Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad (Dossier 33000-IV)
Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad Brief regering ...

Kostenverdeling Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 33000-IV)
Kostenverdeling Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering ...

Transformatie kantoren naar woonruimte (Aanbieding onderzoek inzake onorthodoxe maatregelen) (Dossier 33000-XII)
Transformatie kantoren naar woonruimte (Aanbieding onderzoek inzake onorthodoxe maatregelen) Brief regering ...

Informatie over de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel op lopende overeenkomsten, in de zin dat de vrijheid van de huurder en/of verhuurder wordt ingeperkt. E.e.a. zoals toegezegd tijdens het debat op 3 maart j.l. (#:-)
Informatie over de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel op lopende overeenkomsten, in de zin dat de vrijheid van de huurder en/of verhuurder wordt ingeperkt. ...

Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 (#:-)
Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 1. ...

Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren (#:-)
Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2011 Hierbij voldoe ik aan mijn toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 14 september 2011 (Handelingen II, 2010/2011, nr. 106, behandeling Wet revitalisering generiek toezicht (32389) u een overzicht te sturen van de terreinen waar zich beleidsmonitoren bevinden. ...

Herziening van het interbestuurlijk toezicht (#:-)
Herziening van het interbestuurlijk toezicht Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 Het kabinet heeft uw Kamer een jaarlijkse voortgangsrapportage toegezegd inzake de herziening van het interbestuurlijk toezicht. ...

Reactie op ingediende amendementen m.b.t. wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (Dossier 32694)
Reactie op ingediende amendementen m.b.t. wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) Brief regering belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2011 U hebt mij verzocht om, alvorens de stemming over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag aanstaande donderdag plaatsvindt, te reageren op de amendementen die bij dit wetsvoorstel zijn ingediend. ...

Toezegging inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (Dossier 32694)
Toezegging inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag Brief regering belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2011 Op 4 oktober 2011 heeft uw Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (Wht). ...

Afschrift van de brief aan de VNG inzake aanvullende compensatie inzake 'gratis' Nederlandse identiteitskaart (Dossier 33011)
Afschrift van de brief aan de VNG inzake aanvullende compensatie inzake 'gratis' Nederlandse identiteitskaart Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2011 Voor uw informatie treft u in de bijlage bij deze brief aan een afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoals ik deze vandaag heb verstuurd in het kader van de compensatie van gemeenten voor de financiële gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 inzake de leges die gemeenten heffen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart.1 Over een eerdere brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ter zake van dit onderwerp heb ik u per brief van 27 september 2011 geïnformeerd. ...

Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart en verzoek om het wetsvoorstel 33 011 op de kortst mogelijke termijn plenair te behandelen (Dossier 33011)
Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart en verzoek om het wetsvoorstel 33 011 op de kortst mogelijke termijn plenair te behandelen Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2011 Vandaag is bij Uw Kamer ingediend een wetsvoorstel ter regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart kamerstuk 33 011). ...

Reactie op het bericht dat gemeenten alleen in noodgevallen nog ID-kaarten verstrekken (Dossier 33011)
Reactie op het bericht dat gemeenten alleen in noodgevallen nog ID-kaarten verstrekken Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 Met deze brief geef ik gevolg aan het verzoek van uw Kamer om te reageren op het bericht «ID-kaarten alleen in noodgeval afgegeven». ...

Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen (Dossier 33124)
Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 13 VOORLICHTING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2012 Bij brief van brief van 5 juli 2012, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van voorlichting te dienen inzake amendementen op het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124). ...

Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 oktober 2008Hierbij stuur ik u een reactie op de vraag van het lid Sap.In het wetsvoorstel Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten zoals dit is ingediend bij de Tweede Kamer (kamerstuk 31 706, nr. ...

Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg (Dossier 31706)
Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Op 16 september 2008 is het voorstel voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bij uw Kamer ingediend (kamerstukken 31 706). ...

Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag (Dossier 31706)
Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 september 2008Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Financiën en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie een reactie op de vraag van het lid Van Gent.In 2009 wordt de huidige Buitengewone Uitgavenregeling vervangen door een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. ...

Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Met deze brief bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën een derde nota van wijziging aan op het voorstel van wet houdende Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).Tevens zend ik u het concept van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten1. ...

Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Brief regering belasting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 20081. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31767)
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering werk werkgelegenheid 31 767Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozennr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 19 januari 2009De regering heeft met belangstelling kennisgenomen van het verslag van het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van wijziging (Dossier 31767)
Nota van wijziging Brief regering werk werkgelegenheid 31 767Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozennr. 6NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 januari 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel A, tweede subonderdeel, onder a, wordt «minder of niet» vervangen door: niet beschikbaar is voor arbeid of minder.2In artikel I, wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaArtikel 24 wordt als volgt gewijzigd:Onder vervanging van de punt aan het slot van het zevende lid door een komma wordt een zinsnede ingevoegd, luidende:tenzij de werknemer werkloos is of blijft doordat hij niet meewerkt aan voortzetting van de eigen arbeid op een andere locatie of in dienst van een andere werkgever.3Artikel II komt te luiden:Artikel II Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomenAan artikel 30a, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt een zin toegevoegd, luidende:Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen maakt in dit kader afspraken met werkgevers op basis waarvan concrete, passende arbeid kan worden aangeboden aan personen, die ten minste 52 weken onafgebroken recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben gehad. ...