Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Advies Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân (commissie Hoekstra) (#:-)
Advies Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân (commissie Hoekstra) Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 maart 2011In antwoord op uw brief van 4 maart jl. (32 500 VII, nr. ...

Reactie op verzoek commissie Biza over een naamsverandering van het departement (#:-)
Reactie op verzoek commissie Biza over een naamsverandering van het departement Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2010Bij brief van 18 november 2010 (met kenmerk 2010Z16405) ontving ik het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uw commissie te informeren over mijn bereidheid de naam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te heroverwegen en daarin de term volkshuisvesting of de termen wonen/wijken op te nemen. ...

Publicatie “Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010” (#:-)
Publicatie “Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010” Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2010Bij deze bied ik u de publicatie «Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010» aan1. ...

Antwoord op de vraag van het lid Heijnen over fractievergoedingen in de gemeente Amersfoort (#:-)
Antwoord op de vraag van het lid Heijnen over fractievergoedingen in de gemeente Amersfoort Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2011Hierbij ga ik in op de vraag die is gesteld door het lid Heijnen (PvdA) over de problematiek in Amersfoort ten aanzien van het vermeende onjuiste gebruik van de fractievergoedingen. ...

Op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid (#:-)
Op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2011In het televisieprogramma Een Vandaag van 23 maart 2011 was te zien hoe op afstand de voicemailberichten konden worden beluisterd van ministers, burgemeesters, kamerleden, topambtenaren en woordvoerders bij de Nederlandse overheid. ...

Integriteit politieke ambtsdragers (#:-)
Integriteit politieke ambtsdragers Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2011Bij de behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb ik u een brief toegezegd over de rol van de burgemeester en de commissaris van de Koningin bij integriteit, de wenselijkheid van een verklaring omtrent het gedrag voor wethouders en gedeputeerden en over een regeling inzake stemonthouding in geval van belangverstrengeling voor Kamerleden.1 Hierbij wordt u hierover geïnformeerd. ...

Evaluatie campuscontracten studentenhuisvesting (#:-)
Evaluatie campuscontracten studentenhuisvesting Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 januari 2011Hierbij bied ik u aan, mede met het oog op het geplande Algemeen Overleg op 19 januari 2011 over studentenhuisvesting, een evaluatie van de campuscontracten studentenhuisvesting1. ...

Overzicht van mogelijke voor- en nadelen van erfpacht voor betrokken partijen, groene erfpacht en stedelijke erfpacht (herdruk) (#:-)
Overzicht van mogelijke voor- en nadelen van erfpacht voor betrokken partijen, groene erfpacht en stedelijke erfpacht (herdruk) Brief regering begroting financiën Nr. 107 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2011 Aanleiding In de schriftelijke beantwoording in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken is u een notitie toegezegd waarin de voor- en nadelen van erfpacht voor betrokken partijen, zoals gemeenten en burgers zouden worden toegelicht (TK 2010–2011, 32 500 VII, nr. 30; bijvoegsel blz. 120). ...

Gebruik van dienstauto's met chauffeur door topambtenaren (#:-)
Gebruik van dienstauto's met chauffeur door topambtenaren Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2010Tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november jl. ...

Uitvoering motie van het lid Schouw c.s. (32500 VII, nr. 31) over een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren (#:-)
Uitvoering motie van het lid Schouw c.s. (32500 VII, nr. 31) over een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 april 2011Bij motie-Schouw c.s. van 2 december 2010 (TK 2010–2011, 32 500 VII, nr. ...

Uitvoering aangenomen moties bij de wetgevingsoverleggen en de behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (32500 VII) (#:-)
Uitvoering aangenomen moties bij de wetgevingsoverleggen en de behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (32500 VII) Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 januari 2011Met deze brief en bijlage informeer ik uw Kamer over de wijze waarop ik de moties, aangenomen tijdens de wetgevingsoverleggen en de behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII), ten uitvoer zal brengen. ...

Aangepaste versie van de planning met zoveel mogelijk concrete data bij de onderscheiden onderwerpen (#:-)
Aangepaste versie van de planning met zoveel mogelijk concrete data bij de onderscheiden onderwerpen Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 maart 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft besloten om op 10 maart een overleg te houden over de planningsbrieven van 26 januari en 17 februari jongstleden. ...

Reactie op aangenomen moties van de leden Monasch en Van Bochove en van het lid Lucassen over o.a. de inkomensgrens voor toewijzing van een sociale huurwoning aan ouderen, mensen met een zorgindicatie en mensen met een beperking en over studentenhuisvesting (#:-)
Reactie op aangenomen moties van de leden Monasch en Van Bochove en van het lid Lucassen over o.a. de inkomensgrens voor toewijzing van een sociale huurwoning aan ouderen, mensen met een zorgindicatie en mensen met een beperking en over studentenhuisvesting Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2011 Tijdens het VAO studenten- en ouderenhuisvesting van 27 april 2011 is door uw Kamer een viertal moties aangenomen, te weten: • de motie-Monasch/Van Bochove (32 500 VII, nr. 95), waarin de regering wordt verzocht spoedig afspraken te maken met de Europese Commissie over een hogere inkomensgrens, te weten € 38 000 (peiljaar 2010), voor toewijzing van een sociale huurwoning aan ouderen, mensen met een zorgindicatie en mensen met een beperking; • de motie-Lucassen (32 500 VII, nr. 96), waarin de regering wordt verzocht een hernieuwd actieplan studentenhuisvesting op te stellen, gebaseerd op een nauwkeurige inventarisatie van vraag en aanbod, en knellende wetgeving aan te pakken; • de motie-Lucassen/De Boer (32 500 VII, nr. 97), waarin de regering wordt verzocht de tijdelijke verhuur van studentenhuisvesting voor de duur van de studie, de zogenaamde campuscontracten, actief te stimuleren onder corporaties en particuliere verhuurders; • de motie-Lucassen (32 500 VII, nr. 98), waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat bij de toewijzing van het vrijgestelde woningbestand aan 65-plussers, die bij verhuizing een sociale huurwoning achterlaten, dezelfde prioriteit wordt gegeven als aan overige kwetsbare groepen. ...

Uitvoering motie van het lid Van der Burg (32500VII, nr. 9) over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven (#:-)
Uitvoering motie van het lid Van der Burg (32500VII, nr. 9) over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2011 De tijdens het begrotingsdebat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van december 2010 door mevrouw Van der Burg van de VVD-fractie ingediende motie (Kamerstukken II, 32 500 VII, nr 9), waarin de regering wordt verzocht om het eerder niet ingediende wetsvoorstel inzake de invoering van een vrijstelling van precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven zo spoedig mogelijk in te dienen, is door uw Kamer aangenomen. ...

Planningsbrief met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota’s en overige brieven voor 2010 en 2011 (#:-)
Planningsbrief met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota’s en overige brieven voor 2010 en 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011Op 16 december 2010 heeft de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij per brief (2010Z17574/2010D52222) verzocht om een aanvulling op het planningsoverzicht. ...

Voortgang onderhandelingen bestuurlijk hoofdlijnenakkoord (#:-)
Voortgang onderhandelingen bestuurlijk hoofdlijnenakkoord Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 februari 2011Woensdag 16 februari heeft onder voorzitterschap van de minister-president een overhedenoverleg plaatsgevonden over het sluiten van een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. ...

Beantwoording vragen over het op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid (#:-)
Beantwoording vragen over het op afstand afluisteren van mobiele telefoons bij de overheid Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 31 maart 2011 is gesproken over mijn brief van 24 maart 2011 (kamerstuk 32 500 VII, nr. ...

Rapportage vereisten software berekening verkiezingsuitslagen (#:-)
Rapportage vereisten software berekening verkiezingsuitslagen Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 april 2011In 2008 zijn de eisen geformuleerd voor de programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van de verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet (Kamerstukken 2007–2008, 31 200 VII, nr. ...

Diversiteitdoelstellingen begroting BZK 2011 (#:-)
Diversiteitdoelstellingen begroting BZK 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 november 2010In het wetgevingoverleg overheidspersoneel op 15 november 2010 (kamerstuk 32 500 VII, nr. 21) heb ik toegezegd in te gaan op de gevolgen van het regeerakkoord voor de indicatoren op het terrein van diversiteit in de BZK-begroting (Tweede Kamer 2010–2011, 32 500 VII, nr. 2). ...

Onderzoek knelpunten rijksregelgeving in relatie tot studentenhuisvesting (#:-)
Onderzoek knelpunten rijksregelgeving in relatie tot studentenhuisvesting Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2011 Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 2 december 2010 heb ik toegezegd een onderzoek te laten uitvoeren naar de knelpunten bij studentenhuisvesting. ...