Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2011 (#:-)
Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 mei 2011Hierbij bied ik u op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijks Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Antwoord op de vraag in het Wetgevingsoverleg Binnenlandse Zaken 15 november 2010 over het openbaar maken van data van het POR-onderzoek door Cebeon/Regioplan (#:-)
Antwoord op de vraag in het Wetgevingsoverleg Binnenlandse Zaken 15 november 2010 over het openbaar maken van data van het POR-onderzoek door Cebeon/Regioplan Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010InleidingIn het WGO van 15 november 2010 (kamerstuk 32 500 VII, nr. 20) in de commissie Binnenlandse Zaken van uw Kamer is door mevrouw Van der Burg de vraag gesteld naar openbaarheid van de onderzoeksgegevens en ruimte in het proces inbouwen voor een second opinion in het kader van het Periodiek OnderhoudsRapport (POR). ...

Toezichtverslag 2011 (#:-)
Toezichtverslag 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2011Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2011 aan1. ...

Stand van zaken POR onderzoeken gemeentefonds (#:-)
Stand van zaken POR onderzoeken gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2011 In mijn brief van 15 februari (kamerstuk 32 500 C, nr. 4) heb ik aangegeven u voor de zomer per brief te informeren over de resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar omvang en verdeling van de clusters van het gemeentefonds. ...

Reactie op verzoek commissie over een nieuw verdeelmodel provinciefonds (#:-)
Reactie op verzoek commissie over een nieuw verdeelmodel provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 maart 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij dringend verzocht zo dicht mogelijk bij 2 maart 2011 een besluit te nemen over de verdeling van het provinciefonds en haar te informeren over de stand van zaken en over mijn mogelijkheden om de besluitvorming te bespoedigen. ...

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (#:-)
Nieuw verdeelmodel provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 maart 2011InleidingZoals aangekondigd in mijn brief van 1 maart jongstleden (kamerstuk 32 500 C, nr. 5) in antwoord op een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stel ik u hierbij op de hoogte van de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie. ...

Uitstelbericht schriftelijke vragenlijst 32500-C-6 Provinciefonds (#:-)
Uitstelbericht schriftelijke vragenlijst 32500-C-6 Provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2011Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2011 over de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie, die werden ingezonden op 18 april 2011 met kenmerk 32 500 C/2011D20325, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. ...

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (#:-)
Nieuw verdeelmodel provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 februari 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht u uiterlijk 15 februari te informeren over de stand van zaken over het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds. ...

Overzicht bijzondere uitkeringen (#:-)
Overzicht bijzondere uitkeringen Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2011 Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Financiën, op grond van art. 94 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) het Overzicht bijzondere uitkeringen aan. ...

Doelmatigheidstaakstelling Staten-Generaal, de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIA/IIB) (#:-)
Doelmatigheidstaakstelling Staten-Generaal, de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIA/IIB) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2010In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV is een doelmatigheidskorting afgesproken voor Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO’s. ...

Mededeling dat de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges medio oktober aan de Kamer zal worden gezonden (#:-)
Mededeling dat de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges medio oktober aan de Kamer zal worden gezonden Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij gevraagd wanneer de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges aan de Tweede Kamer zal worden gezonden (32500-III-11/2011D32469). ...

Toekomst van het adviesstelsel (#:-)
Toekomst van het adviesstelsel Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2011In eerder overleg met uw Kamer heb ik toegezegd begin 2011 duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van het adviesstelsel. ...

Transparantie van zakelijke belangen van (aspirant-)bewindspersonen. Antwoorden op de verzoeken van het lid Schouw, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 febr., 8 febr. en 10 febr. en antw. op zijn schriftelijke vragen. (#:-)
Transparantie van zakelijke belangen van (aspirant-)bewindspersonen. Antwoorden op de verzoeken van het lid Schouw, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 febr., 8 febr. en 10 febr. en antw. op zijn schriftelijke vragen. ...

Toezegging begrotingsbehandeling 2010 ( Hoofdstuk IV) over bestuurskrachtmonitor op de BES (#:-)
Toezegging begrotingsbehandeling 2010 ( Hoofdstuk IV) over bestuurskrachtmonitor op de BES Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2011Tijdens de begrotingsbehandeling 2010 van hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) is door staatssecretaris Bijleveld-Schouten het volgende toegezegd:Onderzocht zal worden of het instrument van bestuurskrachtonderzoeken voor gemeenten zodanig aangepast kan worden dat het toepasbaar is op de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 IV, nr. 2). ...

Reactie van de rijksministerraad op het rapport van de Commissie Democratisch Deficit “Kiezen voor het Koninkrijk” (#:-)
Reactie van de rijksministerraad op het rapport van de Commissie Democratisch Deficit “Kiezen voor het Koninkrijk” Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 januari 2011De commissies voor Koninkrijksrelaties uit de Eerste en de Tweede Kamer hebben gevraagd om een reactie van de rijksministerraad op het rapport van de Commissie Democratisch Deficit «Kiezen voor het Koninkrijk» van 11 november 2009, mede in het licht van de toegezegde visie op het Koninkrijk. ...

Antwoord op vraag van de commissie inzake noodhulp en de stormschade door de tropische storm Tomas (#:-)
Antwoord op vraag van de commissie inzake noodhulp en de stormschade door de tropische storm Tomas Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 november 2010In antwoord op de vraag van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om haar te informeren over de omvang van de schade die recent op Curaçao is aangericht door de tropische storm Tomas en over de noodhulp die naar aanleiding daarvan wordt ingezet, bericht ik u, mede namens de minister van Defensie, het volgende: Op dit moment kan de Curaçaose overheid nog geen inschatting maken van de exacte grootte van de stormschade. ...

Voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (#:-)
Voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2011 Bijgevoegd stuur ik u de Voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger over de stand van zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Uitvoering van de aangenomen moties bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (32500 IV) (#:-)
Uitvoering van de aangenomen moties bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (32500 IV) Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 januari 2011Met deze brief en bijlage informeer ik u over de wijze waarop ik de moties, aangenomen tijdens de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk IV), ten uitvoer zal brengen. ...

Uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake het kiesrecht voor de Eilandsraad van niet-Nederlanders (#:-)
Uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake het kiesrecht voor de Eilandsraad van niet-Nederlanders Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2011Op 10 januari jl. heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitspraak gedaan in het geding tussen de heer Santana Rodriguez en het bestuurscollege van Bonaire. ...

Voortgang onderzoek Curaçao van de commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit en die tot taak heeft zich op de hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen t.a.v. het functioneren van belangrijke overheidsinstituties. Tevens een overzicht van de samenstelling van de commissie. (#:-)
Voortgang onderzoek Curaçao van de commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit en die tot taak heeft zich op de hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen t.a.v. het functioneren van belangrijke overheidsinstituties. ...