Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

213 resultaten

Jaarverslag 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35570-XII)
Jaarverslag 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2021 Bijgaand bied ik u het Jaarverslag 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan. ...

Aanpak uitwerking motie van het lid Schonis c.s. over onderzoek naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken (Dossier 35570-XII)
Aanpak uitwerking motie van het lid Schonis c.s. over onderzoek naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2021 De Kamer heeft bij motie van het lid Schonis c.s. ...

Uitstel aanpassing tarieven transportsectoren (Dossier 35570-XII)
Uitstel aanpassing tarieven transportsectoren Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2021 In vervolg op de brief van 2 juli 2020 (Kamerstuk 35 300 XII, nr. ...

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2020 (Dossier 35570-XII)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 Met deze brief informeer ik u over de budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2020 (Kamerstukken 35 650 XII, 35 650 A en 35 650 J). ...

Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel waterschappen (Dossier 35570-XII)
Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel waterschappen Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Van de Unie van Waterschappen heb ik voorstellen ontvangen voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. ...

Vlootvervanging Rijksrederij (Dossier 35570-XII)
Vlootvervanging Rijksrederij Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2021 De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt schepen voor de Douane, de Kustwacht, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat. ...

Resultaten onderzoeken motie Schonis c.s. naar tolvrije Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-XII-41) (Dossier 35570-XII)
Resultaten onderzoeken motie Schonis c.s. naar tolvrije Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-XII-41) Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2021 Uw Kamer heeft bij motie van het lid Schonis c.s. ...

Verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen en reactie op de motie van het lid Postma c.s. over oplossingen om touringcarbedrijven door de crisis heen te helpen en de gewijzigde motie van het lid Öztürk over in gesprek gaan met verzekerings- en leasemaatschappijen over uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs (Dossier 35570-XII)
Verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen en reactie op de motie van het lid Postma c.s. over oplossingen om touringcarbedrijven door de crisis heen te helpen en de gewijzigde motie van het lid Öztürk over in gesprek gaan met verzekerings- en leasemaatschappijen over uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2021 Sinds het begin van de Coronacrisis zijn diverse coulancemaatregelen voor IenW sectoren getroffen om de effecten van COVID-19 op de vitale processen zo klein mogelijk te houden. ...

Reactie op Amendement van het lid Van Raan over een dekking uit de middelen voor Lelystad Airport t.b.v. de Sociaal Creatieve Raad (Kamerstuk 35570-XII-60) (Dossier 35570-XII)
Reactie op Amendement van het lid Van Raan over een dekking uit de middelen voor Lelystad Airport t.b.v. de Sociaal Creatieve Raad (Kamerstuk 35570-XII-60) Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2020 Met deze brief ontvangt u mijn reactie op het Amendement van het Lid Van Raan1 (PvdD), welke is ingediend na de behandeling van de begroting van IenW in uw Kamer, zodat de Kamer deze kan betrekken bij de stemming over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat op 8 december as (Handelingen II 2020/21, nr. ...

Stand van zaken uitvoering motie van het lid Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen (Kamerstuk 35570-XII-29) (Dossier 35570-XII)
Stand van zaken uitvoering motie van het lid Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen (Kamerstuk 35570-XII-29) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2021 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 is door het lid Postma C.S. een motie ingediend (Kamerstuk 35 570 XII, nr. ...

Meerjarenplan 2020–2024 Actualisering 2021 (MJP) (Dossier 35570-XII)
Meerjarenplan 2020–2024 Actualisering 2021 (MJP) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Hierbij bied ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Meerjarenplan 2020–2024 Actualisering 2021 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...

Reactie op de brief van O-PAC Ontwikkelingsmij inzake het Nationaal Groeifonds (Dossier 35570-XIX)
Reactie op de brief van O-PAC Ontwikkelingsmij inzake het Nationaal Groeifonds Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 januari 2021 Uw Kamer heeft op 14 oktober 2020 een brief ontvangen van O-PAC Ontwikkelingsmij te Maastricht met betrekking tot het Nationaal Groeifonds. ...

Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd (Dossier 35300-A)
Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2020 Op 13 mei heeft de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Water mij gevraagd te reageren op de brief van de Kerngroep Ring Utrecht van 6 mei «KRU verzoekt openheid kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd». ...

MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen (Dossier 35300-A)
MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2020 Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van het MIRT-project Zuidelijke Ringweg Groningen, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg MIRT van 25 juni jongstleden. ...

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM) (Dossier 35300-A)
Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM) Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2020 Bijgaand ontvangt u het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat/Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM)1. ...

Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden (Dossier 35300-A)
Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2020 Met deze brief wil ik u informeren over de resultaten die zijn bereikt om te komen tot een nieuwe lichterlocatie in combinatie met een nieuw havengebied dat met name is bedoeld voor de uitrol van windmolenparken op de Noordzee en de sloop van oude productieplatforms. ...

Instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35300-A)
Instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Met onze brief «Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur» van 28 mei jl. ...

Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2020 Zoals toegezegd in brief van 6 april 2020 (Kamerstuk 35 300 A, nr. ...

Schade aan stuw in Linne door storm (Dossier 35300-A)
Schade aan stuw in Linne door storm Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2020 Op maandagochtend 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken tegen de stuw bij Linne gedreven. ...

Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne (Dossier 35300-A)
Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2020 Op dinsdag 11 februari heb ik u geïnformeerd over het incident bij de stuw bij Linne en u de stand van zaken van dat moment gemeld (Kamerstuk 35 300 A, nr. 75). ...