Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

213 resultaten

MIRT Overzicht 2021 (Dossier 35570-A)
MIRT Overzicht 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE Minister EN STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Hierbij bieden wij u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, het MIRT Overzicht 2021 aan1. ...

Stand van zaken werkzaamheden aan project verruiming Sluiscomplex (Dossier 35570-A)
Stand van zaken werkzaamheden aan project verruiming Sluiscomplex Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2021 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 12 mei is gesproken over de werkzaamheden aan de sluis bij Kornwerderzand. ...

Reactie op verzoek commissie over de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht (Dossier 35570-A)
Reactie op verzoek commissie over de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2020 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft mij met de brief van 18 november verzocht om uiterlijk 1 december 2020 de onderliggende stikstofberekeningen en onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht aan de Kamer te doen toekomen. ...

Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen (Dossier 35570-A)
Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 januari 2021 In mijn brief over de voortgang van het MIRT van 19 juni 2020 (Kamerstuk 35 300 A, nr. 96) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van risicovolle locaties in de bermen (de zgn. bermafwijkingen) langs rijkswegen. ...

Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over Ring Utrecht (Dossier 35570-A)
Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over Ring Utrecht Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2020 Op 7 december jl. vond het NO MIRT plaats. ...

Beperkingen op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer en de scheepvaart (Dossier 35570-A)
Beperkingen op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer en de scheepvaart Brief regering ...

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het notaoverleg MIRT van 7 december 2020 (Dossier 35570-A)
Antwoorden op vragen gesteld tijdens het notaoverleg MIRT van 7 december 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2020 Hierbij doe ik u zoals verzocht de antwoorden op enkele vragen die gesteld zijn in het Notaoverleg MIRT 7 december 2020 schriftelijk toekomen. ...

Zeesluis IJmuiden en selectieve onttrekking (Dossier 35570-A)
Zeesluis IJmuiden en selectieve onttrekking Brief regering ...

Tweede rapportage Rijkswegennet 2020 (Dossier 35570-A)
Tweede rapportage Rijkswegennet 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2020 Bijgaand ontvangt u de tweede Rapportage Rijkswegennet van 20201. ...

Advies onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam (Dossier 35570-A)
Advies onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2020 Hierbij bied ik u het advies «Genereus verbonden, een concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt» aan1 van de onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam. ...

Adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing over het programma “Industriële Automatisering Sourcing” (Dossier 35570-A)
Adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing over het programma “Industriële Automatisering Sourcing” Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2021 Hierbij stuur ik u het adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing over het programma «Industriële Automatisering Sourcing» (IAS) van Rijkswaterstaat1. ...

Marktbijdrage project Kornwerderzand (Dossier 35570-A)
Marktbijdrage project Kornwerderzand Brief regering ...

Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250 (Dossier 35570-A)
Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250 Brief regering ...

Voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk (Dossier 35570-A)
Voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2021 Voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Water en Wadden van 1 december 2020 heb ik u geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen bij de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk1 en over de noodzaak om enkele ontwerpen en de planning aan te passen. ...

Startbeslissing MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven (Dossier 35570-A)
Startbeslissing MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2020 Hierbij doe ik u de heden door mij getekende Startbeslissing voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven toekomen1. ...

Reactie op ‘afschrift brief K. inzake beroep tegen Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’ (Dossier 35570-A)
Reactie op ‘afschrift brief K. inzake beroep tegen Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’ Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 2021 Op 4 februari 2021 ontving ik van uw Kamer het verzoek om reactie op «afschrift brief K. inzake beroep tegen Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht». ...

Instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35570-A)
Instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering ...

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2020 (Dossier 35570-A)
Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2021 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 toe1. ...

Afhandeling van de moties van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-A-67 en van het lid Stoffer c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-A-64) (Dossier 35570-A)
Afhandeling van de moties van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-A-67 en van het lid Stoffer c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-A-64) Brief regering ...

Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam (Dossier 35570-A)
Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2021 Op 26 juni 2020 heb ik u het advies «Genereus verbonden, een concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt» doen toekomen. ...