Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

213 resultaten

Zuidelijke Ringweg Groningen, voorlopig advies commissie Hertogh (Dossier 35000-A)
Zuidelijke Ringweg Groningen, voorlopig advies commissie Hertogh Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 De commissie Hertogh adviseert op verzoek van de opdrachtnemers (provincie en gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) en de opdrachtnemer (de combinatie Herepoort) over het vervolg van het project Zuidelijke Ringweg Groningen. ...

Ophoging projectbudget Zeetoegang IJmond (Dossier 35000-A)
Ophoging projectbudget Zeetoegang IJmond Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2018 Inleiding In juli 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de vertraging van het project Zeetoegang IJmond en het verschuiven van de beschikbaarheidsdatum van oktober 2019 naar januari 2022 (Kamerstuk 34 775 A, nr. 74) vanwege ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen. ...

Stand van zaken verbreding sluiscomplex bij Kornwerderzand (Dossier 35000-A)
Stand van zaken verbreding sluiscomplex bij Kornwerderzand Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2019 In deze brief informeer ik u over de laatste stand van zaken over de verbreding van de sluis, bruggen en vaargeulen bij Kornwerderzand. ...

Reactie op het verzoek van het lid Schonis, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het besluit dat is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het fietspad op de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten (Dossier 35000-A)
Reactie op het verzoek van het lid Schonis, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het besluit dat is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het fietspad op de Afsluitdijk drie jaar af te sluiten Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019 Met deze brief beantwoord ik de vraag van het lid Schonis zoals dat is gedaan in het ordedebat van 28 maart (Handelingen II 2018/19, nr. 68, item 6). ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-A)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voortgang vorming Mobiliteitsfonds (Dossier 35000-A)
Voortgang vorming Mobiliteitsfonds Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2019 In het regeerakkoord (Kamerstuk 34 700, nr. 34) is aangekondigd dat het kabinet het Infrastructuurfonds omvormt tot een Mobiliteitsfonds. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland (Dossier 35000-J)
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2019 Najaar 2018 heeft de Kamer, naar aanleiding van berichten over de snelheid van de bodemdaling in Nederland, op initiatief van het lid Van der Lee (GroenLinks) (Handelingen II 2018/19, nr. 25, item 24) de Ministers van EZK, LNV en IenW verzocht om een integrale reactie te geven op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over bodemdaling1. ...

Herstart Besturingssysteem Maeslantkering (Dossier 35000-J)
Herstart Besturingssysteem Maeslantkering Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2019 Met deze brief informeer ik u over de vervanging van het besturingssysteem op de Maeslantkering zoals toegezegd in mijn brief aan uw Kamer van 13 juni 2019. ...

Invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers (Dossier 35000-J)
Invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2018 In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. ...

Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 (Dossier 35000-J)
Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 In het Wetgevingsoverleg (WGO) Water dat op 26 november jl. plaatsvond (Kamerstuk 35 000 J, nr. 28), heb ik toegezegd uw Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-J)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging (Dossier 35000-J)
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2019 Op 12 februari 2019 heeft het lid Van Raan (PvdD) om een brief verzocht over de wijze waarop wordt omgegaan met een snellere stijging van de zeespiegel dan waarin het Deltaprogramma nu voorziet (Handelingen II 2018/19, nr. 52, item 25). ...

Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 (Dossier 35000-J)
Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2019 In het WGO Water van 26 november 2018 (Kamerstuk 35 000 J, nr. 28) heb ik toegezegd uw Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren. ...

Deltaprogramma 2019 (Dossier 35000-J)
Deltaprogramma 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij bied ik u het MIRT Overzicht 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. ...

Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 (Dossier 35000-XII)
Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2019 Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds sinds de tweede suppletoire begroting 2018. ...

Signaalrapportage Tachograaffraude (Dossier 35000-XII)
Signaalrapportage Tachograaffraude Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2019 Op 17 december jl. stelde de ILT mij in kennis van bijgevoegde signaalrapportage1. ...

Meerjarenplan ILT 2019-2023 (Dossier 35000-XII)
Meerjarenplan ILT 2019-2023 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Meerjarenplan 2019–2023 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. ...

Afschrift van de brief van de Algemene Rekenkamer over formeel overleg inzake artikel 7.40 lid 1a Comptabiliteitswet 2016 over omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands (Dossier 35060)
Afschrift van de brief van de Algemene Rekenkamer over formeel overleg inzake artikel 7.40 lid 1a Comptabiliteitswet 2016 over omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands Brief regering luchtvaart organisatie en beleid verkeer Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2019 Hierbij bied ik u ten aanzien van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) de nota naar aanleiding van het verslag aan (Kamerstuk 35 060, nr. 6). ...

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een extra geldigheidsduur voor de Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs (Kamerstuk 35084-28)) (Dossier 35084)
Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een extra geldigheidsduur voor de Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs (Kamerstuk 35084-28)) Brief regering economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2019 Zoals door de Minister van Buitenlandse Zaken toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit op 24 januari jl. ...

Reactie op motie van het lid Omtzigt over een extra geldigheidsduur voor de Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs (Dossier 35084)
Reactie op motie van het lid Omtzigt over een extra geldigheidsduur voor de Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs Brief regering economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2019 Op 29 januari jl. heeft de Tweede Kamer de motie van het lid Omtzigt (Kamerstuk 35 084, nr. 28) aangenomen, waarin wordt verzocht om binnen twee weken een oplossing voor te stellen voor Nederlandse chauffeurs die reeds tijdig verlenging van hun rijbewijs hebben aangevraagd, maar door de problematiek bij het CBR geen geldig rijbewijs hebben. ...