Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Consequenties van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over liberalisering van het internationaal personenvervoer (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Consequenties van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over liberalisering van het internationaal personenvervoer Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2014 Bij brief van 6 februari 2014 (Kamerstuk 32 376, nr. 41) heeft het kabinet uw Kamer geïnformeerd over het te laat indienen van het verzoekschrift tegen het Uitvoeringsbesluit1 van de Europese Commissie van 18 juli 2013 over de liberalisering van het internationaal personenvervoer. ...

Europese uitvoeringsverordening gepubliceerd over nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Europese uitvoeringsverordening gepubliceerd over nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Op 12 augustus 2014 is in het Publicatieblad van de Europese Unie Uitvoeringsverordening 869/2014/EU over nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers gepubliceerd. ...

Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2013 Op 22 juli 2013 heeft de Europese Commissie haar Uitvoeringsbesluit bekend gemaakt inhoudende dat twee artikelen van het Besluit Liberaliseringsrichtlijn vanaf die datum niet meer mogen worden toegepast1. ...

Uitstel toezending van het rapport van Ecorys over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix (Dossier 33834)
Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer); Brief regering; Uitstel toezending van het rapport van Ecorys over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 Graag informeer ik uw Kamer over de toezegging het rapport van Ecorys, mede namens de Minister van Economische Zaken, uiterlijk 10 december aan uw Kamer toe te sturen. ...

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven (Kamerstuk 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8) dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen. (Dossier 33834)
Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer); Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven (Kamerstuk 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8) dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen. ...

Reactie op de twee vragen van het lid Van Veldhoven die tijdens de wetsbehandeling wijziging Wet milieubeheer ten behoeve van register hernieuwbare energie vervoer van 20 mei 2014 gesteld zijn (Dossier 33834)
Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer); Brief regering; Reactie op de twee vragen van het lid Van Veldhoven die tijdens de wetsbehandeling wijziging Wet milieubeheer ten behoeve van register hernieuwbare energie vervoer van 20 mei 2014 gesteld zijn Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 22 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2014 Hierbij stuur ik u de toegezegde schriftelijke antwoorden op de twee vragen van het lid Van Veldhoven die tijdens de wetsbehandeling wijziging Wet milieubeheer ten behoeve van register hernieuwbare energie vervoer van 20 mei 2014 zijn gesteld (Handelingen II 2013/14, nr. 84). ...

Mededeling van wijziging van Besluit Infrastructuurfonds in verband met de Wet afschaffing plusregio's (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Mededeling van wijziging van Besluit Infrastructuurfonds in verband met de Wet afschaffing plusregio's Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 28 januari 2015. ...

Verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2014 Bij brief van 14 juli 2014 heb ik uw Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s toegezonden in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 20, vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000) (Kamerstuk 33 659, nr. 20). ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 15 juli 2014. ...

Verzoek ten aanzien van de planning van de wetsbehandeling biociden (Dossier 33490)
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden; Brief regering; Verzoek ten aanzien van de planning van de wetsbehandeling biociden Kamerstuk landbouw planten Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2013 Op woensdag 29 mei 2013 heeft uw Kamer mij bij de Regeling van Werkzaamheden (Handelingen II 2012/13, nr. 88) een verzoek gedaan om een nadere toelichting te geven op mijn verzoek ten aanzien van de planning van de wetsbehandeling biociden. ...

Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer (Dossier 33965)
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer Kamerstuk spoor verkeer Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2015 Hierbij informeer ik u over een tweetal zaken met betrekking tot de gebruiksvergoeding, te weten een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de uitgevoerde benchmark naar de gebruikersvergoeding spoorgoederenvervoer. ...

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) (Dossier 33965)
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) Kamerstuk spoor verkeer Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2015. ...

Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Dossier 33965)
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU Kamerstuk spoor verkeer Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat (Handelingen II 2014/15, nr. 69, item 16) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Kamerstuk 33 965). ...

Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations (Dossier 33965)
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations Kamerstuk spoor verkeer Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Op 21 oktober 2014 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verslag uitgebracht (Kamerstuk 33 965, nr. 5) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Kamerstuk 33 965). ...

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, de nota van wijziging en de uitvoerings- en handhavingstoets van de ACM bij wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Dossier 33965)
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32); Brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, de nota van wijziging en de uitvoerings- en handhavingstoets van de ACM bij wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU Kamerstuk spoor verkeer Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 21 oktober jl. het verslag vastgesteld inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Kamerstuk 33 965). ...

Aanbieding CLM-rapport 'Opties voor een grondgebonden melkveehouderij' (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding CLM-rapport 'Opties voor een grondgebonden melkveehouderij' Kamerstuk dieren landbouw Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, het CLM-rapport «Opties voor een grondgebonden melkveehouderij» aan1. ...

Overleg met de Europese Commissie over de Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater) (Dossier 32712)
Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater) ; Brief regering; Overleg met de Europese Commissie over de Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater) Kamerstuk bodem natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2013 Hierbij informeer ik uw Kamer over het overleg dat mijn ministerie op ambtelijk niveau met de Europese Commissie heeft gevoerd over de gebiedsgerichte aanpak van de sanering van het diepere grondwater. ...

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (Dossier 32862)
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) ; Brief regering; Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Kamerstuk economie natuur en milieu stoffen transport Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2013 Op 14 juni 2013 heb ik u geïnformeerd over de openstaande moties en toezeggingen inzake het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen1. ...

Openstaande moties en toezeggingen inzake het wetsontwerp Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (Dossier 32862)
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) ; Brief regering; Openstaande moties en toezeggingen inzake het wetsontwerp Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Kamerstuk economie natuur en milieu stoffen transport Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2013 Mede met het oog op het Algemeen Overleg Externe Veiligheid (19 juni 2013) informeer ik u over de openstaande moties en toezeggingen inzake het wetsontwerp Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen1. ...

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 Met deze brief bieden wij graag de eerste verslagen aan over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen1. ...