Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31994)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure; Brief regering; Reactie n.a.v. het amendement van de leden Spekman en Anker over een vergunningverlening onder een beperking verband houdend met langdurig verblijf van een in Nederland geworteld kind (wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994) Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 29 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 december 2009Bij het wetgevingsoverleg van 7 december 2009 (Kamerstuk 31 994, nr. 25) over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994) is door de leden Spekman en Anker een amendement ingediend ter zake vergunningverlening onder een beperking verband houdend met langdurig verblijf van een in Nederland geworteld kind (Kamerstuk 27 062, nr. 64). ...

officiële publicatie (Dossier 31994)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure; Brief regering; Reactie op uw schriftelijke verzoek omtrent asielaanvragen Kamerstuk immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 30BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 februari 2010In reactie op uw schriftelijke verzoek van 17 december 2009 bericht ik u als volgt.U heeft verzocht om een reactie op een aantal voorstellen om het aantal herhaalde en tweede asielaanvragen en het aantal reguliere vervolgaanvragen terug te dringen. ...

officiële publicatie (Dossier 32052)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Sterk c.s. (32052 nr. 24) inzake de medische verblijfsvergunning Kamerstuk immigratie migratie en integratie recht staatsrecht werk werkgelegenheid 32 052Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)nr. 31BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2010Bij de behandeling met uw Kamer over het wetsvoorstel modern migratiebeleid (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 54) is een motie van het lid Sterk c.s. ingediend, die de regering verzoekt houders van een medische verblijfsvergunning en hun gezinsleden toe te staan arbeid te verrichten onder dezelfde voorwaarden als asielzoekers, te weten 24 weken per 52 weken (Kamerstukken II 2009/10, 32 052, nr. 24). ...

officiële publicatie (Dossier 32052)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid); Brief regering; Reactie op het amendement Sterk (32052, nr. 10) over de maximale hoogte van de bestuurlijke boete in het wetsvoorstel modern migratiebeleid. ...

officiële publicatie (Dossier 32052)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid); Brief regering; Actuele stand van zaken van de implementatie van het moderne migratiebeleid Kamerstuk immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 32 052Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)nr. 9BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2010Zoals toegezegd in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel modern migratiebeleid (Kamerstukken II 2009/10, 32 052, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31552)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie; Brief regering; Uitbreiding toepassingsbereik wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie (31 552). ...

officiële publicatie (Dossier 31579)
Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet); Brief staatssecretaris over toepassing van de Lex Silencio Positivo in de Wet op de architectentitel en het Besluit beheer sociale-huursector Kamerstuk 31 579Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)29 515Kabinetsplan aanpak administratieve lastennr. 23BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2009De Minister van Justitie heeft in het algemeen overleg van 29 september jl. over de lex silencio positivo toegezegd u nader te informeren over de afweging van de toepassing van de lex silencio positivo (LSP) op de vergunningstelsels uit de Wet op de architectentitel en het Besluit beheer sociale huursector inzake toestemming voor vervreemding van sociale huurwoningen.Vergunningstelsel in de Wet op de architectentitelDe inschrijving in het architectenregister uit de Wet op de architectentitel is momenteel opgenomen in de Tijdelijke AMvB LSP Dienstenrichtlijn (TK 2008–2009, 31 579, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31923)
Wijziging van het Legkippenbesluit 2003; Brief lid / fractie; Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Kamerstuk dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...