Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

44 resultaten

Definitieve fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Definitieve fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2016 Per brief van 14 januari 2016 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorlopige prognose door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de fosfaatproductie door de veehouderij in 2015 (Kamerstuk 33 979, nr. 102). ...

Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2016 Per brief van 7 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 139) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de planning van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. ...

Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 Per brief van 26 mei jongstleden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren over de doorlooptijd van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. ...

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien Kamerstuk dieren landbouw Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2016 Per brief van 20 januari jl. heeft uw Kamer aan mij schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de melkveehouderij1. ...

Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee Kamerstuk dieren landbouw Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2016 Op 2 juli 2015 is uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 33 979, nr. 98) over het voornemen van het kabinet om een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij te introduceren. ...

Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2016 Hierbij geef ik antwoord op de tijdens het 30 leden debat (Handelingen II 2015/16, nr. 47, Stijging van de Nederlandse melkproductie) gestelde vraag naar de einddatum van het onderzoek van het Louis Bolk Instituut (LBI) op melkveebedrijven die de kalveren langere tijd bij de koe laten, mede naar aanleiding van de ingediende motie van het lid Thieme (Kamerstuk 33 979, nr. 104). ...

Voorlopige fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Voorlopige fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2016 Mest is een onmisbare voedingsstof voor de bodem. ...

Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 193 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 23 december 2016. ...

Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de aanvaarde moties en gedane toezeggingen in het kader van de voorhang van de op de wet gebaseerde uitvoeringsregelgeving, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. ...

Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 13 mei 2016. ...

Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 176 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2016 Op 19 januari 2016 is de Wet natuurbescherming in het Staatsblad gepubliceerd (nr. 34). ...

Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van het controversieel verklaren van de Kamerbrief Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van het controversieel verklaren van de Kamerbrief Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2017 Hierbij ontvangt u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 14 juni 2017. ...

Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2016 Hierbij informeer ik u over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2017 Met deze brief informeer ik u over het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, gebaseerd op de Wet verbod pelsdierhouderij, en mijn intentie om dit besluit verder in procedure te brengen. ...

Aanbieding hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Aanbieding hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 15 april 2016. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de acties die inmiddels zijn ondernomen inzake de Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de acties die inmiddels zijn ondernomen inzake de Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2015 Hierbij ontvangt u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie van Economische Zaken vastgesteld in de procedurevergadering van 24 november jongstleden. ...

Stand van zaken juridische procedure en gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Stand van zaken juridische procedure en gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2016 Graag wil ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, informeren over de stand van zaken van de juridische procedure en de gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2015 Hierbij informeer ik u over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE). ...

Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (Dossier 31571)
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten; Brief regering; Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2017 Op 17 februari 2016 heb ik u een brief gezonden (Kamerstuk 31 571, nr. ...

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (Dossier 31571)
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten ; Brief regering; Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2016 In de Eerste Kamer is uitgebreid gesproken over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Thieme (Partij voor de Dieren), houdende de invoering van een verplichting tot voorafgaande bedwelming bij het ritueel slachten (Kamerstuk 31 571, A). ...