Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

64 resultaten

Aanbieding briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ (Dossier 33157)
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Brief regering; Aanbieding briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ Kamerstuk basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het briefadvies getiteld «Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling» van de Onderwijsraad aan1. ...

Herziening van de kwalificatiestructuur (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Herziening van de kwalificatiestructuur Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2013 Tijdens het debat op 7 februari 2013 en met mijn brief van 12 juni 2013 (Kamerstuk 33 187, letter E) over het wetsvoorstel doelmatige leerwegen, heb ik toegezegd u te informeren over mijn besluitvorming ten aanzien van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo op basis van een eindrapportage over de praktijktest1 die ik in juni zou ontvangen van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ...

Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2013 Tijdens het debat over het wetsvoorstel doelmatige leerwegen (Handelingen II 2012/13, nr. 50, item 9, blz. 79–118 en nr. 51, item 18, blz. 46–55) heb ik uw Kamer informatie toegezegd over verschillende onderwerpen. ...

Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 In het debat over het wetsontwerp «Doelmatige leerwegen beroepsonderwijs en modernisering bekostiging beroepsonderwijs» op 7 en 12 februari 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 50, item 9, blz. 79–118 en nr. 51, item 18 blz. 46–55) heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over de uitkomsten van de landelijke werkconferentie «Samen voor jongeren» over de samenwerking in de regio bij het opleiden en begeleiden van jongeren naar werk aan de basis van de arbeidsmarkt. ...

Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33 187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33 187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2013 Bij de behandeling van de Begroting 2012 van OCW op 1 december 2011 is door de leden Van der Ham en Biskop een motie ingediend over (her)invoering meestertitel (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. ...

Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2013 Tijdens de eerste termijn van het plenair debat op 7 februari jl. ...

Regeerakkoord in relatie tot wetsvoorstel doelmatige leerwegen mbo (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Regeerakkoord in relatie tot wetsvoorstel doelmatige leerwegen mbo Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 Aanvankelijk was het de bedoeling dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging in het beroepsonderwijs» (Kamerstuk 33 187, nr. 2) zou plaatsvinden op 1 augustus 2013. ...

Visie van het kabinet inzake wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs' (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Visie van het kabinet inzake wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs' Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2013 Het wetsvoorstel «doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs» (Kamerstuk 33 187, nr. 2) is door mijn ambtsvoorganger ingediend als uitwerking van een deel van het Actieplan mbo «Focus op vakmanschap». ...

Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Bisschop (Kamerstuk 33 472, nr. 24) over een heldere en uniforme regeling voor alle onderwijssectoren (Dossier 33472)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs, wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en wijziging van in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs); Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Bisschop (Kamerstuk 33 472, nr. 24) over een heldere en uniforme regeling voor alle onderwijssectoren Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2013 In vervolg op het constructief verlopen wetgevingsoverleg met uw Kamer van 30 september jongstleden (Kamerstuk 33 472, nr. 25) heeft het lid Bisschop van de SGP-fractie een amendement ingediend op het wetsvoorstel Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Kamerstuk 33 472, nr. 24). ...

Informatie over toezending van de derde nota van wijziging en het advies van de Raad van State (Dossier 33472)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs, wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs); Brief regering; Informatie over toezending van de derde nota van wijziging en het advies van de Raad van State Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2013 Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister van Economische Zaken, een tweede nota van wijziging inzake het bovengenoemde voorstel (Kamerstuk 33 472, nr. ...

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (Kamerstuk 33472, nr. 7) i.r.t. proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Dossier 33472)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) ; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. ...

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. (Kamerstuk 33472, nr. 7) in relatie tot proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Dossier 33472)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) ; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. ...

Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Dossier 33472)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) ; Brief regering; Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2013 Op 6 november 2012 is het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs door mijn ambtsvoorganger aan uw Kamer gezonden (Kamerstuk 33 472). ...

Instellingscollegegeld tweede studies (Dossier 33519)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs); Brief regering; Instellingscollegegeld tweede studies Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2013 In de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 september jl. vraagt zij naar de toegezegde brief over de convenantsafspraken met de sector met betrekking tot de hoogte van het instellingscollegegeld tweede studies (toezegging bij behandeling Wet Kwaliteit in verscheidenheid, Kamerstuk 33 519, nr. 49). ...

Stand van zaken m.b.t. informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase (Dossier 33519)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs); Brief regering; Stand van zaken m.b.t. informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2013 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs op 23 april jl (Handelingen II 2012/13, nr. 78). heb ik toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het aantal instroommomenten in de masterfase. ...

Nadere toelichting op de toelating van een mbo’er tot het hoger beroepsonderwijs (Dossier 33519)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs); Brief regering; Nadere toelichting op de toelating van een mbo’er tot het hoger beroepsonderwijs Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2013 Met deze brief voldoe ik aan mijn toezegging aan uw Kamer om een nadere toelichting te geven op de toelating van een mbo’er tot het hoger beroepsonderwijs, die deel uitmaakt van het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid (Kamerstuk 33 519). ...

Reactie op de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) over de zorgen t.a.v. het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie (Dossier 33519)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs); Brief regering; Reactie op de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) over de zorgen t.a.v. het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2013 Met de brief van 4 april 2013 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mij de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) van 18 maart 2013 aangereikt over zijn zorgen ten aanzien van het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie. ...

Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) (Dossier 33495)
Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen ; Brief regering; Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2015 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2015 heeft u gesproken over mijn brief (Kamerstuk 33 978, nr. 26) inzake de bezoldiging van topfunctionarissen in verband met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. ...

Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 december 2014 Door de Eerste Kamer is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (de zgn. ...

Evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel (Dossier 32210)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel ; Brief regering; Evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel Kamerstuk hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2012 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 18 maart 2010 waarin het nieuwe accreditatiestelsel wordt geregeld, is aan uw Kamer een evaluatie binnen twee jaar na invoering toegezegd (Kamerstukken II 2009–2010 nr. ...