Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging inzake wijziging van de Drank- en Horecawet (32022, nr.41) en reactie op een aantal verzoeken van uw Kamer op het terrein van het alcoholbeleid (Dossier 32022)
Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten; Brief regering; Aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging inzake wijziging van de Drank- en Horecawet (32022, nr.41) en reactie op een aantal verzoeken van uw Kamer op het terrein van het alcoholbeleid Kamerstuk criminaliteit economie jongeren openbare orde en veiligheid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 februari 2011Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een nota van wijziging aan van het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet (Kamerstuk 32 022, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32022)
Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten; Brief regering; Resultaten pilot decentralisatie toezicht Drank- en Horecawet Kamerstuk bestuur cultuur en recreatie economie gemeenten jongeren openbare orde en veiligheid overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recreatie zorg en gezondheid 32 022Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lastennr. 14BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 februari 2010Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Jeugd en Gezin, het rapport «Toezicht Drank- en Horecawet door gemeenten – Bevindingen evaluatieonderzoek» aan. ...

officiële publicatie (Dossier 31467)
Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast); Brief minister over rechtsbescherming tegen kortlopende gebieds- of groepsverboden Kamerstuk bestuur bestuursrecht criminaliteit cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten recht sport staatsrecht nr. 25BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2009Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie bericht ik u het volgende.Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Maatregelen bestrijding voetbal-vandalisme en ernstige overlast op 18 maart 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30693)
Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen; Brief minister over aanpassingen in de wetsvoorstellen en overzicht regels nevenfuncties Kamerstuk nr. 17BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009In het wetgevingsoverleg dat ik maandag 28 september jl. ...

officiële publicatie (Dossier 30424)
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen; Brief minister over de problematiek t.a.v. het Appa-nabestaandenpensioen Kamerstuk nr. 24BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2009Tijdens de plenaire behandeling op 13 oktober jl. van de wetsvoorstellen Dijkstal heb ik toegezegd een oplossing te zoeken voor de door verschillende fracties naar voren gebrachte problematiek inzake het Appa-nabestaandenpensioen. ...

officiële publicatie (Dossier 30585)
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Brief minister ter aanbieding van een brief van de Vice-President van de RvS aan de vaste commissie voor BZK inzake het vacaturebeleid bij de Raad Kamerstuk 30 585Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van Statenr. 27BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 september 2009Hierbij bied ik u ter openbaarmaking aan de brief van de Vice-President van de Raad van State aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2009, zodat de inhoud daarvan deel kan uitmaken van de behandeling van wetsvoorstel 30 585.Zoals uit de, tevens meegezonden, brief van de Vice-President van 7 september 2009 blijkt, bestaat bij hem tegen openbaarmaking geen bezwaar.De stukken worden ook gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.1De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. ter HorstXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. ...

officiële publicatie (Dossier 31117)
Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s); Brief regering; Meldkamers in Nederland Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten rampen terrorisme 31 117Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)nr. 38BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 februari 2010Hierbij bied ik u ter kennisname een brief aan die ik gestuurd heb naar de voorzitter van het Veiligheidsberaad over ontwikkelingen in het meldkamerdomein (zie bijlage).De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. ter HorstBIJLAGEDe voorzitter van het Veiligheidsberaad,Den Haag, 9 februari 2010Heroriëntatie op het meldkamerdomein in Nederland is een van onze gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar. ...

officiële publicatie (Dossier 31117)
Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s); Brief regering; Modelconvenant rampenzender beschikbaar Kamerstuk cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten rampen terrorisme 31 117Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)nr. 36BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2010In mijn brief van 7 september 2009 (Kamerstuk 31 117, nr. 34) heb ik u toegezegd dat op korte termijn uitvoering gegeven zou worden aan de ontwikkeling van een modelconvenant calamiteitenzender. ...

officiële publicatie (Dossier 31117)
Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s); Brief regering; Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten rampen terrorisme 31 117Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)nr. 37BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 februari 2010. ...

officiële publicatie (Dossier 31117)
Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s); Brief regering; Besluit veiligheidsregio's: opkomsttijden brandweer, voertuigbezetting, samenhang bouwbesluit Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten rampen terrorisme 31 117Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)nr. 35BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2010Binnenkort bespreekt uw Kamer het voorstel voor een Aanpassingswet veiligheidsregio’s1 en beëindigt dan tevens de voorhangprocedure ten aanzien van het ontwerpbesluit veiligheidsregio’s2. ...

officiële publicatie (Dossier 31117)
Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's); Brief minister met beantwoording vragen inzake rapport 'Met beeld en beleid' Kamerstuk 31 117Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)nr. 34BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 september 2009Door middel van deze brief reageer ik op de schriftelijke vragen van de leden Schinkelshoek c.s. over de voortgang van het rapport «Met beeld en beleid» met als kenmerk 31 117 nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31439)
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen); Brief minister over bestrijding van homofoob geweld Kamerstuk bestuur gemeenten recht staatsrecht 31 439Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)nr. 17BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Met het oog op de agenda van het Wetgevingsoverleg politie op 16 november aanstaande bericht ik u het volgende.Naar aanleiding van de motie van het lid Van der Ham (D66) betreffende het verzoek aan de regering om zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak te komen voor verdere intensivering van de bestrijding van homofoob geweld deel ik u mede dat deze motie gestand wordt gedaan in de beleidsreactie op het WODC-onderzoek naar homofoob geweld dat in opdracht van de ministers van Justitie en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is uitgevoerd en deze zomer is afgerond. ...