Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld (Dossier 32414)
Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld Kamerstuk defensie internationaal Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN EIJSINK, VAN DIJK, HACHCHI, EL FASSED, VOORDEWIND, OUWEHAND, VAN DER STAAIJ, HERNANDEZ, BRUINS SLOT EN BOSMAN Ontvangen 16 juni 2011 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Op 15 juni 2010 hebben de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters het voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) aanhangig gemaakt. ...

officiële publicatie (Dossier 32165)
Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie); Brief regering; Adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid inzake de mogelijkheid van pensioenopbouw bij loondispensatie Kamerstuk financiën inkomensbeleid organisatie en beleid werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 165Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 december 2009Conform uw verzoek om nadere informatie (32165/2009D59591) inzake Tijdelijke wet pilot loondispensatie wil ik uw Kamer informeren over de inhoud van de adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid (STAR) inzake de pensioenopbouw bij loondispensatie en de mogelijkheden daartoe, alsmede de stand van zaken ten aanzien van de adviesaanvraag. ...

Aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging inzake wijziging van de Drank- en Horecawet (32022, nr.41) en reactie op een aantal verzoeken van uw Kamer op het terrein van het alcoholbeleid (Dossier 32022)
Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten; Brief regering; Aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging inzake wijziging van de Drank- en Horecawet (32022, nr.41) en reactie op een aantal verzoeken van uw Kamer op het terrein van het alcoholbeleid Kamerstuk criminaliteit economie jongeren openbare orde en veiligheid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 februari 2011Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een nota van wijziging aan van het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet (Kamerstuk 32 022, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32022)
Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten; Brief regering; Resultaten pilot decentralisatie toezicht Drank- en Horecawet Kamerstuk bestuur cultuur en recreatie economie gemeenten jongeren openbare orde en veiligheid overige economische sectoren politie, brandweer en hulpdiensten recreatie zorg en gezondheid 32 022Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lastennr. 14BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 februari 2010Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Jeugd en Gezin, het rapport «Toezicht Drank- en Horecawet door gemeenten – Bevindingen evaluatieonderzoek» aan. ...

officiële publicatie (Dossier 31828)
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten Kamerstuk basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs nr. 31BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 februari 2010Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 22 februari 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan 23 maart 2010.Ter voldoening aan artikel 10a, zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 23a1, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals deze bepalingen komen te luiden na inwerkingtreding van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht, bieden wij u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierbij het ontwerpbesluit aan.1Eenzelfde brief hebben wij heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,S. ...

Brief van de leden Recourt, Oskam en Segers (herdruk) (Dossier 30538)
Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers; Brief lid / fractie; Brief van de leden Recourt, Oskam en Segers (herdruk) Kamerstuk recht strafrecht Nr. 15 HERDRUK1 BRIEF VAN DE LEDEN RECOURT, OSKAM EN SEGERS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2013 Tijdens de voortzetting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 17 januari 2013 maakten een aantal leden van uw Kamer kenbaar behoefte te hebben aan de opvatting van het College van procureurs-generaal (verder «het College») over het wetsvoorstel. ...

officiële publicatie (Dossier 31874)
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang; Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding van het rapport Participatie-effect kinderopvangtoeslag Kamerstuk organisatie en beleid werk 31 874Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvangnr. 64BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 december 20091. ...

officiële publicatie (Dossier 31514)
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering; Brief minister en staatssecretaris met de kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 34BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2009Hierbij ontvangt u de kabinetsreactie op de door de eerder door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan u aangeboden Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen.1Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij en Van Gent (31 514, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31514)
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering; Brief minister en staatssecretaris over regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid Kamerstuk 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 33BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij c.s. (31 514, nr. ...

Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse (Dossier 34534)
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Brief lid / fractie; Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Geleijnse Kamerstuk lucht natuur en milieu Nr. 36 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Geleijnse. ...

Begeleidende brief bij de nota van wijziging (Dossier 34534)
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet); Brief lid / fractie; Begeleidende brief bij de nota van wijziging Kamerstuk lucht natuur en milieu Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2018 Hierbij bieden wij u aan de nota van wijziging bij het voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet). ...

Geleidende brief (Dossier 34559)
Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Monasch tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen); Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk economie handel Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 27 september 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen). ...

Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 14 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, VAN DER LINDE, SNELLER, NIJBOER EN VAN TOORENBURG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2018 Tijdens de behandeling van ons initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (hierna: Wpe) (Handelingen II 2018/19, nr. ...

Brief van de leden Van Raak, Van der Linde en Van Toorenburg inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Van der Linde en Van Toorenburg inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, VAN DER LINDE EN VAN TOORENBURG Ontvangen 23 februari 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2018 Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de leden Vermeij, Koolmees en Van Vliet uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel tevens wordt gevoerd door de leden Nijboer en Sneller. ...

Geleidende brief (Dossier 34683)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 22 februari 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet. ...

Geleidende brief (Dossier 34522)
Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juli 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. ...

Geleidende brief (Dossier 33341)
Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juli 2012 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Drank- en Horecawet ten einde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van zestien naar achttien jaar en de handhaving daarvan alsmede het daarbij te voeren preventiebeleid in die wet te verankeren. ...

Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Dossier 33949)
Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies); Brief lid / fractie; Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan van zowel DNB als de AFM1 op ons initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies. ...