Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Ontwerpbesluit aanwijzing categorie├źn arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort (Dossier 29544)
Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Ontwerpbesluit aanwijzing categorie├źn arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort Kamerstuk werk werkgelegenheid Nr. 739 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 13 juli 2016. ...

Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2014 Eerder heb ik uw Kamer toegezegd, bevestigd bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Toezegging om de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Toezegging om de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Bij het wetgevingsoverleg banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heb ik u toegezegd de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie te sturen over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen. ...

Nadere informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nadere informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2014 In de Procedurevergadering van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november jongstleden heeft de Kamer gevraagd om nadere schriftelijke informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet. ...

Nota van wijziging (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, komt te luiden: 2. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 oktober 2014 Algemeen 1 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 2 Hoofdstuk 2: Inhoud van het wetsvoorstel 19 Hoofdstuk 3: Dienstverlening aan werkgevers 35 Hoofdstuk 4: Eerdere ervaringen 40 Hoofdstuk 5: De uitvoering 43 Hoofdstuk 6: Financiële paragraaf 50 Hoofdstuk 7: Ontvangen commentaren en adviezen 53 Hoofdstuk 8: Artikelsgewijze toelichting, bijlagen, uitvoeringstoetsen, lagere regelgeving, overig. 55 Algemeen De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die de fracties hebben gesteld over het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten1 en de opvattingen die zij over het wetsvoorstel hebben. ...

Aanbieding uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Aanbieding uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2014 Bijgaand zend ik u op uw verzoek de uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving1. ...

Aanbieding van de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Dossier 33981)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief regering; Aanbieding van de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Hierbij bied ik u ter informatie aan de lagere regelgeving behorende bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten1. ...