Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector (Dossier 31266)
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Brief regering; Onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2013 Hierbij stuur ik u het onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector1. ...

officiële publicatie (Dossier 31552)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie; Brief regering; Uitbreiding toepassingsbereik wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie (31 552). ...

officiële publicatie (Dossier 31560)
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Brief regering; De werking van de leegstandheffing in België Kamerstuk belasting financiën huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht 31 560Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)nr. 28BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 januari 2010Bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Kraken en leegstand op 14 oktober 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (Dossier 31571)
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten; Brief regering; Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2017 Op 17 februari 2016 heb ik u een brief gezonden (Kamerstuk 31 571, nr. ...

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (Dossier 31571)
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten ; Brief regering; Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2016 In de Eerste Kamer is uitgebreid gesproken over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Thieme (Partij voor de Dieren), houdende de invoering van een verplichting tot voorafgaande bedwelming bij het ritueel slachten (Kamerstuk 31 571, A). ...

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox (Dossier 31571)
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten ; Brief regering; Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox Kamerstuk dieren landbouw Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2013 De vaste commissie van Economische Zaken heeft mij gevraagd naar de stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox (Kamerstuk 31 571, nr. 13). ...

Reactie op verzoek van de commissie betreffende het ontwerp-besluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (Dossier 31571)
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten ; Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie betreffende het ontwerp-besluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming Kamerstuk dieren landbouw Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een brief waarin uiteen wordt gezet wat mijn voornemens zijn ten aanzien van het ontwerp-besluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijziging op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (Kamerstuk 31 571, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31579)
Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet); Brief staatssecretaris over toepassing van de Lex Silencio Positivo in de Wet op de architectentitel en het Besluit beheer sociale-huursector Kamerstuk 31 579Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)29 515Kabinetsplan aanpak administratieve lastennr. 23BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2009De Minister van Justitie heeft in het algemeen overleg van 29 september jl. over de lex silencio positivo toegezegd u nader te informeren over de afweging van de toepassing van de lex silencio positivo (LSP) op de vergunningstelsels uit de Wet op de architectentitel en het Besluit beheer sociale huursector inzake toestemming voor vervreemding van sociale huurwoningen.Vergunningstelsel in de Wet op de architectentitelDe inschrijving in het architectenregister uit de Wet op de architectentitel is momenteel opgenomen in de Tijdelijke AMvB LSP Dienstenrichtlijn (TK 2008–2009, 31 579, nr. ...

Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief (Dossier 31585)
Goedkeuring van het op 17 juni 2008 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2008, 135) ; Brief regering; Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief Kamerstuk economie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2013 Graag bied ik u de evaluatie «Relaties, resultaten en rendement: evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief» aan1. ...

Maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Met deze brief wil ik u informeren over verschillende door het kabinet voorgenomen maatregelen, alsmede over de implementatie van de inkomensafhankelijke Wtcg. ...

Kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2013 Met deze brief informeren wij u over de kabinetsplannen ten aanzien van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). ...

officiële publicatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Nadere toelichting bij Tweede voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 37BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 januari 2010Op 11 december jongstleden heb ik uw Kamer de Tweede voortgangsrapportage Wtcg doen toekomen (Kamerstuk 31 706, nr. 35). ...

officiële publicatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief staatssecretaris met tweede rapportage over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 december 2009Bij de behandeling van 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg), heb ik toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet.In juni ontving u de eerste voortgangsrapportage Wtcg over de gang van zaken tot juni 2009.1 Met deze tweede voortgangsrapportage sluit ik aan op de vorige en informeer ik u over de vorderingen in de tweede helft van 2009.2Begin 2009 heb ik de Stuurgroep Implementatie Wtcg (hierna Stuurgroep) ingesteld.3 Aan deze Stuurgroep nemen behalve VWS de meest betrokken organisaties deel, te weten het CAK, het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis. ...

officiële publicatie (Dossier 31755)
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) ; Brief regering; Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb's Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 35BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2010Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 15 januari 2010. ...

officiële publicatie (Dossier 31755)
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Brief minister oer afstemming MER en passende beoordeling Natuurbeschermingswet Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 34BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2009Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) (Kamerstukken II 2008–2009, 31 755) op 14 mei jl. heb ik u toegezegd dat u van de minister van LNV en mij een plan van aanpak zult ontvangen over de wijze waarop de afstemming tussen het MER en de passende beoordeling uit de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) beter procedureel kan worden vormgegeven (Kamerstukken II 2008–2009, 31 755 en Handelingen II 2008–2009, 84).Ik zal in deze brief achtereenvolgens ingaan op de relatie met de Europese richtlijnen, de overeenkomsten en verschillen tussen de m.e.r. ...

officiële publicatie (Dossier 31755)
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage); Brief minister met reactie op uitspraak Europese Hof van Justitie van 15 oktober 2009 over niet voldoen van Ned. wetgeving aan Europese richtlijn over milieueffectbeoordelingen Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid 31 755Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)nr. 33BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Ingevolge uw verzoek van 28 oktober 2009 (2009Z19 899/2009D52604) geef ik u hierbij mijn reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 oktober 2009 over het niet voldoen van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn over milieueffectbeoordelingen.De Europese Commissie heeft Nederland in gebreke gesteld voor het hanteren van absolute grenzen in de merwetgeving voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten. ...

Zwarte lijst voor ongeschikte pleegouders (Dossier 32529)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders); Brief regering; Zwarte lijst voor ongeschikte pleegouders Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2013 Inleiding Op 26 oktober 2012 en 27 november 2012 heeft in de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders1 plaatsgevonden, welk wetsvoorstel inmiddels is aanvaard. ...

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (Dossier 32550)
Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2017 Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) aanvaard (Handelingen I 2016/17, nr. ...

Toezegging tijdpad implementatie initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Dossier 32550)
Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Toezegging tijdpad implementatie initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 januari 2017 In vervolg op mijn brief van 5 december 2016 (Kamerstuk 32 550, nr. ...

Toezegging tijdpad implementatie initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Dossier 32550)
Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Toezegging tijdpad implementatie initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2016 In vervolg op het Algemeen Overleg «Sturing van de collectieve sector (Werkgroep Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)» van 9 november jl. met de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken, voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, informeer ik u als volgt. ...