Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 10 oktober 2014. ...

Oordeel over twee nieuwe amendementen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Oordeel over twee nieuwe amendementen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2014 Hierbij geef ik u mijn oordeel over twee nieuwe amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669). ...

Oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2014 Hierbij geef ik u mijn oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669) die na sluiting van de algemene beraadslaging over het wetsvoorstel van 16 april 2014 zijn ingediend of gewijzigd. ...

Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2013 Hierbij zend ik u mijn reactie op de vragen en opmerkingen van uw Kamer over het programma aanpak stikstof (PAS), ten behoeve van de voortzetting van de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669). ...

Aanbieding van de Voorlichting van de Raad van State over amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Aanbieding van de Voorlichting van de Raad van State over amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2014 Naar aanleiding van de mondelinge behandeling in uw Kamer van het bovenvermelde wetsvoorstel op 10 december 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 34, item 21, blz. 1–22) heb ik ingevolge artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd over de amendementen nr. 15 en 39. ...

Reactie op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Reactie op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de brief van 2 oktober 2013 mij verzocht om – met het oog op het wetgevingsoverleg Jeugdwet (Kamerstuk 33 684)/Gebruik BSN in de jeugdzorg (33 674) d.d. 9 oktober a.s. ...

Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Brief regering; Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 326 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2013 Op 27 september 2013 (Kamerstuk 33 684, nr. ...

Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2013 Zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet op 9 en 10 oktober jl. doen wij u hierbij op verzoek van uw Kamer toekomen een reactie op een aantal vragen dat bij de behandeling in de eerste termijn naar voren is gekomen en op een aantal amendementen. ...

Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet (Kamerstuk 33 684) (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet (Kamerstuk 33 684) Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Jeugdwet. ...

Aanbieding onderzoek naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Aanbieding onderzoek naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2013 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Jeugdwet (Kamerstuk 33 684, nr. 3) heb ik een onderzoek aangekondigd naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel. ...

Reactie op de motie van het lid Litjens c.s. (Kamerstuk 33 691, nr. 16) inzake woonplaatsvereiste voor wethouders (Dossier 33691)
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Litjens c.s. ...

Reactie op de motie van het lid Fokke c.s. inzake spookvertegenwoordigers (Dossier 33691)
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Fokke c.s. inzake spookvertegenwoordigers Kamerstuk bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Bij de behandeling van de Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) is door uw Kamer een motie-Fokke c.s. aanvaard, waarin de regering wordt verzocht een juridisch houdbaar voorstel te onderzoeken om de zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers (die hiervoor geen dringende reden hebben) op hun vergoeding te korten, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren.1 Zoals ik in reactie op de motie reeds heb aangegeven, beschouw ook ik het fenomeen «spookvertegenwoordigers» als buitengewoon ongewenst en schadelijk voor het functioneren en het aanzien van de volksvertegenwoordiging. ...

Reactie op amendement 33 692, nr. 50 en motie 33692, nr. 35 bij wetsvoorstel wijziging Wet op de dierproeven (Dossier 33692)
Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU; Brief regering; Reactie op amendement 33 692, nr. 50 en motie 33692, nr. 35 bij wetsvoorstel wijziging Wet op de dierproeven Kamerstuk dieren landbouw onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2013 Op 25 november jl. heb ik in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 33 692, nr. ...

Reactie op enkele amendementen m.b.t. Wijziging van de Wet op de dierproeven en toelichting op de ruimte die richtlijn 2010/63/EU laat voor nationaal beleid (Dossier 33692)
Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU; Brief regering; Reactie op enkele amendementen m.b.t. ...

Stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (WNT) (Dossier 30111)
Topinkomens; Brief regering; Stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (WNT) Kamerstuk bestuur economie financiën inkomensbeleid ondernemen organisatie en beleid Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 Mede naar aanleiding van de aangepaste motie Segers c.s.* inzake de wijze waarop decentrale overheden eigen bezoldigingsnormen kunnen stellen waar het gaat om instellingen die zij (mede) financieren, heb ik uw Kamer toegezegd ter zake in overleg te treden met de decentrale overheden en uw Kamer daarover dit voorjaar te informeren. ...

Aanbieding van het uitvoeringskader voor de Aanpassingswet WNT (Dossier 33715)
Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Brief regering; Aanbieding van het uitvoeringskader voor de Aanpassingswet WNT Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2014 Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT (Kamerstukken 33 715) op 30 januari jl. heb ik toegezegd dat ik met het oog op de uitvoering van de wet en de accountantscontrole over het jaar 2013 een kader zou vaststellen. ...

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de Aanpassingswet WNT op 30 januari 2014 (Dossier 33715)
Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Brief regering; Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de Aanpassingswet WNT op 30 januari 2014 Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2014 Op 30 januari jl. ...

Inwerkingtreding Aanpassingwet WNT (Dossier 33715)
Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Brief regering; Inwerkingtreding Aanpassingwet WNT Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2014 Op 4 februari jl. heeft Uw Kamer ingestemd met het voorstel van wet houdende aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT).1 Het wetsvoorstel strekt er onder meer toe de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) buiten het toepassingsbereik van de WNT te plaatsen en twee extra criteria te stellen voor de toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen. ...

Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen (Dossier 30982)
Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; Brief regering; Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2017 Conform de uitwerking (Kamerstuk 34 000, nr. ...

Monitor Alleenstaande Ouders (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Monitor Alleenstaande Ouders Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2016 Hierbij bied ik uw Kamer, conform mijn toezegging in mijn brief d.d. 16 juni 20141, de BUS2-E Monitor Alleenstaande Ouders aan3 en informeer ik u over de uitkomst. ...