Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Aanbieding Kwaliteitskader jeugdzorg (Dossier 33619)
Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Brief regering; Aanbieding Kwaliteitskader jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2014 In mijn brief van 14 februari 2014 (Kamerstuk 33 619, nr. ...

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg (Dossier 33619)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister; Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 25 november 2013. ...

Uitstel toezending algemene maatregel van bestuur professionalisering jeugdzorg met en nadere invulling van het wetsvoorstel (Dossier 33619)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister; Brief regering; Uitstel toezending algemene maatregel van bestuur professionalisering jeugdzorg met en nadere invulling van het wetsvoorstel Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2013 In overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heb ik op 25 april 2013 het wetsvoorstel professionalisering bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 33 619). ...

Beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Dossier 33623)
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht; Brief regering; Beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2014 Op 4 maart jl. heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over twee uitspraken bij beroepszaken in verband met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)1. ...

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Dossier 33623)
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht; Brief regering; Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2014 Bij brief van 15 januari 2014 heb ik u toegezegd u nader te zullen informeren over mijn gevolgtrekkingen in verband met twee uitspraken in beroepszaken van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)1. ...

Uitspraken beroep Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Dossier 33623)
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht; Brief regering; Uitspraken beroep Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Op 12 en 16 december 2013 heeft de rechtbank in twee beroepszaken over de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) uitspraak gedaan. ...

Toezegging bij plenaire behandeling wetsvoorstel wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Kamerstuk 33 623) (Dossier 33623)
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht; Brief regering; Toezegging bij plenaire behandeling wetsvoorstel wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Kamerstuk 33 623) Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2013 Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag op 3 oktober jl. ...

Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants (Dossier 33632)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg met de Vaste commissie voor Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2014 op 9 september 20131 is een motie van het lid Nijboer aangaande de aan de accountantsverklaring te stellen eisen en de signaleringsfunctie van de accountant aangehouden in afwachting van een inhoudelijke reactie op deze motie2. ...

Appreciatie van het amendement van de leden De Vries en Koolmees over de algemene zorgplicht (Dossier 33632)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Appreciatie van het amendement van de leden De Vries en Koolmees over de algemene zorgplicht Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2013 Tijdens het Wetgevingsoverleg op 9 september jl. ...

Reactie op het amendement van het lid Van Hijum (Kamerstuk 33632, nr. 13) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank (Dossier 33632)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Van Hijum (Kamerstuk 33632, nr. 13) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2013 Op het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2014 (Kamerstuk 33 632) is onlangs een amendement ingediend van het lid Van Hijum (CDA) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank (Kamerstuk 33 632, nr. ...

Voortgang vorming vervoerregio's (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Voortgang vorming vervoerregio's Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2015 Tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer op 16 december 2014 van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de plusregio’s, heb ik de Eerste Kamer toegezegd na zes maanden te zullen informeren over de voortgang in de regio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag om te komen tot een openbaar lichaam dat uitsluitend is belast met verkeer- en vervoertaken, zoals bepleit door de Eerste Kamer. ...

Mededeling van wijziging van Besluit Infrastructuurfonds in verband met de Wet afschaffing plusregio's (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Mededeling van wijziging van Besluit Infrastructuurfonds in verband met de Wet afschaffing plusregio's Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 28 januari 2015. ...

Verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2014 Bij brief van 14 juli 2014 heb ik uw Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s toegezonden in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 20, vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000) (Kamerstuk 33 659, nr. 20). ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 15 juli 2014. ...

Afschrift van de brief aan de plusregio's naar aanleiding van de reactie op het verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de plusregio’s (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Afschrift van de brief aan de plusregio's naar aanleiding van de reactie op het verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de plusregio’s Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2014 Naar aanleiding van uw reactie op mijn verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de plusregio’s, treft u bijgevoegd ter informatie aan, de brief die is verzonden aan alle gemeenten in de plusregio’s1. ...

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio's (Dossier 33659)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s; Brief regering; Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio's Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2014 Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (Kamerstukken 33 659) staat geagendeerd voor plenaire behandeling in de week van 4 februari. ...

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging en aanbieding van de reactie op een consultatie van de Europese Commissie over het onderwerp nucleaire aansprakelijkheid (Dossier 33660)
Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie; Brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging en aanbieding van de reactie op een consultatie van de Europese Commissie over het onderwerp nucleaire aansprakelijkheid Kamerstuk burgerlijk recht energie natuur en milieu organisatie en beleid recht Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2013 Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Kamerstuk 33 660, nr. ...

Proces programmatische aanpak stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Proces programmatische aanpak stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 De Commissie voor Economische Zaken verzocht mij bij brief van 10 december 2014 of geen onomkeerbare stappen worden gezet inzake het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren, totdat deze zijn besproken in een algemeen overleg PAS en aan te geven wat de consequenties zijn van het aanhouden van de besluiten. ...

Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 Zoals ik in mijn brief van 19 december 2014 (Kamerstuk 32 670, nr. ...

Aanbieding PBL-rapport Programmatische Aanpak Stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Aanbieding PBL-rapport Programmatische Aanpak Stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2014 Hierbij bied ik u het PBL-rapport Programmatische Aanpak Stikstof aan1, waarin de resultaten van een ex ante beleidsevaluatie naar het programma stikstof en meer in het bijzonder naar de te treffen maatregelen zijn verwerkt. ...