Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2014 Op 23 januari 2014 heeft uw Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling voor het eigen risico (CER) met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 worden ingetrokken. ...

Aanbieding tweede nota van wijziging en informatie over hoogte bedrag inzake tegmoetkoming voor arbeidsongeschikten (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Aanbieding tweede nota van wijziging en informatie over hoogte bedrag inzake tegmoetkoming voor arbeidsongeschikten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2013 Hierbij doe ik u een tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 726, nr. ...

Aanbieding van de handreiking ‘Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking’ (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Aanbieding van de handreiking ‘Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking’ Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2014 Bijgaand ontvangt u de handreiking «Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking»1 waarbij conform de motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (Kamerstuk, 33 726, nr. ...

Communicatieoverzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties bij afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Communicatieoverzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties bij afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2014 Mevrouw Bergkamp van D66 heeft mij op 22 januari 2014 tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER gevraagd om een communicatie-overzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties (Handelingen II 2013/14, nr. 44, item 5). ...

Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 6 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Tijdens de procedurevergadering d.d. 17 oktober jl. heeft de Vaste commissie voor VWS gevraagd om een feitelijke toelichting op (1) de in het Herfstakkoord genoemde structurele gevolgen voor de zorgsector en (2) in dat verband de positie van het aanhangige wetsvoorstel Wtcg (Kamerstukken 33 726) uiteen te zetten. 1. ...

Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten (Dossier 33801)
Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Brief regering; Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten Kamerstuk sociale zekerheid werkloosheid Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2014 Zoals toegezegd tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WWB maatregelen (Kamerstukken 33 801) (Handelingen II 2013/14, nr. 51), geef ik u onderstaand inzicht in de financiële ruimte binnen de Participatiewet en de budgettaire effecten van de maatregelen die in de brief van 3 februari jl. ...

Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten, inclusief amendementen (Dossier 33801)
Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Brief regering; Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten, inclusief amendementen Kamerstuk sociale zekerheid werkloosheid Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2014 Zoals toegezegd tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WWB maatregelen (Kamerstuk 33 801) (Handelingen II 2013/14, nr. 51), heb ik u in mijn eerdere brief inzicht gegeven in de financiële ruimte binnen de Participatiewet en de budgettaire effecten van de maatregelen die in de brief van 3 februari jl. ...

Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2015 Tijdens het VAO Arbeidsmarktbeleid van 2 september jl. ...

Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2015 Inleiding Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over onder meer klachten die zijn binnengekomen bij het meldpunt van CNV, is bij de regeling van werkzaamheden van dinsdag 19 mei jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 84, item 11, blz. 6–7) verzocht om een brief waar hier op wordt ingegaan. ...

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2015 Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van 22 april 2015 over het wegsturen van uitzendkrachten door Nationale Nederlanden is mij bij gelegenheid van de Regeling van werkzaamheden gisteren, gevraagd om uw Kamer hierover een brief te sturen met mijn reactie. ...

Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’ (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’ Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2015 Uw Kamer heeft gevraagd om een brief (Handelingen II 2014/15, nr. 74, Regeling van werkzaamheden) waarin ik inga op de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in relatie tot de doelstelling van deze wet, dit naar aanleiding van de berichtgeving in de media van vorige week over ontslagen bij ING. ...

Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Op 1 juli 2015 treedt het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking. ...

Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2014 Conform de tijdens de parlementaire behandeling in uw Kamer van het Wetsvoorstel werk en zekerheid gedane toezegging (Handelingen II 2013/14, nr. 54, item 9), doe ik u hierbij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) toekomen1. ...

Reactie op motie van de leden Voortman (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA) inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst (33 818, nr. 54) (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op motie van de leden Voortman (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA) inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst (33 818, nr. 54) Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is een motie aangenomen van de leden Voortman en Heerma waarin de regering wordt verzocht om de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst te onderzoeken en de Kamer daarover bij de begroting voor 2015 te informeren, en zo mogelijk hiertoe voorstellen te ontwikkelen.1 Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt. ...

Aanbieding rapport Panteia "Ontslagkosten van werkgevers in 2012" (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Aanbieding rapport Panteia "Ontslagkosten van werkgevers in 2012" Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid op 13 februari jongstleden heb ik toegezegd het rapport «Ontslagkosten van werkgevers in 2012» van het onderzoeksbureau Panteia naar uw Kamer te sturen (Handelingen II 2013/14, nr. 54). ...

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd (Kamerstuk 33 818 nr. 52 ter vervanging van nr. 19) (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd (Kamerstuk 33 818 nr. 52 ter vervanging van nr. 19) Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 Naar aanleiding van het eerder door de leden Dijkgraaf en Schouten ingediende amendement Kamerstuk 33 818, nr. ...

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het wetsvoorstel Werk en zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het wetsvoorstel Werk en zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2014 Naar aanleiding van het verzoek om een brief van het lid Ulenbelt (SP) in het ordedebat van 4 februari jl. ...

Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2014 Hierbij zend ik uw Kamer ter informatie het onderzoek «Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers»1 dat door Ecorys is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Uitstel toezending van het rapport van Ecorys over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix (Dossier 33834)
Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer); Brief regering; Uitstel toezending van het rapport van Ecorys over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 Graag informeer ik uw Kamer over de toezegging het rapport van Ecorys, mede namens de Minister van Economische Zaken, uiterlijk 10 december aan uw Kamer toe te sturen. ...

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven (Kamerstuk 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8) dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen. (Dossier 33834)
Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer); Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven (Kamerstuk 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8) dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen. ...