Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33 187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Reactie op de motie (her)invoering meestertitel (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 144) en aangehouden motie (Kamerstuk 33 187 nr. 34) invoering meester- en gezeltitel Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2013 Bij de behandeling van de Begroting 2012 van OCW op 1 december 2011 is door de leden Van der Ham en Biskop een motie ingediend over (her)invoering meestertitel (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VIII, nr. ...

Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Antwoord op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2013 Tijdens de eerste termijn van het plenair debat op 7 februari jl. ...

Regeerakkoord in relatie tot wetsvoorstel doelmatige leerwegen mbo (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Regeerakkoord in relatie tot wetsvoorstel doelmatige leerwegen mbo Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 Aanvankelijk was het de bedoeling dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging in het beroepsonderwijs» (Kamerstuk 33 187, nr. 2) zou plaatsvinden op 1 augustus 2013. ...

Visie van het kabinet inzake wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs' (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Visie van het kabinet inzake wetsvoorstel 'doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs' Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2013 Het wetsvoorstel «doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs» (Kamerstuk 33 187, nr. 2) is door mijn ambtsvoorganger ingediend als uitwerking van een deel van het Actieplan mbo «Focus op vakmanschap». ...

Aanbieding ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo (Dossier 33204)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid D/ nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 12 september 2013. ...

Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO (Dossier 33204)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2013 Per 1 januari 2013 is de vermogensinkomensbijtelling (hierna: VIB) op de eigen bijdrage AWBZ/WMO van kracht. ...

Reactie op de brief van KansPlus inzake aandacht voor eigen bijdrage-regeling AWBZ m.b.t. verstandelijk gehandicapten (Dossier 33204)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Reactie op de brief van KansPlus inzake aandacht voor eigen bijdrage-regeling AWBZ m.b.t. verstandelijk gehandicapten Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2013 KansPlus, te Houten, heeft u op 4 februari 2013, 10.1.2./1615/JT/eb, een brief gestuurd waarin de Kamer wordt gevraagd om mensen met een verstandelijke handicap uit te zonderen van de vermogensinkomensbijtelling die met ingang van 1 januari 2013 voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo is ingevoerd. ...

Reactie op verzoek van het lid Leijten over het vermeende akkoord over de verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo (Dossier 33204)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Leijten over het vermeende akkoord over de verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2013 Tijdens de regeling van werkzaamheden van zojuist heeft het Kamerlid Leijten (SP) de regering verzocht om de Kamer voor het debat hedenmiddag te informeren over het vermeende akkoord over de verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo. ...

Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo (Dossier 33204)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2013 1. ...

Beantwoording van de vragen over de vermogensinkomensbijtelling (VIB) (Dossier 33204)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten; Brief regering; Beantwoording van de vragen over de vermogensinkomensbijtelling (VIB) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 Gelijktijdig met deze brief verzend ik de antwoorden op de door uw Kamer gestelde vragen over de vermogensinkomensbijtelling. ...

Voorhang wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Voorhang wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 29 oktober 2015. ...

Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)) (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)) Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 9 september 2013. ...

Aanbieding ontwerpbesluit houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet basisregistratie personen (Aanpassingsbesluit basisregistratie personen) (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet basisregistratie personen (Aanpassingsbesluit basisregistratie personen) Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 9 september 2013. ...

Reactie op de motie van het lid Schouw c.s. over de automatische gegevensverstrekking uit de GBA (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Schouw c.s. over de automatische gegevensverstrekking uit de GBA Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2013 1. ...

Plaatsonafhankelijke bijhouding in de wet Basisregistratie Personen (amendement van het lid Schouw), de bestuurlijke boete en het amendement Oosenbrug (Dossier 33219)
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Plaatsonafhankelijke bijhouding in de wet Basisregistratie Personen (amendement van het lid Schouw), de bestuurlijke boete en het amendement Oosenbrug Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2013 Naar aanleiding van de behandeling door Uw Kamer van het wetsvoorstel Basisregistratie Personen 9 en 10 april jl. ...

Voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector (Dossier 33236)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013); Brief regering; Voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2012 Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector. ...

Tweede lezing grondwetsherziening (Dossier 33239)
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester ; Brief regering; Tweede lezing grondwetsherziening Kamerstuk bestuur gemeenten provincies recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2017 Tijdens de afgelopen zittingsperiode van uw Kamer zijn drie wetten bekendgemaakt, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet: 1. ...

Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Dossier 33239)
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester Kamerstuk bestuur gemeenten provincies recht staatsrecht Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2017 Op 13 maart jl. heb ik u gevraagd mij voor 1 mei mee te delen of en zo ja, wanneer de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester door een of meer leden van uw Kamer aanhangig zullen worden gemaakt (Kamerstuk 30 174, nr. ...

Tweede lezing grondwetswijziging Kroonbenoeming (Dossier 33239)
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester ; Brief regering; Tweede lezing grondwetswijziging Kroonbenoeming Kamerstuk bestuur gemeenten provincies recht staatsrecht Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2015 Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Stb. 2015, 277) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. ...

Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2014 Op 23 januari jl. heeft uw Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de Wtcg en de CER met terugwerkende kracht per 2014 worden ingetrokken (Kamerstuk 33 726). ...