Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Voorzieningen Participatiewet voor mensen met auditieve of visuele handicap (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Voorzieningen Participatiewet voor mensen met auditieve of visuele handicap Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2014 Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet (Kamerstuk 33 161, nr. 116) is aandacht besteed aan de wijze waarop de tolkvoorziening voor doven alsmede voorzieningen voor blinden en slechtzienden in de Participatiewet worden vormgegeven. ...

Afstemming zevende nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Afstemming zevende nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 Uw Kamer heeft mij verzocht uiteen te zetten of de zevende nota van wijziging van de Invoeringswet Participatiewet (Kamerstuk 33 161, nr. 119) is afgestemd met sociale partners (Handelingen II 2013/14, nr. ...

Gemaakte afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet (Dossier 33801)
Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Brief regering; Gemaakte afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet Kamerstuk sociale zekerheid werkloosheid Nr. 23 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2013 Inleiding Hierbij bied ik u een overzicht aan van de afspraken die ik gemaakt heb met de fracties van D66, Christen Unie en SGP en de coalitie over de bijstandswet en de Participatiewet. ...

Planning Participatiewet en Quotumwet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Planning Participatiewet en Quotumwet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2014 Op 15 januari 2014 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij gevraagd om de vijfde nota van wijzing op de Invoeringswet Participatiewet zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te zenden en haar te informeren over de planning van de vijfde nota van wijziging Participatiewet, de lagere regelgeving op basis van de Participatiewet en de (contouren van de) Quotumwet. ...

Geconsolideerde versie Invoeringswet Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Geconsolideerde versie Invoeringswet Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2014 De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij in haar brief van 18 december 2013 verzocht om de geconsolideerde teksten van de Participatiewet toe te sturen als afzonderlijk, integraal stuk, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. ...

Relatie tussen Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Relatie tussen Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2014 Aanleiding In de brief van de Vaste Commissie SZW van 18 december 2013 is verzocht om een toelichting op de relatie tussen de wetsvoorstellen Participatiewet en Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).1 Specifiek is verzocht om te bezien of een van de wetten fungeert als voorliggende voorziening van de andere wet en wat daarvan de consequenties zijn. ...

Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU (Kamerstuk 33750 XV, nr. 38) (Dossier 33162)
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU (Kamerstuk 33750 XV, nr. 38) Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2014 In de door uw Kamer aangenomen motie d.d. 4 december 2013 van het lid Heerma1 wordt het kabinet verzocht om binnen Europa de discussie aan te gaan om te komen tot een exportverbod van de kinderbijslag binnen de Europese Unie. ...

Aanbieding van het advies van de SER "Instemmingsrecht OR inzake arbeidsvoorwaarde pensioen" (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding van het advies van de SER "Instemmingsrecht OR inzake arbeidsvoorwaarde pensioen" Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Met mijn brief van 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 182, nr. 54) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn voornemen het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling te vereenvoudigen en te verduidelijken en een resterende lacune bij het instemmingsrecht te dichten. ...

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2015 Bij brief d.d. 14 oktober 20141 berichtte ik u over mijn voornemen te komen tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen. ...

Aanbieding Vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding Vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2013 In het pensioenakkoord van juni 2011 is aangekondigd dat het kabinet de wijze waarop de parameters voor het financieel toetsingskader worden vastgesteld na overleg met de sociale partners opnieuw zal vaststellen. ...

Spelregels voor pensioenfondsen bij verkiezingen verantwoordingsorgaan (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Spelregels voor pensioenfondsen bij verkiezingen verantwoordingsorgaan Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij per brief van 23 januari jl. verzocht duidelijkheid te verstrekken ten aanzien van de geldende spelregels voor pensioenfondsen in het licht van het bij de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen aangenomen amendement-Van Weyenberg en Lodders (Kamerstuk 33 182, nr. 50). ...

Medezeggenschap inzake pensioenregelingen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Medezeggenschap inzake pensioenregelingen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2014 Met mijn brief van 27 mei 2013 heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen de regelgeving met betrekking tot de medezeggenschap van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen meer fundamenteel te bezien1. ...

Aanbieding Ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding Ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2013 Hierbij treft u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen aan. ...

Besluit over onder meer beloningsbeleid bij pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Besluit over onder meer beloningsbeleid bij pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2013 In de bijlage bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit over, onder meer, het beloningsbeleid bij pensioenfondsen. ...

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op amendementen) (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op amendementen) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013 Tijdens de derde termijn van de behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen op 22 mei jl. ...

Verdieping van een aantal onderwerpen en reactie op amendementen bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Verdieping van een aantal onderwerpen en reactie op amendementen bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2013 Inleiding Tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Kamerstuk 33 182) op 15 mei jl. ...

Aanbieding Nota's van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding Nota's van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 Hierbij doe ik u twee nota’s van wijziging (Kamerstukken 33 182, nrs. 11 en 12) toekomen inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen; Kamerstukken II 2011/12, 33 182, nr. 2). ...

Herziening van de kwalificatiestructuur (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Herziening van de kwalificatiestructuur Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2013 Tijdens het debat op 7 februari 2013 en met mijn brief van 12 juni 2013 (Kamerstuk 33 187, letter E) over het wetsvoorstel doelmatige leerwegen, heb ik toegezegd u te informeren over mijn besluitvorming ten aanzien van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo op basis van een eindrapportage over de praktijktest1 die ik in juni zou ontvangen van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ...

Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Toezegging wetsvoorstel doelmatige leerwegen Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2013 Tijdens het debat over het wetsvoorstel doelmatige leerwegen (Handelingen II 2012/13, nr. 50, item 9, blz. 79–118 en nr. 51, item 18, blz. 46–55) heb ik uw Kamer informatie toegezegd over verschillende onderwerpen. ...

Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio (Dossier 33187)
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs; Brief regering; Conferentie "Samen voor jongeren" over samenwerking in de regio Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 In het debat over het wetsontwerp «Doelmatige leerwegen beroepsonderwijs en modernisering bekostiging beroepsonderwijs» op 7 en 12 februari 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 50, item 9, blz. 79–118 en nr. 51, item 18 blz. 46–55) heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over de uitkomsten van de landelijke werkconferentie «Samen voor jongeren» over de samenwerking in de regio bij het opleiden en begeleiden van jongeren naar werk aan de basis van de arbeidsmarkt. ...