Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

813 resultaten

Beoogde inwerkingtreding Wet aanpassing financieel toetsingskader (Dossier 33972)
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) ; Brief regering; Beoogde inwerkingtreding Wet aanpassing financieel toetsingskader Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2014 Op 4 april jl., toen het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (ftk) voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State is gestuurd, heb ik u geïnformeerd over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. ...

Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 (Dossier 33975)
Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Brief regering; Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 Kamerstuk cultuur cultuur en recreatie organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2015 Tijdens de behandeling van de Wet taaleis WWB (Kamerstuk 33 975)(na inwerkingtreding: Wet taaleis Participatiewet) in de Eerste Kamer, is gesproken over de mogelijke datum van inwerkingtreding van de wet en bijbehorende algemene maatregel van bestuur (amvb) op 1 juli 2015. ...

Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) (Dossier 33495)
FinanciĆ«le positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen ; Brief regering; Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2015 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2015 heeft u gesproken over mijn brief (Kamerstuk 33 978, nr. 26) inzake de bezoldiging van topfunctionarissen in verband met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. ...

Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 1. ...

Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 december 2014 Door de Eerste Kamer is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (de zgn. ...

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij in zijn brief van 14 oktober 2014 uitgenodigd in vervolg op mijn brief van 14 oktober 2014 (Kamerstuk 33 978, nr. ...

Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Nadere informatie omtrent het voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Op 8 oktober 2014 heeft de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting belegd over het voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en het voorstel van de Reparatiewet WNT. ...

Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Dossier 33978)
Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Brief regering; Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 augustus 2014 Hierbij stuur ik u – naar aanleiding van uw verzoek van 3 april 2014 – het afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT1 die – onder andere – is gestuurd aan het Voorzittersoverleg Raden van Toezicht Nederlandse Universiteiten2. ...

Definitieve fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Definitieve fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2016 Per brief van 14 januari 2016 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorlopige prognose door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de fosfaatproductie door de veehouderij in 2015 (Kamerstuk 33 979, nr. 102). ...

Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2016 Per brief van 7 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 139) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de planning van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. ...

Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 Per brief van 26 mei jongstleden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren over de doorlooptijd van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. ...

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien Kamerstuk dieren landbouw Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2016 Per brief van 20 januari jl. heeft uw Kamer aan mij schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de melkveehouderij1. ...

Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee Kamerstuk dieren landbouw Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2016 Op 2 juli 2015 is uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 33 979, nr. 98) over het voornemen van het kabinet om een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij te introduceren. ...

Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2016 Hierbij geef ik antwoord op de tijdens het 30 leden debat (Handelingen II 2015/16, nr. 47, Stijging van de Nederlandse melkproductie) gestelde vraag naar de einddatum van het onderzoek van het Louis Bolk Instituut (LBI) op melkveebedrijven die de kalveren langere tijd bij de koe laten, mede naar aanleiding van de ingediende motie van het lid Thieme (Kamerstuk 33 979, nr. 104). ...

Voorlopige fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Voorlopige fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2016 Mest is een onmisbare voedingsstof voor de bodem. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft het kabinet gevraagd de verschillen toe te lichten tussen de algemene maatregel van bestuur inzake grondgebondenheid (hierna: amvb) en het wetsvoorstel additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (hierna: wetsvoorstel). ...

De gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; De gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie Kamerstuk dieren landbouw Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2015 Tijdens het ordedebat van 28 mei jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2015 Per brief van 1 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. ...

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2015 over invoeren van fosfaatrechten in de melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2015 over invoeren van fosfaatrechten in de melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 18 juni jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 98, Regeling van werkzaamheden) ben ik, naar aanleiding van berichten in het blad Boerderij, verzocht uw Kamer te informeren over de wijze en termijn van invulling van een maatregel voor productiebegrenzing in de melkveehouderij. ...

Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2015 Tijdens de plenaire behandeling van de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij op 23 april jongstleden (Handelingen II 2013/14, nr. 80, item 4 en item 7) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de tweede prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaatproductie in Nederland in 2014. ...