Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

73 resultaten

Mededeling inzake 2 onderzoeken van de WODC naar aard en omvang van polygame islamitische huwelijken en religieuze huwelijken gesloten voor het burgerlijk huwelijk. (Dossier 31700-VI)
Mededeling inzake 2 onderzoeken van de WODC naar aard en omvang van polygame islamitische huwelijken en religieuze huwelijken gesloten voor het burgerlijk huwelijk. ...

Voortgang van GPS en de aansluiting van de Rechtspraak (Dossier 31700-VI)
Voortgang van GPS en de aansluiting van de Rechtspraak Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 155BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009Tijdens het algemeen overleg met de vaste commissie voor Justitie van uw Kamer op 9 december 2008 (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 VI, nr. 92) zegde ik toe uw Kamer te zullen informeren over de voortgang van GPS en de aansluiting van de Rechtspraak.Voorts zegde ik in het debat over de puntenregistratie bij de maatregel beginnende bestuurder op 9 juni 2009 toe uw Kamer in de voortgangsberichten inzake GPS te informeren over de functionaliteit die ten behoeve van het registratieproces maatregel beginnende bestuurder wordt ontwikkeld (Handelingen II 2008/09, blz. 7271–7272).Met de onderhavige brief doe ik deze beide toezeggingen gestand.Mijn brief van 28 januari 2008 (Kamerstukken II, 2007/2008, 31 200 VI, nr. 106) bevatte de volgende toezeggingen: «Er wordt binnen GPS onderscheid gemaakt tussen drie functionaliteiten: Registratie, Digitaal Dossier en Werkstroombesturing. ...

Bilateraal vedrag met Brazilie over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnis (Dossier 31700-VI)
Bilateraal vedrag met Brazilie over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnis Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 september 2008Tijdens het overleg met uw Kamer op 24 april 2008 in het kader van het «debat over de kinderpornozaak Brazilië» (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. ...

Kabinetsreactie OM onderzoek brand Catshuis (nieuwe versie) (Dossier 31700-VI)
Kabinetsreactie OM onderzoek brand Catshuis (nieuwe versie) Brief regering arbeidsomstandigheden begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten werk 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 127BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Ter inleidingMet verwijzing naar de toezegging van de minister van Justitie in het debat op 13 mei jongstleden (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

Versterking executie strafvonnissen (Dossier 31700-VI)
Versterking executie strafvonnissen Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 111BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 maart 20091 InleidingIn deze brief beschrijven wij een pakket maatregelen waarmee wij de executie van strafvonnissen gaan versterken. ...

Tegemoetkoming toezegging polygamiedebat en informatie over voorgenomen aanpassing van de naturalisatieleges (Dossier 31700-VI)
Tegemoetkoming toezegging polygamiedebat en informatie over voorgenomen aanpassing van de naturalisatieleges Brief regering begroting burgerlijk recht financiën recht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Tijdens het debat met uw Kamer op 23 september jl. inzake polygamie heeft de staatssecretaris van Justitie toegezegd de Kamer te informeren over de wijze waarop het niet-tegenwerpen in de optieprocedure ter verkrijging van het Nederlanderschap van op grond van vreemd recht naast elkaar bestaande huwelijken (bi- of polygamie) zal worden beëindigd.1 Besloten is om de toelichtende beleidscirculaire op de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, daartoe aan te passen. ...

De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter? (Dossier 31700-VI)
De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter? Brief regering begroting financiën recht rechtspraak strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 108BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 maart 2009Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Nederlandse rechter in het volwassenenstrafrecht maatwerk kan leveren in de sanctietoepassing. ...

Uitvoering motie Teeven/Heerts en motie Rutte inzake supersnelrecht (Dossier 31700-VI)
Uitvoering motie Teeven/Heerts en motie Rutte inzake supersnelrecht Brief regering begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid recht rechtspraak strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Tijdens het Algemeen Overleg (AO) over geweld tegen werknemers met een publieke taak op 15 januari jl. ...

Forensisch onderzoek en de rol van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) daarbij (Dossier 31700-VI)
Forensisch onderzoek en de rol van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) daarbij Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2008Op 9 september jl. heb ik tijdens een Algemeen Overleg over de nota «Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief»1 toegezegd u nader te informeren over de prioritering van forensische onderzoeken.2 Met het oog op het begrotingsonderzoek m.b.t. de begroting van Justitie over het jaar 2009 op 30 oktober a.s., stuur ik u hierbij informatie over forensisch onderzoek en de rol van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) daarbij.1. ...

Informeren Openbaar Bestuur (Dossier 31700-VI)
Informeren Openbaar Bestuur Brief regering begroting bestuur financiën gemeenten recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 72BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2008Op 6 november 2007 heeft de Tweede Kamer de motie van de leden Arib en Teeven aangenomen over het informeren van de burgemeester over de vestiging van voormalige zedendelinquenten binnen zijn gemeente1. ...

Uitvoering motie Pechtold/Teeven over het voorkomen van concessies aan het opleidingsniveau bij togaberoepen (Dossier 31700-VI)
Uitvoering motie Pechtold/Teeven over het voorkomen van concessies aan het opleidingsniveau bij togaberoepen Brief regering begroting economie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige economische sectoren 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 20081. ...

Voortgangsrapportages en procesaudit programma Versterking Opsporing en Vervolging (Dossier 31700-VI)
Voortgangsrapportages en procesaudit programma Versterking Opsporing en Vervolging Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 152BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Hierbij bied ik u mede namens mijn ambtgenote van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voortgangsrapportages aan over de uitvoering van het programma Versterking Opsporing en Vervolging, die ik ontving van het Openbaar Ministerie, de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).1 Tevens voeg ik bij de rapportage«Procesaudit Versterkingsprogramma Opsporing en Vervolging» van genoemde organisaties.1 In deze brief licht ik genoemde stukken toe en informeer ik u tevens over de verbetermaatregelen die de Rechtspraak uitvoert ten aanzien van de strafrechtspraak.De voortgangsrapportagesDe voortgangsrapportages hebben betrekking op de implementatie van de maatregelen waartoe in 2005 is besloten om de kwaliteit van opsporing en vervolging te verbeteren. ...

Catshuisbranddossier (Dossier 31700-VI)
Catshuisbranddossier Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 134BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009In deze brief ga ik in op enkele aspecten rond de het Catshuisbranddossier die heden tijdens de regeling van werkzaamheden door de leden Timmer (PvdA) en Ulenbelt (SP) de orde zijn gesteld.Met betrekking tot de mogelijkheden tot anonimiseren van het dossier van de Rijksrecherche, bericht ik u het volgende. ...