Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

73 resultaten

Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), Vierde Meting (Dossier 31700-VI)
Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), Vierde Meting Brief regering begroting burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën organisatie en beleid overige economische sectoren recht sociale zekerheid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 200924 515Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluitingnr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2008Hierbij doe ik u de vierde meting Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) toekomen.1 Deze meting is in mijn opdracht uitgevoerd door het onderzoeksinstituut IVA van de Universiteit van Tilburg met betrokkenheid van de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch.Om verzekerd te zijn van een objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde opzet en inhoud van de monitor is de totstandkoming begeleid door een commissie die onder meer bestaat uit externe wetenschappers en mensen die bij de dagelijkse Wsnp-praktijk betrokken zijn. ...

Onderzoek ‘Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie’ (Dossier 31700-VI)
Onderzoek ‘Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie’ Brief regering begroting financiën immigratie jongeren migratie en integratie recht strafrecht zorg en gezondheid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 131BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009Met de aanbieding van dit rapport geef ik uitvoering aan de motie, ingediend door uw leden Arib, Gerkens en Azough (Kamerstukken II, 2005/06, 30 300 VI, nr. 159H) waarin de regering is verzocht om een onderzoek in te stellen naar de aard en de omvang van seksueel misbruik van kinderen van Marokkaanse afkomst en daaraan indien nodig conclusies te verbinden in de zin van concrete actiepunten.1Aanleiding tot het indienen van deze motie vormde een notitie van het Amsterdams Centrum Buitenlanders waarin werd gesteld dat Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd als slachtoffer van seksueel misbruik en prostitutie.OnderzoeksresultatenHet Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam, heeft op mijn verzoek onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van seksueel misbruik bij jongens en daarbij specifiek aandacht geschonken aan minderjarige Marokkaanse jongensprostitués. ...

Vijfde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). (Dossier 31700-VI)
Vijfde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Brief regering begroting burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 159BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 augustus 2009InleidingBijgaand treft u de vijfde meting aan van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).1 Deze meting is in mijn opdracht uitgevoerd door het onderzoeksinstituut IVA van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch.Om verzekerd te zijn van een objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde opzet en inhoud van de monitor is de totstandkoming begeleid door een commissie die onder meer bestond uit externe wetenschappers en mensen die bij de dagelijkse Wsnp-praktijk betrokken zijn. ...

Toegezegde brief Algemeen Overleg godslastering (Dossier 31700-VI)
Toegezegde brief Algemeen Overleg godslastering Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën recht staatsrecht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 33BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Met deze brief doe ik de toezegging gestand die ik heb gedaan tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer over het WODC-onderzoek naar godslastering op 13 maart jl. ...

Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. (Dossier 31700-VI)
Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 110BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 maart 2009Hierbij zend ik u het Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing1.De staatssecretaris van Justitie,N. ...

WODC-rapport over transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa (Dossier 31700-VI)
WODC-rapport over transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa Brief regering begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 119BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Hierbij bied ik u het rapport «Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa» aan1. ...

Rapport Herijking toezichtswetgeving (Dossier 31700-VI)
Rapport Herijking toezichtswetgeving Brief regering begroting bestuur financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 70BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2008Hierbij bied ik u het rapport «Herijking toezichtswetgeving» aan.1 Dit rapport is geschreven door een interdepartementale ambtelijke werkgroep. ...

GRECO-evaluatie inzake de strafbaarstelling van corruptie (Dossier 31700-VI)
GRECO-evaluatie inzake de strafbaarstelling van corruptie Brief regering begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 101BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 januari 2009In november 2007 is Nederland voor de derde maal geëvalueerd door GRECO, de Groep van Landen tegen Corruptie, een orgaan van de Raad van Europa. ...

Jaarverslag Rechtspraak 2008 (Dossier 31700-VI)
Jaarverslag Rechtspraak 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 138BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2009Hierbij bied ik u, conform de Wet op de rechterlijke organisatie, het Jaarverslag Rechtspraak 20081 aan. ...

Beleidsreactie evaluatierapport WUID (Dossier 31700-VI)
Beleidsreactie evaluatierapport WUID Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 133BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2009Hierbij bied ik u het rapport Het functioneren van de WUID in de praktijk. ...

Bericht aan Parlement ‘Opsporing behoeft checks and balances' van het Rathenau Instituut (Dossier 31700-VI)
Bericht aan Parlement ‘Opsporing behoeft checks and balances' van het Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 82BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 november 2008De vaste commissie voor Justitie heeft mij gevraagd een reactie te geven op het door het Rathenau Instituut (verder: Instituut) uitgegeven Bericht aan het Parlement getiteld «Opsporing behoeft checks and balances» (verder: Bericht). ...

Rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis (Dossier 31700-VI)
Rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis Brief regering begroting bouwnijverheid economie financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 122BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2009In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie d.d. 29 april 2009 (met kenmerk 2009Z07401/2009D21402) aangaande het Rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis, bericht ik u als volgt.U zult de rapportage van het Openbaar Ministerie op basis van het Rijksrecherche-onderzoek ontvangen tezamen met een kabinetsreactie en beantwoording van de nog openstaande kamervragen, zoals u tijdens het debat op 26 februari 2008 is toegezegd. ...

Vervolgonderzoek Rijksrecherche inzake de brand in het Catshuis (Dossier 31700-VI)
Vervolgonderzoek Rijksrecherche inzake de brand in het Catshuis Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 135BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009Onder verwijzing naar mijn eerdere brief van heden (Kamerstuk 31 700 VI, nr. 134), doe ik u hierbij het proces-verbaal van het vervolgonderzoek van de Rijksrecherche naar de brand in het Catshuis toekomen. ...

Uitstelbrief verzoek Brinkman om een brief over een actie tegen een beambte van de politie te Utrecht (Dossier 31700-VI)
Uitstelbrief verzoek Brinkman om een brief over een actie tegen een beambte van de politie te Utrecht Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 78BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008In reactie op het verzoek van de heer Brinkman in de Regeling van Werkzaamheden van gisteren om een brief over een actie tegen een beambte van de politie te Utrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij, bericht ik u mede namens mijn ambtgenote Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet heden vóór 12.00 uur aan het verzoek te kunnen voldoen. ...

Braziliaanse kinderpornozaak en het bilaterale verdrag met Brazilië over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnissen. (Dossier 31700-VI)
Braziliaanse kinderpornozaak en het bilaterale verdrag met Brazilië over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnissen. ...

Uitv. motie Van Haersma Buma en Kuiken m.b.t. particuliere beveiligingsorganisaties (Dossier 31700-VI)
Uitv. motie Van Haersma Buma en Kuiken m.b.t. particuliere beveiligingsorganisaties Brief regering begroting economie financiën handel openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 27BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2008Tijdens het overleg met uw Kamer op 3 juli 2008 is een motie aangenomen van de leden Van Haersma Buma en Kuiken (Kamerstukken II, 2007/2008, 31 200 VI, nr. ...

Uitvoering motie-Arib over polygame islamitische huwelijken (Dossier 31700-VI)
Uitvoering motie-Arib over polygame islamitische huwelijken Brief regering begroting financiën 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 april 2009Tijdens de behandeling van de begroting van mijn departement voor het jaar 2009 is de motie-Arib aanvaard (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 VI, nr. 51). ...

Reactie op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 miljoen heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken (Dossier 31700-VI)
Reactie op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 miljoen heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken Brief regering begroting financiën recht rechtspraak 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 121BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2009Bij brief van 18 maart jl. (2009Z04334/2009D12869) heeft de vaste kamercommissie voor Justitie mij verzocht te reageren op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 mln. heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken. ...

Uitvoering motie Pechtold (Dossier 31700-VI)
Uitvoering motie Pechtold Brief regering begroting bestuur financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 76BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2008Op 15 november 2007 is de motie van het lid Pechtold (Kamerstuk II 2007/08, 31 200 VI, nr. ...

Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van Denise Schouten (Dossier 31700-VI)
Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van Denise Schouten Brief regering begroting financiën recht rechtspraak strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 123BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 mei 2009In vervolg op mijn brief aan uw Kamer van 20 november 2008 over de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de aangifte van de ouders van Denise Schouten bericht ik u het volgende.Het Openbaar Ministerie heeft besloten enkele kwesties in deze zaak door middel van onderzoek door de Rijksrecherche verder uit te diepen, teneinde geen ruimte voor speculatie open te laten. ...