Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 9 over het overhevelen van de adviestaak naar de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Dossier 33222)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 9 over het overhevelen van de adviestaak naar de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het overhevelen van de adviestaak naar de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Dossier 33222)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het overhevelen van de adviestaak naar de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 13 februari 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIa De Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur wordt als volgt gewijzigd: I Aan artikel 2, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Tevens heeft de raad tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over aangelegenheden die van algemeen belang zijn voor het Waddengebied. ...

Amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 16, over een inventarisatie van maatscahppelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan. (#:-)
Amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 16, over een inventarisatie van maatscahppelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 over het aanvullen van de functies waarmee de functie van deltacommissaris niet verenigbaar is (#:-)
Amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 over het aanvullen van de functies waarmee de functie van deltacommissaris niet verenigbaar is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 271 Ontvangen 27 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt artikel 3.6e als volgt te luiden: Artikel 3.6e De deltacommissaris is op het terrein van waterbeheer, natuur, milieu of ruimtelijke kwaliteit niet werkzaam in een andere publiek-bestuurlijke of ambtelijke functie of in de private sector. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat niet de Minister van I&M maar de Minister President de verantwoordelijkheid voor het Deltafonds en de Deltacommissaris draagt. (#:-)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat niet de Minister van I&M maar de Minister President de verantwoordelijkheid voor het Deltafonds en de Deltacommissaris draagt. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het begrenzen van de duur waarvoor de deltacommissaris benoemd kan worden (#:-)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het begrenzen van de duur waarvoor de deltacommissaris benoemd kan worden Amendement natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 3.6a, na het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 9 over het aanvullen van de functies waarmee de functie van deltacommissaris niet verenigbaar is (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 9 over het aanvullen van de functies waarmee de functie van deltacommissaris niet verenigbaar is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 27 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt artikel 3.6e als volgt te luiden: Artikel 3.6e De deltacommissaris is op het terrein van waterbeheer, natuur, milieu of ruimtelijke kwaliteit niet werkzaam in een andere publiek-bestuurlijke of ambtelijke functie of in de private sector. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het aanvullen van de functies waarmee de functie van deltacommissaris niet verenigbaar is (#:-)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het aanvullen van de functies waarmee de functie van deltacommissaris niet verenigbaar is Amendement natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 3.6e, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: k. in loondienst of als zelfstandig beoefenaar van een beroep of bedrijf actief met het verrichten van werkzaamheden op het terrein van waterbeheer, natuur, milieu, of ruimtelijke kwaliteit. ...

Gewijzigd amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 18 over een inventarisatie van maatschappelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 18 over een inventarisatie van maatschappelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat niet de Minister van Infrastructuur en Milieu maar de Minister President de verantwoordelijkheid voor het Deltafonds en de Deltacommissaris draagt (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat niet de Minister van Infrastructuur en Milieu maar de Minister President de verantwoordelijkheid voor het Deltafonds en de Deltacommissaris draagt Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 27 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 3.6a, eerste lid, de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken. ...

Amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 25 over een inventarisatie van maatschappelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan (#:-)
Amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 25 over een inventarisatie van maatschappelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het voordragen van zes kandidaten voor de functie van deltacommissaris aan de Tweede Kamer (#:-)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het voordragen van zes kandidaten voor de functie van deltacommissaris aan de Tweede Kamer Amendement natuur en milieu ruimte en infrastructuur water waterkeringen en waterbeheer Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 3.6a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 13 over een taakstelling en een zorgplicht ten behoeve van 30% duurzame elektriciteit in 2020 (#:-)
Amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 13 over een taakstelling en een zorgplicht ten behoeve van 30% duurzame elektriciteit in 2020 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Leegte en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 19 over het ter beschikking stellen van de meter en de wisselaar via verhuur (Dossier 32839)
Nader gewijzigd amendement van de leden Leegte en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 19 over het ter beschikking stellen van de meter en de wisselaar via verhuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEEGTE EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191 Ontvangen 28 januari 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 8 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het technologieneutraal formuleren van de noodvoorziening zodat deze niet per definitie aanstuurt op een gasnet als alternatief voor een falende warmtevoorziening (Dossier 32839)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het technologieneutraal formuleren van de noodvoorziening zodat deze niet per definitie aanstuurt op een gasnet als alternatief voor een falende warmtevoorziening Amendement energie natuur en milieu Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 2 oktober 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 12d een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven om de aanwijzing van de routes van het zogenaamde Basisnet niet te doen per ministeriële regeling, maar per amvb met voorhang (Dossier 32862)
Amendement van het lid Van Veldhoven om de aanwijzing van de routes van het zogenaamde Basisnet niet te doen per ministeriële regeling, maar per amvb met voorhang Amendement economie natuur en milieu stoffen transport Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 5 juni 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over in het wijzigen van de tarieven om voor de nieuwe SDE+ opslag een vlak tarief zonder oplopende schijven te hanteren (Dossier 33115)
Amendement van het lid Van Veldhoven over in het wijzigen van de tarieven om voor de nieuwe SDE+ opslag een vlak tarief zonder oplopende schijven te hanteren Amendement energie natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 19 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1, derde lid, onderdeel c, komt te luiden: c. de in artikel 61 van de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen verwijzing naar artikel 59, eerste lid, wordt gelezen als een verwijzing naar artikel 3, de in artikel 62 van de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen verwijzing naar artikel 59, eerste lid, onderdeel a, en derde lid en artikel 60, eerste lid, wordt gelezen als een verwijzing naar artikel 2, eerste lid, en de in artikel 67, eerste en tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen verwijzing naar artikel 59, eerste lid, onderdeel a, wordt gelezen als een verwijzing naar artikel 2, eerste lid. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. over het verplichten van een vijfjaarlijkse evaluatie van de gestandaardiseerde uitrustingen (Dossier 33125)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. over het verplichten van een vijfjaarlijkse evaluatie van de gestandaardiseerde uitrustingen Amendement verkeer weg Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 over het verplichten van een scenarioanalyse als onderdeel van het veiligheidsbeheerplan (Dossier 33125)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 over het verplichten van een scenarioanalyse als onderdeel van het veiligheidsbeheerplan Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 31 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 16 over het verplichten van een vijfjaarlijkse evaluatie van de gestandaardiseerde uitrustingen (Dossier 33125)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 16 over het verplichten van een vijfjaarlijkse evaluatie van de gestandaardiseerde uitrustingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...