Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 37 dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsideerde rechtsbijstand ongedaan te maken (Dossier 33750-VI)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 37 dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsideerde rechtsbijstand ongedaan te maken Amendement begroting financiën Nr. 91 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 36 dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsideerde rechtsbijstand ongedaan te maken (Dossier 33750-VI)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 36 dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsideerde rechtsbijstand ongedaan te maken Amendement begroting financiën Nr. 37 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36 Ontvangen 20 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand op de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 85.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Slob c.s. ter dekking van het amendement Slob c.s. (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 9) (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. ter dekking van het amendement Slob c.s. (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 9) Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 9 over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 9 over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS Amendement begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Van Gent over het in staat stellen van de NS om alsnog toiletten in te bouwen in Sprinters (#:-)
Amendement van de leden Van Tongeren en Van Gent over het in staat stellen van de NS om alsnog toiletten in te bouwen in Sprinters Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN GENT Ontvangen 30 november 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:I In artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Slob c.s. over het terugdraaien van de bezuiniging op BDU (#:-)
Amendement van het lid Slob c.s. over het terugdraaien van de bezuiniging op BDU Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van de leden Berndsen-Jansen en Van Tongeren over het beperken van de voorgestelde verjaring (Dossier 32890)
Amendement van de leden Berndsen-Jansen en Van Tongeren over het beperken van de voorgestelde verjaring Amendement recht strafrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN VAN TONGEREN Ontvangen 22 maart 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, tweede onderdeel, tweede lid, wordt onder 1° vervangen door: 1°. voor de misdrijven waarop een levenslange gevangenisstraf is gesteld; 1a°. voor de misdrijven waarop een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld, voor zover het feit iemands dood ten gevolge heeft gehad;. ...

Amendement van het lid Van Tongeren over het vereenvoudigen van de bouw van windmolens op waterkeringen (Dossier 32588)
Amendement van het lid Van Tongeren over het vereenvoudigen van de bouw van windmolens op waterkeringen Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 12 over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag (Dossier 34389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 12 over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over concentratie van zaken van het CBb bij het gerechtshof Den Haag (Dossier 34389)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over concentratie van zaken van het CBb bij het gerechtshof Den Haag Amendement ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat ertoe strekt de introductie van ledverlichting langs alle rijkswegen in Nederland te bespoedigen (Dossier 33000-A)
Amendement van het lid Van Tongeren dat ertoe strekt de introductie van ledverlichting langs alle rijkswegen in Nederland te bespoedigen Amendement ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Tongeren dat beoogt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,1 aan te scherpen ten opzichte van de norm van 0,6 (Dossier 33135)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Tongeren dat beoogt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,1 aan te scherpen ten opzichte van de norm van 0,6 Amendement natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN TONGEREN Ontvangen 25 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In hoofdstuk 1 wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia Na artikel 4.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.4 In tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «andere woonfunctie»: a. met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd in «0,5»; b. met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd in «0,4»; en c. met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd in «0,3». ...

Amendement van het lid Van Tongeren over het schrappen van de toekenning van bevoegdheden van de Adviesraad gevaarlijke stoffen aan de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (#:-)
Amendement van het lid Van Tongeren over het schrappen van de toekenning van bevoegdheden van de Adviesraad gevaarlijke stoffen aan de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Amendement huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 22 juni 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 2 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Van Tongeren over het slechts mogelijk maken van CO2-opslag op zee (#:-)
Amendement van het lid Van Tongeren over het slechts mogelijk maken van CO2-opslag op zee Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 20 januari 2011De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onder K, tweede punt, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het in te voegen lid door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: c. voor zover de vergunning betrekking heeft op een gebied dat is gelegen aan de landzijde van de in de bijlage bij deze wet vastgelegde lijn. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 over het slechts mogelijk maken van CO2-opslag op zee (#:-)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 over het slechts mogelijk maken van CO2-opslag op zee Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141Ontvangen 20 januari 2011De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onder K, tweede punt, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het in te voegen lid door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: c. voor zover de vergunning betrekking heeft op een gebied dat is gelegen aan de landzijde van de in de bijlage bij deze wet vastgelegde lijn. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 over het bevel omtrent raadpleging door de rechter-commissaris (Dossier 33542)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 over het bevel omtrent raadpleging door de rechter-commissaris Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht strafrecht Nr. 34 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29 Ontvangen 4 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, artikel 126jj, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Tongeren over het bevel omtrent raadpleging door de rechter-commissaris (Dossier 33542)
Amendement van het lid Van Tongeren over het bevel omtrent raadpleging door de rechter-commissaris Amendement recht strafrecht Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 2 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, artikel 126jj, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...