Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

141 resultaten

Amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur (Dossier 36130)
Amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 3 maart 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar over een werkwijze ter voorkoming van woningmarktdiscriminatie (Dossier 36130)
Amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar over een werkwijze ter voorkoming van woningmarktdiscriminatie Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN BOULAKJAR Ontvangen 21 februari 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: woningmarktdiscriminatie: verboden onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd als bepaald bij en krachtens de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte of de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 20 over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid (Dossier 36130)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 20 over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 21 februari 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 3a 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar ter vervanging van nr. 24 over een werkwijze ter voorkoming van woondiscriminatie (Dossier 36130)
Gewijzigd amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar ter vervanging van nr. 24 over een werkwijze ter voorkoming van woondiscriminatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN BOULAKJAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Öztürk over evaluatie van de wet na drie jaar (Dossier 34494)
Amendement van het lid Öztürk over evaluatie van de wet na drie jaar Amendement burgerlijk recht economie ondernemen recht Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK Ontvangen 16 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Öztürk over de extensieve variant (Dossier 34516)
Amendement van het lid Öztürk over de extensieve variant Amendement recht staatsrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK Ontvangen 11 april 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II komt de algemene bepaling te luiden: Algemene bepaling 1. ...

Amendement van het lid Öztürk over een lichte voorhangbepaling (Dossier 34558)
Amendement van het lid Öztürk over een lichte voorhangbepaling Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK Ontvangen 23 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende: 9. ...

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning (Dossier 36057)
Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning (Dossier 36057)
Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning Amendement energie natuur en milieu organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU Ontvangen 29 juni 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 35, vierde lid, een zin toegevoegd, luidende: Indien het college eenmalige energietoeslagen verleent, worden deze ten minste ook verleend aan een uitwonende mbo- student of een uitwonende ho-student als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 die is ingeschreven voor het volgen van een voltijdse opleiding, die woont in een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 234 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en die aantoonbaar zijn eigen energierekening betaalt. ...

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over het ook toekennen van een energietoelage aan uitwonende studenten (Dossier 36065)
Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over het ook toekennen van een energietoelage aan uitwonende studenten Amendement begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU Ontvangen 6 september 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «2022» ingevoegd «en wijziging van de Participatiewet in verband met een energietoelage voor uitwonende studenten». ...

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36065-5 over budget voor een energietoelage aan uitwonende studenten (Dossier 36065)
Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36065-5 over budget voor een energietoelage aan uitwonende studenten Amendement begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU Ontvangen 6 september 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Het bedrag, genoemd in artikel 3, wordt verhoogd met 100.000.000 euro. ...

Amendement van de leden Van Baarle en Van Haga over het verlagen tot het Europees minimum van de diesel en benzine accijnzen (Dossier 36088)
Amendement van de leden Van Baarle en Van Haga over het verlagen tot het Europees minimum van de diesel en benzine accijnzen Amendement belasting financiën inkomensbeleid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN VAN HAGA Ontvangen 16 juni 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IVa In de Wet op de accijns wordt artikel 27, eerste lid, met ingang van 1 juli 2022 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 55 over een overbruggingsregeling voor de tegemoetkoming in de reiskosten (Dossier 36410-VIII)
Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 55 over een overbruggingsregeling voor de tegemoetkoming in de reiskosten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland (Dossier 36410-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CEDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie (Dossier 36410-XV)
Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie (Dossier 36410-XV)
Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid Van Baarle over extra middelen voor noodhulp in Gaza (Dossier 36410-XVII)
Amendement van het lid Van Baarle over extra middelen voor noodhulp in Gaza Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 30 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie (Dossier 36435-XV)
Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland (Dossier 36435-XV)
Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID CEDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor armoedebestrijding (Dossier 36350-XV)
Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor armoedebestrijding Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...