Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

114 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber dat bewerkstelligt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg) (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat bewerkstelligt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg) Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het recht op zorg dat wordt vastgesteld in het indicatiebesluit sluit aan bij de behoefte van de verzekerde. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat onder meer regelt dat een jeugdarts beoordeelt of een jongere op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt wordt geacht om voltijds tot een school te worden toegelaten, en dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een passende plaats in het onderwijs (Dossier 33891)
Amendement van het lid Van der Staaij dat onder meer regelt dat een jeugdarts beoordeelt of een jongere op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt wordt geacht om voltijds tot een school te worden toegelaten, en dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een passende plaats in het onderwijs Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In hoofdstuk 12 wordt na paragraaf vijf een paragraaf toegevoegd, luidende: § 6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 64 over het invoeren in de Wlz van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 64 over het invoeren in de Wlz van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 71 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 64 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 4 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 155 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 139 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 126 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 3.2.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.2.8 De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is die zo veel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de verzekerden, voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de verzekerde in de instelling gedurende ten minste het etmaal met zich brengt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 76 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 76 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 128 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 76 Ontvangen 18 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 70 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 70 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 120 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bergkamp ter vervanging van de nrs. 27 en 35 over gelijkwaardige toegang tot het persoonsgebonden budget en zorg in natura (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bergkamp ter vervanging van de nrs. 27 en 35 over gelijkwaardige toegang tot het persoonsgebonden budget en zorg in natura Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 74 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLAVER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 146 over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 146 over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 146 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 3.3.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.3.1a 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de begripsbepaling van «begeleiding» de zinsnede «activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven» vervangen door: begeleiding, genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel h. ...