Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

114 resultaten

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 163 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 148 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 58 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 58 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 58 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2.1, eerste lid, aanhef, wordt na «recht op zorg» ingevoegd: die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden is afgestemd. ...

Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 69 over het invoeren in de AWBZ van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 69 over het invoeren in de AWBZ van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 119 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 69 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Keijzer omtrent het recht op geestelijke verzorging (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer omtrent het recht op geestelijke verzorging Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 8.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8.1.1a De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat het mogelijk maakt via een algemene maatregel van bestuur experimenten te starten rondom persoonsvolgende bekostiging voor naturazorg waarbij de cliënt meer keuzevrijheid heeft en ruimte is voor zorg op maat (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat het mogelijk maakt via een algemene maatregel van bestuur experimenten te starten rondom persoonsvolgende bekostiging voor naturazorg waarbij de cliënt meer keuzevrijheid heeft en ruimte is voor zorg op maat Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 10.1.1, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: h. over de voorwaarden waaronder persoonsvolgende bekostiging mogelijk is, waarbij ten minste wordt bepaald dat: 1°. de verzekerde en de zorgaanbieder op grond van het indicatiebesluit een zorgplan opmaken, en 2°. de zorgaanbieder bij het zorgkantoor een verzoek indient tot vergoeding van de kosten die hij ter uitvoering van het zorgplan maakt. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 86 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef, wordt «De Wlz-uitvoerder kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om zorg in natura te laten leveren» vervangen door: De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag van de verzekerde, zorg in natura leveren. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57 Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 139 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 134 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 130 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN 'T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 421 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 162 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 135 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een Wlz-uitvoerder sluit een overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin met iedere instelling die de daar bedoelde zorg kan verlenen, tenzij hij tegen het contracteren van een bepaalde instelling ernstige bezwaren heeft of de instelling aangeeft geen overeenkomst met de Wlz-uitvoerder te willen sluiten. ...

Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN DIK-FABER Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.1. wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.1a 1. ...