Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

76 resultaten

Amendement van het lid Van Vliet dat voorkomt dat de bij de toepassing van de werkkostenregeling geldende vrije ruimte van 1,2% wordt gebruikt voor het verkrijgen van een vrijstelling van uit de dienstbetrekking genoten voordelen in geld die geen vergoedingen zijn die strekken tot bestrijding van kosten in het kader van de dienstbetrekking (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Vliet dat voorkomt dat de bij de toepassing van de werkkostenregeling geldende vrije ruimte van 1,2% wordt gebruikt voor het verkrijgen van een vrijstelling van uit de dienstbetrekking genoten voordelen in geld die geen vergoedingen zijn die strekken tot bestrijding van kosten in het kader van de dienstbetrekking Kamerstuk belasting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De aanhef van artikel II wordt vervangen door «De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 31, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:» II Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: B In artikel 31a wordt na het tiende lid, onder vernummering van het elfde lid tot twaalfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 11. ...

Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten (Dossier 34305)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten Kamerstuk belasting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In het in artikel III, onderdeel G, opgenomen artikel 29c, vijfde lid, wordt «€ 750.000.000» vervangen door: € 500.000.000. ...

Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34302, nr. 73) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. ...

Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regeling voor aftrek van onderhoudskosten aan monumentenpanden wordt uitgebreid met monumenten die in andere EU-lidstaten of EER-lidstaten zijn gelegen; overwegende dat Nederland met al deze staten bilaterale belastingverdragen heeft gesloten conform het zogenaamde OESO-modelverdrag; overwegende dat in deze verdragen is geregeld dat de belastingheffing over onroerende zaken wordt toegewezen aan de staat waar deze onroerende zaken zijn gelegen; overwegende dat de bovengenoemde uitbreiding van aftrek van het Nederlandse inkomen van kosten van in andere staten gelegen onroerende zaken niet strookt met deze belastingverdragen; voorts overwegende dat aftrek van kosten van een in het buitenland gelegen onroerende zaak amper goed controleerbaar en objectief vastgesteld kan worden; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de reikwijdte van het arrest van het Hof van Justitie waarmee bovengenoemde regeling samenhangt, kan worden beperkt teneinde bovengenoemde regeling niet uit te breiden met in het buitenland gelegen onroerende zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting (Vpb) in de loop der jaren een waaier aan wettelijke regelingen hebben opgeleverd; overwegende dat deze regelingen niet allemaal even effectief zijn en de veelvoud ervan de zo breed gewenste fiscale vereenvoudiging niet ten goede komt; overwegende dat artikel 10b Wet Vpb 1969, dat ervoor moet zorgen dat niet betaalde rente ook niet in aftrek kan komen in bepaalde gevallen, in de praktijk niet wordt gebruikt en er volgens de Staatssecretaris alleen is voor de «preventieve werking»; overwegende dat alleen een veronderstelde preventieve werking niet voldoende grond oplevert om een wetboek te vullen met instrumenten die niet toegepast worden; verzoekt de regering om een eerste stap te zetten op weg naar stroomlijning van de vele renteaftrekbeperkingen in de Vpb door artikel 10b te schrappen uit de Wet Vpb 1969, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN VLIET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2016 Naar aanleiding van het vervolgdebat (Handelingen II 2015/16, nr. 96, debat over toeslag gebruik betaalkaarten) over mijn initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een verbod op toeslagen bij het gebruik van betaalmiddelen voor consumenten (Kamerstuk 34 291) vroeg de Kamer bij monde van het lid Ronnes om een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van mijn voorstel: wat valt er wel onder straks en wat niet? ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Derde nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift wordt na «Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek» ingevoegd: , de Wet handhaving consumentenbescherming. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift vervalt «Boek 6 en » en: bij consumenten. ...

Verslag (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 28 januari 2016 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel B, komt artikel 230k, lid 1, te luiden: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 februari 2016 De initiatiefnemer heeft kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Financiën inzake het voorliggende wetsvoorstel. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 november 2015 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 6 januari 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 september 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten). ...

Voorstel van wet (Dossier 34291)
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht financiën organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Amendement van de leden Ziengs en Van Vliet dat een lichte voorhang introduceert voor de AMvB op grond van artikel 2, tweede lid, voor het deel dat ziet op aanvullende nationale eisen die kunnen worden gesteld aan de verpakkingseenheid en de buitenverpakking van tabaksproducten en aanverwante producten (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Amendement; Amendement van de leden Ziengs en Van Vliet dat een lichte voorhang introduceert voor de AMvB op grond van artikel 2, tweede lid, voor het deel dat ziet op aanvullende nationale eisen die kunnen worden gesteld aan de verpakkingseenheid en de buitenverpakking van tabaksproducten en aanverwante producten Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ZIENGS EN VAN VLIET Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel L, wordt na «artikel 12» ingevoegd: wordt na «krachtens» ingevoegd « artikel 2, tweede lid,» en. ...

Motie van de leden Ziengs en Van Vliet over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde gezondheidswaarschuwing (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Motie; Motie van de leden Ziengs en Van Vliet over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde gezondheidswaarschuwing Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VAN VLIET Voorgesteld 28 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Nederland grote sigaren middels artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn worden uitgezonderd van de verplichting een gecombineerde gezondheidswaarschuwing te gebruiken; constaterende dat grote sigaren hoofdzakelijk worden gebruikt door een kleine groep oudere consumenten; overwegende dat dezelfde argumentatie opgaat voor pijptabak; overwegende dat een meerderheid van de Europese lidstaten gebruikmaakt van artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn om producten uit te zonderen; verzoekt de regering, pijptabak ook uit te zonderen van de verplichting een gecombineerde gezondheidswaarschuwing te gebruiken onder artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Vliet over geen inhouding van dividendbelasting in het geval van vrijgestelde activiteiten (Dossier 34220)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Motie; Motie van het lid Van Vliet over geen inhouding van dividendbelasting in het geval van vrijgestelde activiteiten Kamerstuk belasting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 8 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat praktisch alle directe en indirecte overheidsbedrijven wettelijk vennootschapsbelastingplichtig zijn geworden, hetgeen deels leidt tot administratievelastenverzwaring; overwegende dat nog steeds sprake kan zijn van objectief vrijgestelde activiteiten bij deze overheidslichamen; overwegende dat de dividendbelasting een voorheffing is op de vennootschapsbelasting en dat op verzoek teruggave wordt verleend van eerder ingehouden dividendbelasting indien deze betrekking heeft op objectief vrijgestelde activiteiten; overwegende dat de Wet op de dividendbelasting voor bepaalde gevallen ook voorziet in de mogelijkheid om inhouding van dividendbelasting vooraf achterwege te laten wanneer de gerechtigde aan de inhoudingsplichtige schriftelijk laat weten dat de situatie inhouding in de weg staat dan wel leidt tot teruggave achteraf; verzoekt de regering, in het kader van administratievelastenverlichting de mogelijkheid te onderzoeken om inhouding van dividendbelasting achterwege te laten in het geval van vrijgestelde activiteiten bij overheidslichamen, en gaat over tot de orde van de dag. ...