Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

76 resultaten

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

De late publicatie van het Accountantsprotocol woningcorporaties 2016
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de late publicatie van het Accountantsprotocol woningcorporaties 2016 (ingezonden 23 februari 2017). ...

Het bericht dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de woningwet blokkeert
Vragen van de leden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de woningwet blokkeert (ingezonden 15 april 2016). ...

Het artikel ‘De Key staat Airbnb toe in sociale huurhuizen'
Vragen van de leden Van der Linde (VVD) en Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het artikel «De Key staat Airbnb toe in sociale huurhuizen» (ingezonden 16 juni 2016). ...

De raming versus realisatie van de maatregel “integrale vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties”
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister van Financiën over de raming versus realisatie van de maatregel «integrale vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties» (ingezonden 13 mei 2015). ...

De afschaffing van de oldtimer vrijstelling
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Bashir (SP), Tony vanDijck (PVV) en Van Vliet (Van Vliet) aan de Staatssecretaris van Financiën over de afschaffing van de oldtimervrijstelling (ingezonden 20 oktober 2015). ...

De berichten over het megalomane project ‘Maankwartier’ in Heerlen
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de berichten inzake het megalomane project «Maankwartier» in Heerlen (ingezonden 4 november 2015). ...

De inhoud van de prospectus voor beursgang ABN AMRO
Vragen van de leden Ronnes (CDA), Merkies (SP), Van Vliet (Van Vliet), Tony vanDijck (PVV), Koolmees (D66), Krol (50PLUS), Grashoff (GroenLinks) en Schouten (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over de inhoud van de prospectus voor beursgang ABN AMRO (Ingezonden 11 november 2015). ...

De splitsing van activiteiten door woningcorporaties
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de splitsing van activiteiten door woningcorporaties (ingezonden 26 februari 2015). ...

De berichten dat de vrijstelling vennootschapsbelastingplicht voor zeehavens mogelijk vervalt voordat dat er sprake is van een gelijk speelveld in de EU
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Staatssecretaris van Financiën over de berichten dat de vrijstelling vennootschapsbelastingplicht voor zeehavens mogelijk vervalt voordat dat er sprake is van een gelijk speelveld in de EU (ingezonden 14 december 2015). ...

Hoge vertrekbonussen woningcorporatie
Vragen van de leden Ronnes (CDA) en Van Vliet (VanVliet) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over hoge vertrekbonussen woningcorporatie (ingezonden 30 december 2015). ...

De marktverstorende bestedingen van netwerkbedrijven
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister van Economische Zaken over de marktverstorende bestedingen van netwerkbedrijven (ingezonden 15 juli 2009). ...

Het bericht dat een groot deel van de Noordzee nauwelijks bevist wordt
Vragen van de leden Bisschop, Dijkgraaf (beiden SGP), Visser (VVD), Geurts (CDA), Graus (PVV), Bruins (ChristenUnie), Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) en Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat een groot deel van de Noordzee nauwelijks bevist wordt (ingezonden 20 september 2016). ...

Het voornemen tot verhuizing van het Financieel Service Centrum Defensie van Eygelshoven naar Utrecht
Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het voornemen tot verhuizing van het Financieel Service Centrum Defensie van Eygelshoven naar Utrecht (ingezonden 14 oktober 2016). ...

De schadeloosstelling van Kamerleden
Vragen van de leden Van Vliet (Van Vliet) en Houwers (Houwers) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over de schadeloosstelling van Kamerleden (ingezonden 25 november 2016). ...

Amendement van de leden Rutte en Van Vliet over het mogelijk maken van maatregelen naast of in plaats van het rookverbod om blootstelling aan tabaksrook tegen te gaan. (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Amendement; Amendement van de leden Rutte en Van Vliet over het mogelijk maken van maatregelen naast of in plaats van het rookverbod om blootstelling aan tabaksrook tegen te gaan. ...

Amendement van de leden Rutte en Van Vliet over het mogelijk maken van een uitzondering op het rookverbod voor kleine horeca inrichtingen. (Dossier 33791)
Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca; Amendement; Amendement van de leden Rutte en Van Vliet over het mogelijk maken van een uitzondering op het rookverbod voor kleine horeca inrichtingen. ...

Motie van het lid Van Vliet over de terugwerkende kracht van belastingwetten (Dossier 33713)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve); Motie; Motie van het lid Van Vliet over de terugwerkende kracht van belastingwetten Kamerstuk belasting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wil wijzigen in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (33 713); overwegende dat met dit wetsvoorstel terugwerkende kracht wordt beoogd en wordt ingevoerd tot 14 juni 2013; overwegende dat terugwerkende kracht op gespannen voet staat met het legaliteitsbeginsel van artikel 4 van de Wet houdende algemene bepalingen inzake de wetgeving voor het Koninkrijk, waarin letterlijk staat dat de wet alleen verbindt voor het toekomende en geen terugwerkende kracht heeft; overwegende dat artikel 104 van de Grondwet tevens bepaalt dat «Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet»; constaterende dat uit het samenstel van deze bepalingen blijkt dat belastingwetten geen terugwerkende kracht kunnen hebben; constaterende dat terugwerkende kracht desondanks vaker wordt toegepast bij aanpassing of invoering van fiscale wetten terwijl burgers zich moeten kunnen beroepen op rechtszekerheid; verzoekt de regering, haar visie op de verhouding tussen terugwerkende kracht van belastingwetten zoals wetsvoorstel 33713 enerzijds en het wettelijke verbod daarop anderzijds nader te duiden en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 34003, nr. 20) over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten (Dossier 34003)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 34003, nr. 20) over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten Kamerstuk belasting economie financiën ondernemen Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20 Voorgesteld 19 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vijf Nederlandse zeehavens op last van de Europese Commissie per 1 januari 2017 winstbelasting moeten gaan afdragen omdat een verdere vrijstelling zou neerkomen op verboden staatssteun; constaterende dat zeehavens in andere EU-Lidstaten per 1 januari 2017 nog steeds -al dan niet verkapte vormen van- staatssteun genieten; verzoekt de regering zich langs diplomatieke weg ertegen te verzetten dat Nederlandse zeehavens per 1 januari 2017 hierdoor op achterstand worden gezet t.o.v. zeehavens in andere EU-Lidstaten door bijvoorbeeld sterk aan te dringen op versneld afbouwen van die vormen van staatssteun aan die andere havens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over spoedige invoering van de havenverordening (Dossier 34003)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Motie; Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over spoedige invoering van de havenverordening Kamerstuk belasting economie financiën ondernemen Nr. 19 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...