Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

626 resultaten

Rapport de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken misbruik r.k. kerk. (#:-)
Rapport de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken misbruik r.k. kerk. Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 Uw Kamer heeft mij, bij brief van 18 februari 2011, verzocht om het Openbaar Ministerie (OM) te vragen een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het zaken betreffende misbruik in de Rooms-Katholieke (RK) Kerk heeft aangepakt en afgehandeld. ...

Overbrenging van gevonniste personen uit EU-landen (WOTS) (#:-)
Overbrenging van gevonniste personen uit EU-landen (WOTS) Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2011 Per 1 oktober 2011 verandert het Nederlandse uitvoeringsbeleid met betrekking tot de overbrenging van gedetineerden naar Nederland in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). ...

Korpsmonitor 2010 aanpak kinderporno (#:-)
Korpsmonitor 2010 aanpak kinderporno Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 mei 2011Zojuist ontving ik de door de Raad van korpschefs geautoriseerde «Stand van Zaken Korpsen 2010; Korpsmonitor Kinderporno»1 die ik met het oog op het Algemeen Overleg van morgen onverwijld aan u door stuur. ...

Mogelijkheden tot vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn (#:-)
Mogelijkheden tot vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2011 Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer1 om een brief te ontvangen over de bevindingen van het Openbaar Ministerie (OM) aangaande de mogelijkheden tot vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn (hierna: de vereniging), informeer ik u hierover als volgt. ...

Toezeggingen Algemeen Overleg aanpak kinderpornografie 17 mei 2011 (#:-)
Toezeggingen Algemeen Overleg aanpak kinderpornografie 17 mei 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2011 Op 17 mei 2011 heeft een Algemeen Overleg plaatsgevonden over de aanpak van kinderpornografie. ...

Naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) (#:-)
Naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 maart 2011SamenvattingDe afgelopen jaren is er steeds aandacht geweest voor de juiste naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). ...

Beantwoording openstaande vragen Wetgevingsoverleg van 15 november 2010 (#:-)
Beantwoording openstaande vragen Wetgevingsoverleg van 15 november 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 november 2010Zoals toegezegd in het Wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie d.d. 15 november jl. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht ondernemen Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 maart 2011AlgemeenGraag dank ik de leden van de fracties van de VVD, PvdA, CDA, SP en Christen-Unie voor hun belangstelling voor het wetsvoorstel. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht ondernemen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 maart 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In het opschrift komt de zinsnede «en deskundigheidstoetsing van commissarissen» te vervallen.2In de considerans komt de zinsnede «en dat de deskundigheid van commissarissen van financiële ondernemingen getoetst kan worden door de toezichthouders» te vervallen. 3In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht:a. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht ondernemen Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 augustus 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Aan artikel 129 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Reactie op amendementen bij wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen (32 512) (#:-)
Reactie op amendementen bij wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen (32 512) Brief regering economie markttoezicht ondernemen Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen (32 512) op 10 december 2012 heb ik toegezegd om per brief een reactie te geven op de ingediende amendementen, alsmede om uw Kamer toe te sturen het Duitse artikel waaraan ik refereerde1 en het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code dat op 13 december is gepresenteerd.1 In deze brief met bijlagen doe ik, mede namens de minister van Financiën, mijn toezegging gestand. ...

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee (32527) (#:-)
Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee (32527) Brief regering openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2012 Het hierboven vermelde voorstel van wet is op 1 oktober 2010 ingediend bij de Tweede Kamer1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 april 2011ALGEMEEN 1. ...

Onderzoek OM over het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) door telecomproviders (#:-)
Onderzoek OM over het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) door telecomproviders Brief regering economie ict Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2011 Bij brief van 5 september 2011 heeft de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mij verzocht het rapport van het Openbaar Ministerie (hierna: het OM) alsmede eventuele onderliggende of verwante onderzoeken over het gebruik van Deep Packet Inspection (hierna: DPI) door telecomproviders aan uw Kamer toe te sturen, ten behoeve van het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 15 september 2011. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 23 maart 2011Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 maart 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel A, komt artikel 38x, eerste lid, te luiden:1. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN1. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod). ...

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn (#:-)
Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2013 Het kabinet heeft besloten tot het doen intrekken van het voorstel van wet Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijke Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Kamerstukken I 2010/2011, 32 555, A). ...