Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

626 resultaten

WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek’ (Dossier 33750-VI)
WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. ...

Uitgaven/verplichtingen-mutaties na de Najaarsnota 2013 van V&J (Dossier 33750-VI)
Uitgaven/verplichtingen-mutaties na de Najaarsnota 2013 van V&J Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2014 Hierbij informeer ik u conform de Rijksbegrotingsvoorschriften over een drietal uitgaven/verplichtingen-mutaties dat na de Najaarsnota 2013 en de bijbehorende 2e suppletoire wet is opgetreden. ...

Verzoek over de reactie op onderzoek treinkaping De Punt (Dossier 33750-VI)
Verzoek over de reactie op onderzoek treinkaping De Punt Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2013 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie van 1 november 2013 over de reactie op het onderzoek naar de treinkaping bij De Punt bericht ik u, mede namens de Minister van Defensie, als volgt. ...

Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 (Dossier 33750-VI)
Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2014 In de brief van 13 januari 20141 over het landelijk beeld jaarwisseling 2013–2014 is aangekondigd dat wij in overleg met gemeenten, politie, de vuurwerkbranche en andere betrokkenen zouden bezien of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn om de incidenten rond de jaarwisseling verder te beperken. ...

Informatie over de (on)mogelijkheden van een onderzoek in de politieregisters, met het oog op de vaststelling van de wijze waarop door de politie werd gereageerd op meldingen en aangiften van seksueel misbruik in het algemeen en ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder (Dossier 33750-VI)
Informatie over de (on)mogelijkheden van een onderzoek in de politieregisters, met het oog op de vaststelling van de wijze waarop door de politie werd gereageerd op meldingen en aangiften van seksueel misbruik in het algemeen en ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2013 Bij brief van 7 november van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie is mij verzocht Uw Kamer nader te informeren over «de (on)mogelijkheden van een onderzoek in de politieregisters, met het oog op de vaststelling van de wijze waarop door de politie werd gereageerd op meldingen en aangiften van seksueel misbruik in het algemeen en ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder». ...

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb (Dossier 33750-VI)
Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u hierbij aan het rapport «Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb». ...

Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. (Dossier 33750-VI)
Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. Brief regering ...

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk (Dossier 33750-VI)
Seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2013 Tijdens het Algemeen Overleg (AO) op 3 april 2013 (Kamerstuk 33 400 VI, nr. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om informatie over de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in de justitiële keten (Dossier 33750-VI)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om informatie over de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in de justitiële keten Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 januari 2014 Bij brief van 28 november 2013 (Kamerstuk 33 750 VI, nr. 28) heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht om de Kamer te informeren over de financiering van en de inbedding in de justitiële keten van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling. ...

Uitstel toezending resultaten onderzoek Openbaar Ministerie over de hoogte van het schikkingsbedrag met Cees H. (Dossier 33750-VI)
Uitstel toezending resultaten onderzoek Openbaar Ministerie over de hoogte van het schikkingsbedrag met Cees H. ...

Verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33750-VI)
Verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk Brief regering begroting financiën Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2014 Hierbij bied ik u aan het verslag van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (hierna: de commissie) van een verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk1. ...

Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33750-VI)
Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2014 Bij brief van 24 april 2014 van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie is mij verzocht om een reactie op een als bijlage meegezonden bericht van het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK). ...

Reactie op onderzoek treinkaping De Punt (Dossier 33750-VI)
Reactie op onderzoek treinkaping De Punt Brief regering begroting financiën Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2014 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 28 januari 2014 over nadere informatie over de externe deskundigen in het kader het onderzoek treinkaping De Punt, bericht ik u, mede namens de Minister van Defensie, als volgt. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33799)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen. ...

Voorstel van wet (Dossier 33799)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33799)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Uitvoering van de motie van de leden Van der Steur en Van Nispen inzake de informele informatie-uitwisseling over het functioneren van juridische beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties (Kamerstuk 32 382, nr. 34) (Dossier 32382)
Uitvoering van de motie van de leden Van der Steur en Van Nispen inzake de informele informatie-uitwisseling over het functioneren van juridische beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties (Kamerstuk 32 382, nr. 34) Brief regering economie overige economische sectoren recht rechtspraak Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2014 Naar aanleiding van de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Van der Steur (VVD) en Van Nispen (SP) van 8 april 2014 inzake de informele informatie-uitwisseling over het functioneren van juridische beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties zoals de Nederlandse orde van advocaten, de raad voor de rechtsbijstand, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders en het Openbaar Ministerie, bericht ik u op welke wijze aan de motie uitvoering is gegeven. ...

Organisatie bestuursrechtspraak (Dossier 32450)
Organisatie bestuursrechtspraak Brief regering bestuursrecht recht Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2012 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bericht ik u het volgende. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32450)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuursrecht recht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 december 2011 Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: 1 Deel A (Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten) wordt gewijzigd als volgt: A Artikel I (Algemene wet bestuursrecht) wordt gewijzigd als volgt: a Onderdeel FFFF (artikel 8:75) wordt gewijzigd als volgt: 1°. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 32450)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging ...