Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

626 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33400-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiĆ«n Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Informatie over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend (Dossier 33400-VII)
Informatie over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend Brief regering begroting financiĆ«n Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2013 Namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer heeft de griffier van deze commissie mij op 24 april 2013 schriftelijk verzocht om de Tweede Kamer voor 30 april 2013 te informeren over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend. ...

Derde Nota van wijziging (Herdruk) (Dossier 32044)
Derde Nota van wijziging (Herdruk) Nota van wijziging ...

Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2014 Ingevolge artikel 5.9a van de Crisis- en herstelwet, zoals dat per 25 april 2013 is komen te luiden door aanvaarding van het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink bij wetsvoorstel 33 135 (Kamerstuk 33 135, nr. 21), moeten de effecten van de in hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn, twee jaar na de eerste evaluatie nogmaals worden geëvalueerd. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 32211)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 30 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 februari 2011Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, vervalt: registratiebewijs: het bewijs, bedoeld in artikel 6.BArtikel 4 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32211)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 19 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2011Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:AIn de artikelen 4, eerste en derde lid, 26, eerste lid, en 39 wordt «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 32211)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 34 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 maart 2011Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 6 komt te luiden:Artikel 6De prostituee ontvangt door tussenkomst van de burgemeester, bedoeld in artikel 4, derde lid, en na een gesprek waarin op een voor de prostituee begrijpelijke wijze de informatie, bedoeld in artikel 4, vierde lid, wordt besproken, het nummer waaronder zij is ingeschreven in het register, waarbij wordt meegedeeld tot welke datum deze registratie geldt. ...

Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Dossier 32211)
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2011 Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: wetsvoorstel regulering prostitutie) heb ik uw Kamer een aantal toezeggingen gedaan. ...

Gevolgen schorsing behandeling wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Dossier 32211)
Gevolgen schorsing behandeling wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Per brief van 20 juni jl. verzocht de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij uw Kamer te informeren over de gevolgen van de schorsing van de behandeling van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche voor het beleid inzake prostitutie en mensenhandel. ...

Reactie op het gewijzigd amendement Rouvoet/Van Toorenburg (32211, nr. 61) over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee (Dossier 32211)
Reactie op het gewijzigd amendement Rouvoet/Van Toorenburg (32211, nr. 61) over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 maart 2011Met het oog op de stemmingen over het wetsvoorstel, doe ik u hierbij mijn oordeel toekomen over het vandaag ingediende amendement op stuk nr. 61, dat strekt tot wijziging van artikel 3. ...

Voortzetting project Asja II (opvang- en behandelvoorziening voor slachtoffers van loverboys) (Dossier 32211)
Voortzetting project Asja II (opvang- en behandelvoorziening voor slachtoffers van loverboys) Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 maart 2011Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in uw Kamer op 10 februari jl. hebben verschillende leden hun bezorgdheid geuit over het voortbestaan van het project Asja II (Handelingen II, 2010/2011, nr. 51, behandeling wetsvoorstel 32211). ...

Beantwoording vragen gesteld tijdens de mondelinge behandeling van regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) en het oordeel over de ingediende amendementen (Dossier 32211)
Beantwoording vragen gesteld tijdens de mondelinge behandeling van regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) en het oordeel over de ingediende amendementen Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 maart 2011Hierbij bied ik u aan de schriftelijke antwoorden op de tijdens de mondelinge behandeling van het voorstel van wet houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) gestelde vragen, mijn oordeel over de ingediende amendementen (Handelingen II 2010/11, nr. 51, item 8, blz. ...

Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Dossier 32211)
Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 maart 2011Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in tweede termijn op 15 maart 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 60, behandeling Bestrijding misstanden seksbranche) ben ik ingegaan op enkele vragen over de vormgeving van de strafbaarstelling van de klant, nu het registratiebewijs als verificatiemiddel is komen te vervallen. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33012)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota van wijziging (Dossier 33012)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33012)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33012)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Memorie van toelichting (Dossier 33012)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (Dossier 33012)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33032)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...