Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

626 resultaten

Reactie op de brief van The Maastricht Forensic Institute (TMFI)inzake de toekomst van het forensisch onderzoek (Dossier 33400-VI)
Reactie op de brief van The Maastricht Forensic Institute (TMFI)inzake de toekomst van het forensisch onderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2012 Graag voldoe ik aan uw verzoek van 11 oktober jl. om te reageren op de brief van The Maastricht Forensic Institute (TMFI) d.d. 27 september 2012 inzake de toekomst van het forensisch onderzoek. ...

Reactie op het verzoek van het lid Helder om een brief over een Bredase zedenzaak (Dossier 33400-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Helder om een brief over een Bredase zedenzaak Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2013 Naar aanleiding van uw brief van 28 februari 2013, waarin u het verzoek overbracht van het lid Helder (PVV) om een brief over een Bredase zedenzaak en in vervolg op mijn brief van 8 maart 2013, bericht ik uw Kamer als volgt. ...

Stand van zaken WODC-onderzoek naar sektes in Nederland (Dossier 33400-VI)
Stand van zaken WODC-onderzoek naar sektes in Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2013 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 25 april jl. naar de stand van zaken van het WODC-onderzoek naar sektes in Nederland, kan ik u melden dat dit onderzoek nog niet gereed is. ...

Reactie op verzoek om informatie over de huisvesting van de Hoge Raad (Dossier 33400-VI)
Reactie op verzoek om informatie over de huisvesting van de Hoge Raad Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 De Hoge Raad is in de tijd van de uitbreiding van de Tweede Kamer verhuisd van het Plein naar het Lange Voorhout/Kazernestraat. ...

Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33400-VI)
Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Hierbij bied ik u aan het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (hierna: de commissie)1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 74 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel 1 1. ...

Werkprogramma 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 33400-VI)
Werkprogramma 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2013 Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het werkprogramma 2013 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan.1 Ik heb aangegeven werk te maken van een veiliger samenleving ingebed in een sterke rechtsstaat. ...

Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33400-VI)
Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2012 Tijdens het debat met uw Kamer op 15 februari 2012 (Handelingen II, vergaderjaar 2011–2012, nr. 54, item 3, blz. 6–26 en item 6, blz. 30–37) naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (verder de Commissie) heb ik toegezegd uw Kamer de monitorrapportage van de Commissie toe te sturen. ...

Reactie op het eindrapport 'Te veel, te vroeg, te hard' van het meldpunt vuurwerkoverlast (Dossier 33400-VI)
Reactie op het eindrapport 'Te veel, te vroeg, te hard' van het meldpunt vuurwerkoverlast Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2013 Op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie stuur ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, een reactie op het eindrapport «Te veel, te vroeg, te hard» van het meldpunt vuurwerkoverlast*. ...

Bredase zedenzaak (herdruk) (Dossier 33400-VI)
Bredase zedenzaak (herdruk) Brief regering ...

Nadere informatie n.a.v. de berichtgeving over de secretaris-generaal van de ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 33400-VI)
Nadere informatie n.a.v. de berichtgeving over de secretaris-generaal van de ministerie van Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2012 Bij brief van 25 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij enkele vragen voorgelegd naar aanleiding van mijn brief van 8 oktober 2012 (Kamerstuk 33 400 VI, nr. ...

Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal (Dossier 33400-VI)
Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2012 In de regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2012 (Handelingen II 2012/13, nr. 7, item 6, blz. 9–15), heeft het lid Gesthuizen (SP) van uw Kamer mij verzocht in te gaan op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal. ...

Landelijk beeld jaarwisseling 2012-2013 (Dossier 33400-VI)
Landelijk beeld jaarwisseling 2012-2013 Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2013 Hierbij bied ik u het landelijk beeld aan van de incidenten die tijdens de jaarwisseling 2012–2013 hebben plaatsgevonden.1 Uit het door de politie op 7 januari jl. opgestelde landelijk beeld van de incidenten tijdens de jaarwisseling 2012–2013 kan de indruk gewekt worden dat de jaarwisseling wederom relatief beheersbaar is verlopen. ...

Algeheel Beeld Jaarwisseling 2012-2013 (Dossier 33400-VI)
Algeheel Beeld Jaarwisseling 2012-2013 Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2013 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, doe ik uw Kamer een algeheel beeld van de afgelopen jaarwisseling toekomen, zoals toegezegd in mijn brief van 14 januari jl. ...

WODC onderzoek naar anonimiteit in het strafproces (Dossier 33400-VI)
WODC onderzoek naar anonimiteit in het strafproces Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2012 Tijdens het AO van 3 februari 2011 (Kamerstuk 32 500 VI, nr. 85) heb ik u toegezegd inzicht te geven hoe vaak een beroep wordt gedaan op de verschillende vormen van anonimiteit in het strafproces. ...

Verzoek om toezending externe rapporten over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Verzoek om toezending externe rapporten over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2013 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, bij brief van 4 juli jongstleden om toezending aan uw Kamer van de externe rapporten betreffende de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie, zend ik u hierbij het rapport «Managementsamenvatting: Eerste beelden validatie besparingsopgave Openbaar Ministerie», van De Galangroep1. ...

Reactie op verzoek van het lid Oskam over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en de klachten die er zijn van de advocatuur en de rechtspraak over het functioneren van het OM in Noord en Oost en aanbieding jaarbericht Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Reactie op verzoek van het lid Oskam over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en de klachten die er zijn van de advocatuur en de rechtspraak over het functioneren van het OM in Noord en Oost en aanbieding jaarbericht Openbaar Ministerie Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2013 Bij de Regeling van werkzaamheden d.d. 28 mei 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 87) is door Uw Kamer verzocht om een brief ter zake van enkele onderwerpen die betrekking hebben op het OM. 1. ...

Onderzoek wetgevingsprocessen in transitie (Dossier 33400-VI)
Onderzoek wetgevingsprocessen in transitie Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2012 In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is door de Universiteit Leiden, afdeling staats- en bestuursrecht van het instituut publiekrecht, een vergelijkend onderzoek verricht naar wetgevingsprocessen in Finland, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk als inspiratie voor versnelling van het wetgevingsproces in Nederland. ...

Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel - onderzoek Referentiekader geldboetes (Dossier 33400-VI)
Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel - onderzoek Referentiekader geldboetes Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 Bij brief van 23 januari 2012 bood ik u het rapport «Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht» aan.1 Bij deze doe ik u namens het kabinet de beleidsreactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek toekomen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33400-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...