Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

626 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32873)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht financieel toezicht financiën recht Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 december 2011 Algemeen Ik dank de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, de ChristenUnie en het CDA voor hun reacties op dit wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet (Dossier 32873)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht financieel toezicht financiën recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32873)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht financieel toezicht financiën recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Nota van Wijziging (Dossier 32873)
Nota van Wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht financieel toezicht financiën recht Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 december 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In Artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32873)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht financieel toezicht financiën recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32873)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht financieel toezicht financiën recht Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 mei 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In Artikel I worden voor onderdeel A vier onderdelen ingevoegd, luidende: aA Artikel 132a komt te luiden: Artikel 132a 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32885)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 februari 2012 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake dit voorstel van wet. ...

Nota van verbetering (Dossier 32885)
Nota van verbetering Nota van verbetering recht strafrecht Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 8 november 2011 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel 2:13, eerste lid, onder h, onderdeel 1°, wordt «vertegen woordiger» vervangen door vertegenwoordiger. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32885)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 32885)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32885)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen (PbEU L 337) en van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties). ...

Nota van wijziging (Dossier 32885)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 februari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 32887)
Nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 februari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32887)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête. ...

Voorstel van wet (Dossier 32887)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32887)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht recht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 februari 2012 Graag dank ik de leden van de fracties van de VVD, PvdA, PVV, CDA, SP en ChristenUnie voor hun reactie op het wetsvoorstel. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32887)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen De modernisering van de materiële regels van het ondernemingsrecht die in de afgelopen jaren is gerealiseerd en nog steeds voortgaat, kan geschillen in de onderneming niet voorkomen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32890)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring. ...

Voorstel van wet (Dossier 32890)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32890)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...