Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

83 resultaten

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ (#:-)
Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2017 Hierbij bied ik u het rapport «Mortierongeval Mali» aan dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eerder vandaag, 28 september, heeft gepubliceerd1. ...

Eindrapport van de commissie-Van der Veer over het veiligheidsmanagement bij Defensie (#:-)
Eindrapport van de commissie-Van der Veer over het veiligheidsmanagement bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 januari 2018 Hierbij sturen wij u het rapport «Het moet en kan veiliger! ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 december 2017, over de Defensienota (#:-)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 december 2017, over de Defensienota Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek begroting financiën Nr. 68 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 2 januari 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft op 14 december 2017 gesprekken gevoerd over de Defensienota. ...

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 (#:-)
Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister, het jaarverslag 2017 aan van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)1. ...

Afschrift brief van het RIVM aan de paritaire commissie ‘aanpak problematiek chroom-6’ over het tijdstip van oplevering van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (#:-)
Afschrift brief van het RIVM aan de paritaire commissie ‘aanpak problematiek chroom-6’ over het tijdstip van oplevering van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2017 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de voorzitter van de paritaire commissie «aanpak problematiek chroom-6» geïnformeerd dat het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie langer in beslag neemt dan voorzien1. ...

Instelling commissie sociaal veilige werkomgeving (#:-)
Instelling commissie sociaal veilige werkomgeving Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2017 In het wetgevingsoverleg Personeel van 13 november jl. heb ik u naar aanleiding van de misbruikzaak in Schaarsbergen toegezegd een onafhankelijk externe commissie in te stellen. ...

Nadere informatie over veilig werken met chroom-6 (#:-)
Nadere informatie over veilig werken met chroom-6 Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2018 Naar aanleiding van de op 28 juni jl. gehouden technische briefing over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. 126), heeft uw Kamer om een brief gevraagd waarin wordt bevestigd dat defensiepersoneel dat nu met chroom-6 houdende producten werkt, altijd voldoende beschermd is. ...

Personeelsrapportage Defensie over 2017 (#:-)
Personeelsrapportage Defensie over 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2018 Hierbij bied ik u de (getalsmatige) Personeelsrapportage Defensie over 2017 aan1. ...

Stand van zaken afdoening constateringen uit jaarverslag 2016 van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (#:-)
Stand van zaken afdoening constateringen uit jaarverslag 2016 van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2018 In het Wetgevingsoverleg Personeel van 13 november 2017 (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Reactie op verzoek commissie inzake termijn van toezending RIVM-onderzoek chroom-6 (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake termijn van toezending RIVM-onderzoek chroom-6 Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2018 Met deze brief ga ik in op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 22 februari 2018 om te melden wanneer het RIVM-rapport inzake het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties op zijn vroegst aan de Kamer kan worden toegezonden. ...

Beleidsreactie op het OvV-rapport ’Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’ (#:-)
Beleidsreactie op het OvV-rapport ’Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’ Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2017 Hierbij bied ik u de beleidsreactie aan1 op het rapport «Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht» dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op 20 juni jl. heeft gepubliceerd (bijlage bij Kamerstuk 34 550 X, nr. 99). ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 (#:-)
Uitstel beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2018 Uw Kamer heeft mij verzocht te reageren op het verslag dat de Vaste Kamercommissie voor Defensie over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidzorg (IMG) over 2017 (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2018 In reactie op uw verzoek van 1 februari jl. bieden wij u hierbij het interne onderzoeksrapport uit mei 2017 van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) over voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen aan1. ...

Reactie op verzoek commissie over de radio-uitzending inzake vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de radio-uitzending inzake vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2018 Met deze brief ga ik in op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 22 december 2017 om te reageren op de berichtgeving van Zembla in de radiouitzending van Nieuws BV van 21 december 2017 over het verlies van informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen, waaronder chroom-6, uit personeelsdossiers. ...

Reactie op verzoek commissie om toezending bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ (#:-)
Reactie op verzoek commissie om toezending bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2018 Op 20 april jl. heeft uw Kamer verzocht de bijlagen bij het onderzoeksrapport «voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen» te mogen ontvangen. ...

Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6 (#:-)
Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6 Brief regering begroting financiën Nr. 120 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2018 In mijn brief van 15 maart jl. ...

Evaluatie laagvlieggebieden voor helikopters (#:-)
Evaluatie laagvlieggebieden voor helikopters Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2018 In 2010 is in de evaluatie van de laagvlieggebieden voor helikopters een volgende evaluatie aangekondigd (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Maatregelen naar aanleiding van beveiligingsincident vliegbasis Volkel (#:-)
Maatregelen naar aanleiding van beveiligingsincident vliegbasis Volkel Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2017 Tijdens het debat op 14 juni jl. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 131 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 juni 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 16 mei 2018 inzake het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 775 X, nr. 105). ...

Openbaarmaking Rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016 (#:-)
Openbaarmaking Rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2017 Op het verzoek van uw Kamer van hedenmiddag (Handelingen II 2017/18, nr. 7, item 8) om openbaarmaking van het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016, bied ik u dit rapport hierbij aan1. ...