Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Stand van zaken patiëntenvervoer Waddeneilanden (Dossier 34000-X)
Stand van zaken patiëntenvervoer Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2015 Op 11 juni jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het kort geding tegen de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân inzake de gunning van de ambulancehelikopter voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden (Kamerstuk 34 000 X, nr. 103). ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contact van defensiemedewerkers met Kamerleden (Dossier 34000-X)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contact van defensiemedewerkers met Kamerleden Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015 De vaste commissie van Defensie heeft mij op 17 maart jl. een brief gestuurd over het contact van defensiemedewerkers met Kamerleden en mij verzocht daarop te reageren. ...

Patiëntenvervoer Waddeneilanden (Dossier 34000-X)
Patiëntenvervoer Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2015 In mijn brief van 21 mei jl. ...

Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 3 juni 2015 over Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij Defensie (Dossier 34000-X)
Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 3 juni 2015 over Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2015 In het algemeen overleg over personeel, IGK en IMG van 1 juli jl. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 102 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 20 mei 2015 inzake het Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 000 X, nr. 91). ...

Afschrift van de inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie (Dossier 34000-X)
Afschrift van de inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2014 Zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg over personeel van 3 november jl., bied ik u hierbij in afschrift aan mijn inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie1. ...

Adviesrapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en de reactie daarop (Dossier 34000-X)
Adviesrapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en de reactie daarop Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2015 In reactie op de brief van de vaste commissie van Defensie van 22 mei jl. zend ik u hierbij de geanonimiseerde versies van het gevraagde onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en de reactie van Defensie daarop, zoals die door de OIO op hun website zijn gepubliceerd1. ...

Uitkomsten van het deskundigengesprek over PX-10 (Dossier 34000-X)
Uitkomsten van het deskundigengesprek over PX-10 Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2015 In mijn beantwoording van schriftelijke vragen over het gebruik van het schoonmaakmiddel PX-10 door Defensie van 7 november 2014 (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 516), heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het deskundigengesprek over PX-10. ...

Voortgang onderzoeken chroomhoudende verf (Dossier 34000-X)
Voortgang onderzoeken chroomhoudende verf Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2014 In mijn brieven van 27 juni (Kamerstuk 33 750 X, nr. 66) en 18 september jl. ...

Reactie op de aangehouden motie-Hachchi over schrappen aanwijzing extern optreden (Kamerstuk 34 000 X, nr.23) (Dossier 34000-X)
Reactie op de aangehouden motie-Hachchi over schrappen aanwijzing extern optreden (Kamerstuk 34 000 X, nr.23) Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg over personeel op 3 november jl. is de motie-Hachchi (Kamerstuk 34 000 X, nr. 23) over het schrappen van de aanwijzing over extern optreden aangehouden. ...

Motie van de leden Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel (Dossier 34000-X)
Motie van de leden Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN BOSMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de lopende reorganisatie de krijgsmacht te maken heeft met een voortdurende disbalans in de personele bezetting; overwegende dat de krijgsmacht gebaat is bij een stabiele, evenwichtige personele bezetting; verzoekt de regering, de onevenredige effecten op het ondersteunend personeel te onderzoeken en maatregelen te nemen die deze onbalans kunnen herstellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken beschikbaar stellen (Dossier 34000-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken beschikbaar stellen Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Verslag van het bezoek aan Polen op 1 april 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag van het bezoek aan Polen op 1 april 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 april 2015 Hierbij bied ik u het verslag aan van mijn bezoek aan Warschau op 1 april jl. ...

Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 34000-X)
Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied1. ...

Invulling van het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden (Dossier 34000-X)
Invulling van het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2015 Tijdens het algemeen overleg over helikopters op 17 december jl. ...

Afspraken tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat (Dossier 34000-X)
Afspraken tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2015 In het algemeen overleg Personeel Defensie en IGK/IMG van 1 juli 2015 heb ik toegezegd u te zullen informeren zodra er een resultaat is bereikt tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat. ...

Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) (Dossier 34000-X)
Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2015 Bij de behandeling van de defensiebegroting 2014 op 14 november 2013 heb ik toegezegd het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) te evalueren (Handelingen II 2013/14, nr. 24, item 5). ...

Maatwerk bij intrekking Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) vanwege onvoldoende beschikbaarheid informatie van de partner (Dossier 34000-X)
Maatwerk bij intrekking Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) vanwege onvoldoende beschikbaarheid informatie van de partner Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Inleiding In mijn brief van 31 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 33) heb ik u geïnformeerd over de uitwerking van een maatwerkoplossing voor defensiemedewerkers van wie de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) recent is, of dreigt, te worden ingetrokken ten gevolge van langdurig buitenlands verblijf van de partner waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. ...

Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 2 april 2015, over de CAO-onderhandelingen bij Defensie en de laatste stand van zaken daarvan (Dossier 34000-X)
Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 2 april 2015, over de CAO-onderhandelingen bij Defensie en de laatste stand van zaken daarvan Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015 In reactie op het verzoek van het lid Hachchi tijdens het ordedebat van 2 april jl. ...

Onderzoek 'Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016' (Dossier 34000-X)
Onderzoek 'Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016' Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Hierbij bied ik u ter informatie aan het onderzoeksrapport «Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016»1. ...