Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

51 resultaten

Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur over ontnemingsschikking met H. in 2000 (Dossier 33750-VI)
Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur over ontnemingsschikking met H. in 2000 Brief regering begroting financiën Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2014 Op 12 maart 2014 zond het actualiteitenprogramma Nieuwsuur een reportage uit over de zaak Cees H. ...

Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Dossier 33750-VI)
Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen Brief regering begroting financiën Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 augustus 2014 1. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt (Dossier 33750-VI)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2014 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 23 april 2014 om een toelichting op mijn mededeling dat de inventarisatie, het beschikbaar maken van het archiefmateriaal en de nadere analyse daarvan, meer tijd kost dan verwacht, bericht ik u mede namens de Minister van Defensie als volgt. ...

Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot het verlof van Volkert van der G. (Dossier 33750-VI)
Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot het verlof van Volkert van der G. ...

Uitstel toezending brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 (Dossier 33750-VI)
Uitstel toezending brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2014 Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013–2014 niet in april aan uw Kamer kan worden gezonden. ...

WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek’ (Dossier 33750-VI)
WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. ...

Gewijzigde motie van de leden Oskam en Van Oosten (t.v.v. 33750-VI, nr. 62) over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging (Dossier 33750-VI)
Gewijzigde motie van de leden Oskam en Van Oosten (t.v.v. 33750-VI, nr. 62) over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN OOSTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 62 Voorgesteld 26 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de huidige digitale wereld tal van mogelijkheden voorhanden zijn om beeldmateriaal te verzamelen; overwegende dat is gebleken dat het gebruik van dit beeldmateriaal door de politie en het Openbaar Ministerie effectief is bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten; overwegende dat er onduidelijkheid en maatschappelijke onvrede bestaat over de mogelijkheden van en grenzen aan de inzet en het gebruik van beeldmateriaal in een strafproces; verzoekt de regering te onderzoeken, hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging, rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitgaven/verplichtingen-mutaties na de Najaarsnota 2013 van V&J (Dossier 33750-VI)
Uitgaven/verplichtingen-mutaties na de Najaarsnota 2013 van V&J Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2014 Hierbij informeer ik u conform de Rijksbegrotingsvoorschriften over een drietal uitgaven/verplichtingen-mutaties dat na de Najaarsnota 2013 en de bijbehorende 2e suppletoire wet is opgetreden. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over 2,5 miljoen euro voor begeleiding rond werken en wonen voor ex-gedetineerden (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over 2,5 miljoen euro voor begeleiding rond werken en wonen voor ex-gedetineerden Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Verzoek over de reactie op onderzoek treinkaping De Punt (Dossier 33750-VI)
Verzoek over de reactie op onderzoek treinkaping De Punt Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2013 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie van 1 november 2013 over de reactie op het onderzoek naar de treinkaping bij De Punt bericht ik u, mede namens de Minister van Defensie, als volgt. ...

Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 (Dossier 33750-VI)
Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2014 In de brief van 13 januari 20141 over het landelijk beeld jaarwisseling 2013–2014 is aangekondigd dat wij in overleg met gemeenten, politie, de vuurwerkbranche en andere betrokkenen zouden bezien of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn om de incidenten rond de jaarwisseling verder te beperken. ...

Informatie over de (on)mogelijkheden van een onderzoek in de politieregisters, met het oog op de vaststelling van de wijze waarop door de politie werd gereageerd op meldingen en aangiften van seksueel misbruik in het algemeen en ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder (Dossier 33750-VI)
Informatie over de (on)mogelijkheden van een onderzoek in de politieregisters, met het oog op de vaststelling van de wijze waarop door de politie werd gereageerd op meldingen en aangiften van seksueel misbruik in het algemeen en ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2013 Bij brief van 7 november van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie is mij verzocht Uw Kamer nader te informeren over «de (on)mogelijkheden van een onderzoek in de politieregisters, met het oog op de vaststelling van de wijze waarop door de politie werd gereageerd op meldingen en aangiften van seksueel misbruik in het algemeen en ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder». ...

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb (Dossier 33750-VI)
Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u hierbij aan het rapport «Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb». ...

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Kind in de sport blijft vogelvrij’ (Dossier 33750-VI)
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Kind in de sport blijft vogelvrij’ Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 Inleiding Op verzoek van uw Kamer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 januari jl. ...

Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. (Dossier 33750-VI)
Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. Brief regering ...

Motie van de leden Oskam en Van Oosten over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging (Dossier 33750-VI)
Motie van de leden Oskam en Van Oosten over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN OOSTEN Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat rechters consequenties voor de strafmaat verbinden aan het gebruik van camerabeelden voor de opsporing; overwegende dat hierover onbegrip bestaat in de samenleving; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe door zorgvuldig gebruik van camerabeelden door politie en het Openbaar Ministerie gevolgen voor de strafmaat kunnen worden voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda (Dossier 33750-VI)
Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2014 Graag bied ik u, in aanvulling op de eerder aan uw Kamer verzonden Rapportagebrief Internationale Misdrijven 20121, ter verslaglegging van mijn recente reis aan Rwanda en in aanloop naar het Algemeen Overleg dat op 6 februari aanstaande gepland staat, een overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda aan. ...

Uitvoering aangenomen moties ingediend bij begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie 2014 (Dossier 33750-VI)
Uitvoering aangenomen moties ingediend bij begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2013 Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013. 1. ...

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk (Dossier 33750-VI)
Seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2013 Tijdens het Algemeen Overleg (AO) op 3 april 2013 (Kamerstuk 33 400 VI, nr. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over een cassatiebalie voor het strafrecht (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over een cassatiebalie voor het strafrecht Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...