Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

155 resultaten

Het bericht ‘Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort» (ingezonden 17 november 2014). ...

Het artikel ‘de volksvertegenwoordiging gepiepeld’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «de volksvertegenwoordiging gepiepeld» (ingezonden 10 december 2014). ...

De waterrekening
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de waterrekening (ingezonden 29 december 2014). ...

Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 11 waarmee de adviesraad wordt geschrapt. (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 11 waarmee de adviesraad wordt geschrapt. ...

Amendement van het lid Klein waarmee wordt verduidelijkt op welke wijze de NPO als sturings- en samenwerkingsorgaan functioneert. (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Amendement van het lid Klein waarmee wordt verduidelijkt op welke wijze de NPO als sturings- en samenwerkingsorgaan functioneert. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de adviesraad wordt geschrapt. (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Amendement van het lid Klein waarmee de adviesraad wordt geschrapt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 13 waarmee de representatieve maatschappelijke adviesraad wordt geschrapt (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 13 waarmee de representatieve maatschappelijke adviesraad wordt geschrapt Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 21 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 2.5, tweede lid, de zinsnede: de representatieve maatschappelijke adviesraad, bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, onderdeel i,. ...

Amendement van de leden Klein en Jasper Van Dijk ter vervanging van nr. 9 waarmee wordt verduidelijkt op welke wijze de NPO als sturings- en samenwerkingsorgaan functioneert (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Amendement van de leden Klein en Jasper Van Dijk ter vervanging van nr. 9 waarmee wordt verduidelijkt op welke wijze de NPO als sturings- en samenwerkingsorgaan functioneert Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLEIN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 15 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt aan artikel 2.52, onder plaatsing van de aanduiding «1. ...

Motie van het lid Klein over zendtijdgarantie voor omroeporganisaties (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Motie; Motie van het lid Klein over zendtijdgarantie voor omroeporganisaties Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 15 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het garantiebudget voor de omroepverenigingen zo'n 250 miljoen euro bedraagt; constaterende dat omroeporganisaties momenteel geen gegarandeerde zendtijd hebben; constaterende dat de NPO, onafhankelijk van het gegeven of programma's zijn geproduceerd met behulp van het garantiebudget, bepaalt of programma's al dan niet worden uitgezonden; overwegende dat het derhalve niet meer gegarandeerd is dat programma's die met publieke middelen zijn geproduceerd ook daadwerkelijk worden uitgezonden; verzoekt de regering, een voorstel voor te bereiden waarin wordt bepaald dat omroeporganisaties naast een garantiebudget ook zendtijdgarantie krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over programma's niet toetsen op de keuze voor presentatoren, gasten of onderwerpen (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Motie; Motie van het lid Klein over programma's niet toetsen op de keuze voor presentatoren, gasten of onderwerpen Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 15 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er momenteel veel onduidelijkheid bestaat over het exacte inhoudelijke kader waarop de NPO programma's van de omroepverenigingen wettelijk mag toetsen; overwegende dat het gewenst is dat hierover helderheid bestaat; constaterende dat de Staatssecretaris op 2 februari jongstleden in debat met de Eerste Kamer heeft aangegeven dat zijns inziens programmakers vrij horen te zijn in de onderwerpen die ze aansnijden, in de gasten die ze uitnodigen en in de presentatoren die ze aanstellen; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de toetsing van programma's door de NPO geen betrekking heeft op de keuze voor presentatoren, gasten, onderwerpen of specifieke onderdelen van de vorm en de inhoud van voorgestelde programma's, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 7 waarmee de plicht voor de RvT van de NPO en de RPO om een extern wervingsbureau in te schakelen komt te vervallen (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 7 waarmee de plicht voor de RvT van de NPO en de RPO om een extern wervingsbureau in te schakelen komt te vervallen Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 7 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervalt het zevende lid van artikel 2.5. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de plicht voor de RvT van de NPO om een extern wervingsbureau in te schakelen komt te vervallen. (Dossier 34459)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst ; Amendement; Amendement van het lid Klein waarmee de plicht voor de RvT van de NPO om een extern wervingsbureau in te schakelen komt te vervallen. ...

Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 52 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. ...

Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 56 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat, zoals in artikel 16 van het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat, iedereen «recht op een vrij en onbelemmerd ondernemerschap» heeft; overwegende dat het derhalve iedereen vrij moet staan om op een behoorlijke en vrije manier als zelfstandige een onderneming te drijven; verzoekt de regering, de betekenis van dit Europees grondrecht te toetsen aan de wettelijke mogelijkheden en wettelijke beperkingen om in Nederland als zelfstandig ondernemer vrij en onbelemmerd te ondernemen en het resultaat van deze toetsing te rapporteren aan de Tweede Kamer voor 1 februari 2017, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 34117, nr.20) over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in de fossiele brandstofsector (Dossier 34117)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 34117, nr.20) over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in de fossiele brandstofsector Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20 Voorgesteld 18 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat per 2023 de energievoorziening uit 16% hernieuwbare energie zal bestaan; overwegende dat daarmee onze energiebehoefte nog voor 84% uit fossiele brandstoffen bestaat; overwegende dat bedrijven in de fossielebrandstofsector naast fossiele brandstoffen ook vaak renderen en investeren in (innovaties van) hernieuwbare energie; overwegende dat het beleggingsbeleid bij een pensioenfonds, met inachtneming van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het belang van de deelnemers, gericht moet zijn op een goed pensioen; verzoekt de regering, beslissingen over het beleggingsbeleid ten aanzien van de fossielebrandstofsector aan de pensioenfondsen zelf over te laten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 34117, nr. 22) over in een tussenrapportage inzicht geven in het kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen (Dossier 34117)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 34117, nr. 22) over in een tussenrapportage inzicht geven in het kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 33 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22 Voorgesteld 18 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid om een algemeen pensioenfonds op te richten ook ingegeven is door het bereiken van kostenvoordelen; overwegende dat de hoogte van deze voordelen nog onbepaald is, omdat pas per 1 januari 2016 algemeen pensioenfondsen operationeel kunnen zijn; verzoekt de regering om, in 2018 de Kamer in een tussenrapportage inzicht te geven in het bereikte kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over investeringen van pensioenfondsen in de fossiele brandstofsector (Dossier 34117)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds); Motie; Motie van het lid Klein over investeringen van pensioenfondsen in de fossiele brandstofsector Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 16 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het nationaal energieakkoord is afgesproken dat per 2023 de energievoorziening uit 16% hernieuwbare energie zal bestaan; overwegende dat daarmee onze energiebehoefte nog voor 84% uit fossiele brandstoffen bestaat; overwegende dat bedrijven in de fossiele brandstofsector naast fossiele brandstoffen vaak renderen en investeren in (innovaties van) hernieuwbare energie; overwegende dat het beleggingsbeleid bij een pensioenfonds, met inachtneming van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het belang van de deelnemers, gericht moet zijn op een goed pensioen; verzoekt de regering, het beleggingsbeleid van pensioenfondsen niet aan regels te onderwerpen die ervoor zorgen dat zij niet meer in dit soort bedrijven kunnen investeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over inzicht in het kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen (Dossier 34117)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds); Motie; Motie van het lid Klein over inzicht in het kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 16 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid om een algemeen pensioenfonds op te richten ook is ingegeven door het bereiken van kostenvoordelen; overwegende dat de hoogte van deze voordelen nog onbepaald is, omdat algemene pensioenfondsen pas per 1 januari 2016 operationeel kunnen zijn; verzoekt de regering, de Kamer in 2017 inzicht te geven in het bereikte kostenvoordeel bij opgerichte algemene pensioenfondsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2015, over het voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (Dossier 34105)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2015, over het voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders Kamerstuk bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 21 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 20 augustus 2015 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 29 juni 2015 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – het voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 34 105). ...