Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

155 resultaten

Het bericht ‘Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort» (ingezonden 17 november 2014). ...

Het artikel ‘de volksvertegenwoordiging gepiepeld’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «de volksvertegenwoordiging gepiepeld» (ingezonden 10 december 2014). ...

De waterrekening
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de waterrekening (ingezonden 29 december 2014). ...

Motie van het lid Klein over grootschalige landschapverstorende objecten (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Klein over grootschalige landschapverstorende objecten Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 152 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat landschapverstorende objecten zoals windturbines en megastallen van invloed zijn op de beleving van natuur en landschap; verzoekt de regering, zich in te zetten om de beleving van de natuur en landschap niet te laten aantasten door grootschalige landschapverstorende objecten, ook als deze over de landgrens geplaatst dreigen te worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over het in stand houden van het nationaal netwerk van wandelpaden (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Klein over het in stand houden van het nationaal netwerk van wandelpaden Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 155 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat landschappen vaak worden doorsneden en dat daarbij ook wandelpaden worden geblokkeerd bijvoorbeeld door de aanleg van een rondweg of als een spoorwegovergang wordt opgeheven; overwegende dat voor een optimale beleving van de natuur en het landschap dit een plek verdient in de Wet natuurbescherming; verzoekt de regering, te borgen dat het nationaal netwerk van wandelpaden in stand gehouden wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over afzien van decentralisatie van het natuurbeleid voor Natura 2000-gebieden (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Klein over afzien van decentralisatie van het natuurbeleid voor Natura 2000-gebieden Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 151 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat natuurbeleid grotendeels gedecentraliseerd wordt; overwegende dat bestuurlijke drukte vermeden moet worden; overwegende dat het doel van regering is dat het natuurbeleid eenduidig en transparant is en dat versnippering van beleid daar niet aan bijdraagt; verzoekt de regering, af te zien van de decentralisatie voor het natuurbeleid naar provincies voor de landelijk vastgestelde Natura 2000-gebieden, waarbij de regering zelf regie neemt in de uitvoering van de natuurvisie in samenspel met gemeenten en provincies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over ecoducten zo veel mogelijk openstellen voor recreatief medegebruik (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Klein over ecoducten zo veel mogelijk openstellen voor recreatief medegebruik Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 154 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het nationaal Natuurnetwerk onder andere wordt verbonden door ecoducten; overwegende dat deze ecoducten door de belastingbetaler zijn betaald; overwegende dat veel ecoducten niet toegankelijk zijn voor recreatief medegebruik voor fietsers en wandelaars; overwegende dat een goed fiets- en wandelnetwerk bijdraagt aan de bevordering van goed gezond fietsen en wandelen; overwegende dat in het onderzoek van Alterra geen nadelige effecten voor de fauna en flora zijn geconstateerd bij recreatief medegebruik van ecoducten; verzoekt de regering, zich in te spannen om ecoducten zo veel mogelijk open te stellen voor recreatief medegebruik volgens het «ja, tenzij»-principe, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over met maatschappelijke organisaties bespreken van de noodzaak van het jachtverbod op zon- en feestdagen (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Klein over met maatschappelijke organisaties bespreken van de noodzaak van het jachtverbod op zon- en feestdagen Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 156 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de te bejagen dieren geen beleving hebben of er sprake is van een zon- of feestdag; overwegende dat het wildbeheer veelal door vrijwilligers uitgevoerd wordt die gedurende de werkweek betaald werk kunnen verrichten; spreekt als haar mening uit dat jacht ook op zondag mogelijk moet kunnen zijn; overwegende dat de regering toegezegd heeft, bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving op basis van de Wet Natuurbescherming met maatschappelijke organisaties nut en noodzaak van het verbod te bespreken dat op zondagen en feestdagen de jacht mag worden uitgeoefend; verzoekt de regering, de Kamer te informeren over het resultaat van deze besprekingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over gemeenten compenseren voor de extra kosten voor de uitvoering van een volledigheidstoets (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Klein over gemeenten compenseren voor de extra kosten voor de uitvoering van een volledigheidstoets Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 153 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rol van de gemeenten met de Wet natuurbescherming groter wordt doordat de natuurtoets een verplicht onderdeel wordt van de omgevingsvergunning; overwegende dat het uitvoeren van een volledigheidstoets een belangrijke zaak is; verzoekt de regering, de gemeenten te compenseren voor de extra kosten voor voorbereiding en uitvoering van deze nieuwe taak via het Gemeentefonds en in overleg te gaan met de VNG over de hoogte van deze compensatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag worden, vervalt. (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Amendement; Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag worden, vervalt. ...

Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Amendement; Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 74 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt uitgebreid met zes soorten (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Amendement; Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt uitgebreid met zes soorten Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 88 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 16 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.18, tweede lid, worden, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e, zes dieren toegevoegd, luidende: f. grauwe gans (Anser anser); g. kolgans (Anser albifrons); h. wild zwijn (Sus scrofa); i. ree (Capreolus capreolus); j. damhert (Dama dama), en k. edelhert (Cervus elaphus). ...

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

Het bericht dat een onderzoek van het SCP en de Universiteit Utrecht aantoont dat het kabinetsbeleid aangaande zorg contrair is aan de voorkeur van de meerderheid van de Nederlandse bevolking
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een onderzoek van het SCP en de Universiteit Utrecht aantoont dat het kabinetsbeleid aangaande zorg contrair is aan de voorkeur van de meerderheid van de Nederlandse bevolking (ingezonden 8 januari 2016). ...

De berichtgeving rondom de te verwachte toekomstige tekorten van het schildkliergeneesmiddel Thyrax
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving rondom de te verwachte toekomstige tekorten van het schildkliergeneesmiddel Thyrax (ingezonden 21 januari 2016). ...

Het bericht “Streekbus met 185 geflitst, verkeersagenten Oost-Nederland twijfelen aan apparatuur”
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Streekbus met 185 geflitst, verkeersagenten Oost-Nederland twijfelen aan apparatuur» (ingezonden 25 januari 2016). ...

Het artikel “Wie houdt gemeenten in toom?”
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Wie houdt gemeenten in toom» (ingezonden 27 januari 2016). ...

Het bericht ‘We hebben helemaal geen pensioenprobleem’
Vragen van het Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «We hebben helemaal geen pensioenprobleem» (ingezonden 3 februari 2016). ...

De nieuwe Partijwijzer voor jongeren van de NPO
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe Partijwijzer voor jongeren van de NPO (ingezonden 15 februari 2017). ...

Het bericht ‘Help, ik woon nog thuis’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Help, ik woon nog thuis» (ingezonden 8 maart 2017). ...