Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

116 resultaten

Motie van het lid Kuzu over voorkomen dat kinderen in Carabisch Nederland in armoede opgroeien (Dossier 34275)
Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES); Motie; Motie van het lid Kuzu over voorkomen dat kinderen in Carabisch Nederland in armoede opgroeien Kamerstuk bestuur de nederlandse antillen en aruba gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit een rapportage van het SCP van dit jaar blijkt dat er sprake is van armoede bij veel huishoudens in Caribisch Nederland; constaterende dat uit diezelfde rapportage blijkt dat het gemiddelde besteedbaar inkomen van een huishouden uit de laagste 25%-groep in Caribisch-Nederland maar 33% bedraagt van dat in Europees-Nederland; overwegende dat er hierdoor in ons land vele kinderen opgroeien of zullen opgroeien in een omgeving van armoede; verzoekt de regering om, met concrete voorstellen te komen, om te voorkomen dat kinderen opgroeien of zullen opgroeien in armoede in Caribisch Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Öztürk over voorkomen van beloningsverschillen met oneigenlijke gronden (Dossier 33922)
Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Amendement; Amendement van het lid Öztürk over voorkomen van beloningsverschillen met oneigenlijke gronden Kamerstuk arbeidsvoorwaarden recht staatsrecht werk Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK Ontvangen 6 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen» vervangen door: om beloningsverschillen met oneigenlijke gronden tussen gelijkwaardige personen op de arbeidsmarkt te voorkomen. ...

Amendement van het lid Öztürk over gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt voor etnische minderheden (Dossier 33922)
Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen; Amendement; Amendement van het lid Öztürk over gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt voor etnische minderheden Kamerstuk arbeidsvoorwaarden recht staatsrecht werk Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK Ontvangen 6 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt na «van mannen en vrouwen» ingevoegd:, alsmede van etnische minderheden. ...

Amendement van het lid Kuzu over het verdubbelen van de straffen voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie (Dossier 34051)
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Amendement; Amendement van het lid Kuzu over het verdubbelen van de straffen voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 15 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «een verruiming van» vervangen door: wijziging van de bepalingen over. ...

Amendement van het lid Kuzu over het omschrijven van gedragingen in een AMvB met een zware voorhang (Dossier 34359)
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over het omschrijven van gedragingen in een AMvB met een zware voorhang Kamerstuk openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 28 april 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2 worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. ...

Motie van het lid Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34349)
Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding); Motie; Motie van het lid Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 23 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, om het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Over de berichten ‘Asielzoeker overlijdt na aanhouding in Maastricht’ en 'Getuigen fatale arrestatie Maastricht moesten beelden wissen'.
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de berichten «Asielzoeker overlijdt na aanhouding in Maastricht» en «Getuigen fatale arrestatie Maastricht moesten beelden wissen». ...

Het onderzoek 'Nederland en de islam: onbegrepen en moeizaam'
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek «Nederland en de islam: onbegrepen en moeizaam» (ingezonden 21 november 2014). ...

Het bericht dat de rechter opnieuw heeft bepaald dat het korten van kinderbijslag onwettig is
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden groep Kuzu/Öztürk) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de rechter opnieuw heeft bepaald dat het korten van kinderbijslag onwettig is (ingezonden 19 december 2014). ...

De gerechtelijke uitspraak dat de staatssecretaris zelf in opvang voor uitgeprocedeerden moet voorzien
Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vermeende Sharia-driehoek in de Schilderswijk in Den Haag (ingezonden 24 december 2014). ...

Etnisch profileren in Nederland
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over etnisch profileren in Nederland (ingezonden 31 december 2014). ...

Het bericht ‘In Nederland dreigt nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan’
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «In Nederland dreigt nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan» (ingezonden 6 januari 2016). ...

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

De 39 aanhoudingen tijdens een PEGIDA demonstratie
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de 39 aanhoudingen tijdens een PEGIDA demonstratie (ingezonden 19 januari 2016). ...

De erkenning van non-EU rijbewijzen en certificaten in de sector transport en logistiek
Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Milieu over de erkenning van non-EU rijbewijzen en certificaten in de sector transport en logistiek (ingezonden 20 januari 2016). ...

De illegale annexatie van Palestijns land door de Israëlische regering
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de illegale annexatie van Palestijns land door de Israëlische regering (ingezonden 28 januari 2016). ...

Racistische uitingen van de supporters van ADO Den Haag tijdens de wedstrijd tegen Ajax
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Sport en Welzijn over racistische uitingen van de supporters van ADO Den Haag tijdens de wedstrijd tegen Ajax (ingezonden 2 februari 2016). ...

De schokkende uitspraken van een Gemeenteraadslid
Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schokkende uitspraken van een Gemeenteraadslid (ingezonden 8 februari 2016). ...

De behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer
Vragen van de leden Krol (50PLUS), PieterHeerma (CDA), Verhoeven (D66), Jasper vanDijk (SP), Thieme (PvdD) en Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer (ingezonden 10 februari 2016). ...

Het bericht ‘Politie leert te weinig van klachten’
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over dat de politie te weinig leert van klachten die worden ingediend door burgers (ingezonden 11 februari 2016). ...