Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

59 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32395)
Voorjaarsnota 2010; Brief regering; Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling Kamerstuk begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2010Mede namens de minister van Financien bericht ik u over de uitvoering van de motie Sap/Weekers ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota zoals verzocht in uw brief van 13 september 2010 (2010Z12609/2010D34297). ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Koninklijke boodschap Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAan de Staten van de Nederlandse AntillenAan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 5VERSLAGVastgesteld 2 februari 2010De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 2VOORSTEL VAN RIJKSWETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Advies en nader rapport Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 5 november 2009 en het nader rapport d.d. 30 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Justitie, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Defensie. ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31898)
Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk geluid luchtvaart natuur en milieu verkeer Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 april 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel E, vervalt in het voorgestelde artikel 11.22b, tweede lid, de zinsnede: , met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 11.20 Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de plaats inneemt van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. ...

Nota van wijziging (Dossier 31898)
Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk geluid luchtvaart natuur en milieu verkeer Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 maart 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A ARTIKEL I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Stand van zaken inzake vier projecten op het gebied van luchttransport en Chinook Kamerstuk begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 Met deze brief informeer ik u over vier projecten op het gebied van luchttransport. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake de verplichtingenpauze bij de materieelexploitatie van Defensie Kamerstuk begroting financiën Nr. 151 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 22 april 2010 inzake de maatregelen die Defensie heeft genomen naar aanleiding van de problemen met het exploitatiebudget (Kamerstuk 32 123 X, nr. 122). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië Kamerstuk begroting financiën Nr. 150 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2010Binnen de vaste commissie voor Defensie1 bestond bij twee fracties behoefte de minister van Defensie enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over zijn brief van 16 juni 2010 inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië (Kamerstuk 32 123 X, nr. 142). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2009 Kamerstuk begroting financiën Nr. 149 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 19 mei 2010 inzake het Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (32 123 X, nr. 133) Kamerstuk begroting financiën Nr. 148 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 8 juni 2010 t.g.v. het jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië Kamerstuk begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 augustus 2010Door de vaste commissie voor Defensie zijn vragen gesteld over mijn brief van 16 juni 2010 inzake de verkoop van materieel aan Jordanië (32 123-X/2010D29846). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgang uitvoering motie-Knops c.s. (32 123 X, nr. 69) over medegebruik Defensieterreinen Kamerstuk begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 augustus 2010Op 25 mei jl. heeft u mij verzocht om informatie over de voortgang van de uitvoering van de motie-Knops c.s. over het medegebruik van defensieterreinen (32 123-X-69). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank Kamerstuk begroting financiën Nr. 144 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 20 mei 2010 inzake de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank (Kamerstuk 32 123 X, nr. 127). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de voorstudiefase van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) Kamerstuk begroting financiën Nr. 146 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 27 mei 2010 inzake Voorstudiefase project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) (Kamerstuk 32 123 X, nr. 130). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Reactie op correspondentie tussen Commissie Defensie en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Gilze-Rijen over geluidshinder rondom de vliegbasis Gilze-Rijen Kamerstuk begroting financiën Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 augustus 2010Met uw brief van 2 juli 2010 kenmerk 2010Z09700/2010D28385 verzoekt u om een reactie op correspondentie tussen uw commissie en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Gilze-Rijen over geluidshinder rondom de vliegbasis Gilze-Rijen. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Brief regering; Verlengde openstelling paleis Soestdijk Kamerstuk begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2010Hierbij wil ik u informeren over mijn besluit paleis Soestdijk nog een jaar (2011) langer open te houden. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Evaluatie helikopterlaagvlieggebieden Kamerstuk begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2010Hierbij bied ik u mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de evaluatie van de helikopterlaagvlieggebieden aan.1 Deze evaluatie is toegezegd in het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2) uit 2005 (kamerstuk 28 114, nr. ...