Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

98 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32395)
Voorjaarsnota 2010; Brief regering; Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling Kamerstuk begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2010Mede namens de minister van Financien bericht ik u over de uitvoering van de motie Sap/Weekers ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota zoals verzocht in uw brief van 13 september 2010 (2010Z12609/2010D34297). ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Koninklijke boodschap Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAan de Staten van de Nederlandse AntillenAan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 5VERSLAGVastgesteld 2 februari 2010De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 2VOORSTEL VAN RIJKSWETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Advies en nader rapport Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 5 november 2009 en het nader rapport d.d. 30 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Justitie, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Defensie. ...

officiële publicatie (Dossier 32256)
Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224); Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 oktober 2012 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over haar bevindingen inzake bovenvermeld wetsvoorstel. ...

Derde nota van wijziging (herdruk) (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging (herdruk) Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 10 HERDRUK1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 oktober 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Verslag (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 1 maart 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 januari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 9a In de artikelen 7.22d, derde lid, en 7.23, derde lid, van de Waterwet wordt « artikelen 3 tot en met 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat» vervangen door: artikelen 4 en 7 tot en met 9 van de Kaderwet subsidies I en M. ...

officiële publicatie (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies). ...

Begeleidende brief bij de nota van wijziging inzake de Kaderwet VROM- en WWI-subsidies (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Brief regering; Begeleidende brief bij de nota van wijziging inzake de Kaderwet VROM- en WWI-subsidies Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2011 Hierbij bied ik u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Immigratie en Asiel, en van Veiligheid en Justitie, de nota van wijziging (Kamerstuk 32 537, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 december 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

officiële publicatie (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Nader rapport; Nader rapport Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 4 NADER RAPPORT 1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

officiële publicatie (Dossier 32537)
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

officiële publicatie (Dossier 32538)
Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk defensie internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet voor de bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen). ...

officiële publicatie (Dossier 32538)
Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk defensie internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32538)
Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk defensie internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING InleidingVeteranen hebben Nederland gediend onder oorlogsomstandigheden en door deelname aan missies ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. ...

officiële publicatie (Dossier 32538)
Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk defensie internationaal Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 juli 2010 en het nader rapport d.d. 13 oktober 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Defensie. ...