Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

59 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 32460)
Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 maart 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:ARTIKEL IIa (WIJZIGING VAN DE CRISIS- EN HERSTELWET)Artikel 5.9 van de Crisis- en herstelwet vervalt.BArtikel V komt te luiden:ARTIKEL V (INWERKINGTREDING)Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32460)
Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 januari 2011Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie.Hieronder zal ik ingaan op de specifieke vragen van de leden van de verscheidene fracties, waarbij ik de vragen in de door de commissie aangegeven indeling en zoveel mogelijk in onderlinge samenhang zal behandelen. ...

officiële publicatie (Dossier 32460)
Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 27 september 2010De algemene commissie voor Wonen Wijken en Integratie1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

officiële publicatie (Dossier 32460)
Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt , omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) I. ...

officiële publicatie (Dossier 32460)
Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing). ...

officiële publicatie (Dossier 32460)
Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32395)
Voorjaarsnota 2010; Brief regering; Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling Kamerstuk begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2010Mede namens de minister van Financien bericht ik u over de uitvoering van de motie Sap/Weekers ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota zoals verzocht in uw brief van 13 september 2010 (2010Z12609/2010D34297). ...

officiële publicatie (Dossier 32187)
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk defensie internationaal nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 maart 2010De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het bovengenoemde verdrag. ...

officiële publicatie (Dossier 32187)
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45); Voorstel van wet Kamerstuk defensie internationaal nr. 2VOORSTEL VAN RIJKSWETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32187)
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45); Verslag Kamerstuk defensie internationaal nr. 5VERSLAGVastgesteld 22 december 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen. ...

officiële publicatie (Dossier 32187)
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45); Memorie van toelichting Kamerstuk defensie internationaal nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInleidingHet Verdrag inzake clustermunitie (hierna «het Verdrag») vormt het resultaat van de onderhandelingen in Dublin van 18 tot en met 30 mei 2008 tussen 111 staten, over een juridisch-bindend instrument over clustermunitie die onaanvaardbaar humanitair leed veroorzaakt. ...

officiële publicatie (Dossier 32187)
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45); Advies en nader rapport Kamerstuk defensie internationaal nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 6 augustus 2009 en het nader rapport d.d. 16 oktober 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Defensie. ...

officiële publicatie (Dossier 32187)
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45); Koninklijke boodschap Kamerstuk defensie internationaal nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van de Nederlandse Antillen Aan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage23 oktober 2009Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Stand van zaken inzake vier projecten op het gebied van luchttransport en Chinook Kamerstuk begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2010 Met deze brief informeer ik u over vier projecten op het gebied van luchttransport. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake de verplichtingenpauze bij de materieelexploitatie van Defensie Kamerstuk begroting financiën Nr. 151 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 22 april 2010 inzake de maatregelen die Defensie heeft genomen naar aanleiding van de problemen met het exploitatiebudget (Kamerstuk 32 123 X, nr. 122). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië Kamerstuk begroting financiën Nr. 150 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2010Binnen de vaste commissie voor Defensie1 bestond bij twee fracties behoefte de minister van Defensie enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over zijn brief van 16 juni 2010 inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië (Kamerstuk 32 123 X, nr. 142). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2009 Kamerstuk begroting financiën Nr. 149 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 19 mei 2010 inzake het Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (32 123 X, nr. 133) Kamerstuk begroting financiën Nr. 148 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 augustus 2010De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 8 juni 2010 t.g.v. het jaarverslag 2009 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië Kamerstuk begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 augustus 2010Door de vaste commissie voor Defensie zijn vragen gesteld over mijn brief van 16 juni 2010 inzake de verkoop van materieel aan Jordanië (32 123-X/2010D29846). ...

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Brief regering; Voortgang uitvoering motie-Knops c.s. (32 123 X, nr. 69) over medegebruik Defensieterreinen Kamerstuk begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 augustus 2010Op 25 mei jl. heeft u mij verzocht om informatie over de voortgang van de uitvoering van de motie-Knops c.s. over het medegebruik van defensieterreinen (32 123-X-69). ...