Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

84 resultaten

Motie Roefs en Koopmans over het centrumproject Emmen (Dossier 32123-A)
Motie Roefs en Koopmans over het centrumproject Emmen Motie begroting cultuur en recreatie financiën recreatie 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende,dat de herontwikkeling van het Emmer dierenpark een goed voorbeeld is van binnenstedelijke herontwikkeling;overwegende,dat Emmen met haar hoge werkloosheidspercentage en ook nog het sluiten van de topografische dienst gebaat is bij het snel realiseren van nieuwe werkgelegenheid;overwegende, dat de regio al een belangrijke financiële bijdrage bijeen heeft gebracht van 40 mln., maar er nog 25,5 mln. rest die nog niet gedekt is;overwegende, dat er vanuit het budget Nota Ruimte 16 mln. wordt gedekt;verzoekt de regering de rest van de benodigde financiën, in het kader van de integraliteit, te zoeken zowel bij de ministers van Verkeer en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en voor Wonen, Wijken en Integratie als bijdrage aan het centrumproject Emmen, en over de uitkomst hiervan de Kamer voor 31 december 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmans ...

Goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 (Dossier 32123-A)
Goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 Brief regering begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 70BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2009Ik ben verheugd om u te kunnen meedelen dat het OTB van de A74 vandaag door mij en de minister van VROM is goedgekeurd. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 84LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 25 november 2009 (2009Z22568/2009D59272) inzake de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda.De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2009. ...

Realisatie van de A74 (Dossier 32123-A)
Realisatie van de A74 Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2010In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 21 april 2010 is gesproken over de recente berichtgeving over de besluitvorming in Duitsland over de aanleg van de Bundesautobahn 61 (BAB61) vanaf Nettetal tot aan de Nederlandse grens ter hoogte van Venlo. ...

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen over de bediening van het station Maarheeze (Dossier 32123-A)
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen over de bediening van het station Maarheeze Brief regering begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2010 Zoals ik u heb toegezegd in het MIRT-overleg op 14 december 2009 (Kamerstuk 32 123 A, nr. ...

Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 36MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de minister van VenW heeft toegezegd, de inpassing van de A74 ruimhartig te benaderen;constaterende, dat in het OTB slechts voorzien is in geluidswerende voorzieningen aan de kant van de Molenbossenflat, zijnde een geluidsscherm van 8 meter;constaterende, dat geen voorzieningen zijn getroffen aan de andere kant ten behoeve van de wijk Meulenveld;constaterende, dat tussen de Boekend en knooppunt Zaarderheiken, voor de Blerickse kant geen voorzieningen zijn gepland;verzoekt de regering nadrukkelijk kennis te nemen van de zienswijze op het OTB van de gemeente Venlo en de toezegging gestand te doen om de geluidssituatie ruimhartig te bekijken,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansAptroot ...

Motie Koopmans en Roefs over de RijnGouwelijn-west (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over de RijnGouwelijn-west Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 21MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de RijnGouwelijn-west een belangrijke verbindingsader is voor de Duin- en Bollenstreek en de nieuwbouwlocatie Valkenburg in het bijzonder;overwegende, dat het tijdig beschikbaar zijn van goede infrastructuur zoals de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-west een voorwaarde is voor een goede ontsluiting van de locatie Valkenburg;verzoekt de regering met de provincie in overleg te treden teneinde de volledige RijnGouwelijn-west in een keer aan te leggen;verzoekt de regering uit de opbrengsten van grondexploitatie van Valkenburg de helft van het ontbrekende bedrag bij te dragen aan het realiseren van de gehele RijnGouwelijn-west, onder de voorwaarde dat de provincie eenzelfde bedrag extra bijdraagt,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Lijst van vragen en antwoorden over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen Lijst van vragen en antwoorden 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 6LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 30 juni 2009 inzake over incidenten met te hoge voertuigen in tunnels (Kamerstuk 31 700 A, nr. ...

Voorkeursbeslissing N35 Zwolle Wijthmen (Dossier 32123-A)
Voorkeursbeslissing N35 Zwolle Wijthmen Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 april 2010Ik ben verheugd u voor het eerst een voorkeursbeslissing, zoals door de Commissie Elverding geïntroduceerd, te sturen. ...

Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven (Dossier 32123-A)
Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 mei 2010 Op 23 maart 2010 heb ik u mijn schriftelijke reactie gegeven op de vragen van de leden Van Hijum en Koopmans over de gevolgen van het ontwerp van de nieuwe Ramspolbrug voor jachtenbouwers in de kop van Overijssel (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Herstelplan Spoor - Capaciteitsknelpunten (Dossier 32123-A)
Herstelplan Spoor - Capaciteitsknelpunten Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 mei 2010Ten behoeve van de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Kamerstuk 32 123 A, nr. 10) heeft u mij onder meer gevraagd (vraag 79, onderdeel g) of ik bereid ben de uitkomsten van de MKBA’s van de afgevallen projecten binnen het programma «capaciteits-knelpunten herstelplan spoor tweede fase», naar de Kamer te sturen. ...

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009 (Dossier 32123-A)
Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009 Brief regering begroting economie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 19BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 november 2009Met deze brief en bijlagen informeer ik u, mede namens de ministers van VROM, LNV, EZ en voor WWI en de staatssecretaris van VenW over de uitkomsten en de afspraken (zie bijlage 1) van de bestuurlijke overleggen MIRT die dit najaar zijn gehouden met alle regio’s.1OpbouwNaast een aantal algemene noties aan het begin, gaat de brief uitgebreid in op de gebiedsagenda’s en de verstedelijkingsafspraken. ...

Commissieverzoek Aanpak wegtunnels (Dossier 32123-A)
Commissieverzoek Aanpak wegtunnels Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 april 2010Op 31 maart 2010 (32123-A-101/2010D16077) ontving ik het verzoek van uw Commissie voor Verkeer en Waterstaat om meer te specificeren op welke termijn de in de brief d.d. 25 maart 2010 aangekondigde acties voor het komen tot een landelijk kader gerealiseerd worden en de Kamer daarover te informeren. ...

Reactie op advies Raad van Verkeer en Waterstaat "Witte zwanen, zwarte zwanen", strategieën om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor droge en natte infrastructuur het hoofd te bieden (Dossier 32123-A)
Reactie op advies Raad van Verkeer en Waterstaat "Witte zwanen, zwarte zwanen", strategieën om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor droge en natte infrastructuur het hoofd te bieden Brief regering begroting financiën lucht natuur en milieu 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 81BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2009Op 15 juli ontving ik bovengenoemd advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat «Witte zwanen, zwarte zwanen». ...

Uitstel beantwoording vragen over het artikel "Bom onder dubbel spoor" (Dossier 32123-A)
Uitstel beantwoording vragen over het artikel "Bom onder dubbel spoor" Brief regering ...

Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het nota-overleg MIRT op 14 december 2009 (Dossier 32123-A)
Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het nota-overleg MIRT op 14 december 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 mei 2010 Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Koopmans (CDA) over de kosten van natuurcompensatie binnen Verkeer en Waterstaat projecten, gesteld tijdens het nota-overleg over het MIRT op 14 december 2009 (kamerstuk 32 123 A, nr. ...

Motie Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 61MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de NMCA een integrale analyse wordt gedaan van markt en capaciteit van het gehele mobiliteitssysteem voor 2020 en 2028;overwegende, dat de prioritering van knelpunten ook afhankelijk kan zijn van de kosten en baten van de mogelijke oplossingen;overwegende, dat de quick-scan regionaal spoor een goed inzicht heeft gegeven in de knelpunten, oplossingsrichtingen en kosten voor alle regionale spoorlijnen;overwegende, dat een dergelijk inzicht ontbreekt voor die delen van het hoofdrailnet die geen deel uitmaken van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;verzoekt de regering bij de NMCA een quick-scan te presenteren van alle spoorlijnen buiten de PHS-corridors en daarbij de gegevens uit de quick-scan regionaal spoor te actualiseren,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansBoelhouwer ...

Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 37MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er op de A59, vanwege geluidsoverlast, inmiddels overgegaan is tot snelheidsverlaging naar 100 km/u, hoewel dat volgens de berekeningsmodellen niet nodig zou zijn;overwegende, dat metingen door de provincie Brabant aantonen dat in werkelijkheid de normen nog steeds overschreden worden;verzoekt de regering kennis te nemen van het onderzoek van de provincie Brabant en te onderzoeken welke passende maatregelen genomen kunnen worden;verzoekt de regering te onderzoeken hoe in het geval van de A59, de verschillen tussen het berekende en het daadwerkelijke geluidsniveau te verklaren zijn, en de Kamer vóór het eerstvolgende MIRT-overleg daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsCramerKoopmans ...

Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek naar spoorverdubbeling Deventer-Olst (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek naar spoorverdubbeling Deventer-Olst Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 60MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de realisatie van de stations Zwolle-Zuid en Deventer-Noord het spoor tussen Olst en Deventer moet worden verdubbeld;constaterende, dat de spoordijk en de viaducten al geschikt zijn voor dubbelspoor, zodat deze spoorverdubbeling tegen een relatief lage investering kan worden gerealiseerd;overwegende, dat met dubbelspoor een forse kwaliteitssprong mogelijk is doordat er aparte sprinters kunnen komen waardoor de reistijd van de intercity Zwolle–Nijmegen–Roosendaal kan worden verkort;verzoekt de regering een MIRT-onderzoek te doen naar de spoorverdubbeling Deventer-Olst in relatie tot de opening van de stations Zwolle-Zuid en Deventer-Noord en de versnelling van de bestaande intercity en hierover in overleg te gaan met de provincie Overijssel en om de Kamer binnen een jaar te informeren over de resultaten,en gaat over tot de orde van de dagCramerKoopmansBoelhouwer ...

Motie Koopmans en Roefs over de infrastructurele vierendeling van Vught (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over de infrastructurele vierendeling van Vught Motie begroting financiën spoor verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 33MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de minister de aanpak van de N65 en de A58 bundelt in één startbeslissing;overwegende, dat een groot deel van de problemen in en rond Vught niet alleen betrekking heeft op de verkeersafwikkeling maar ook op het feit dat Vught door rijksinfrastructuur gevierendeeld wordt;verzoekt de regering in een separate studie naar aanleiding van de projecten N65, A58 en het PHS concreet in te gaan op de wijze waarop de negatieve effecten van de infrastructurele vierendeling van Vught kunnen worden verminderd,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...