Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan aan Nederland (Dossier 31700-V)
Verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan aan Nederland Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 104BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2009Hierbij bied ik u een verslag aan van het bezoek van mijn Kazachstaanse ambtgenoot, Marat Tazhin, aan Den Haag op 4 juni 2009. ...

Motie Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de begrotingssteun aan Rwanda (Dossier 31700-V)
Motie Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de begrotingssteun aan Rwanda Motie begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 35MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er onduidelijkheid bestaat over de exacte rol die Rwanda speelt bij het conflict in Oost-Congo;overwegende, dat begrotingssteun ter discussie komt te staan indien sprake blijkt van een duidelijke betrokkenheid van Rwanda bij het conflict in Congo;overwegende, dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een bezoek gaat brengen aan Rwanda waar alle aspecten en voorwaarden voor de samenwerking met Rwanda aan de orde worden gesteld;overwegende, dat door dit bezoek duidelijkheid moet komen over de rol van Rwanda bij het conflict in Oost-Congo, op basis van gedegen en gefundeerde informatie;verzoekt de regering de Kamer direct na dit bezoek, doch uiterlijk vóór 15 december 2008, over de uitkomsten van zijn bevindingen te informeren, evenals over de beleidsvoornemens ten aanzien van begrotingssteun aan Rwanda,en gaat over tot de orde van de dag.FerrierGill’ardVoordewind ...

Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschending soefi's in Iran (Dossier 31700-V)
Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschending soefi's in Iran Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 94BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 26 maart 2009 met kenmerk 2009Z04719/2009D14 835 inzake mensenrechtenschending in Iran. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 31700-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 83BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 maart 2009Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Verslag mensenrechtenconsultaties China, gehouden op 15 januari 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag mensenrechtenconsultaties China, gehouden op 15 januari 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 81BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2009Graag bied ik u hierbij het verslag op hoofdlijnen aan van de bilaterale mensenrechtenconsultaties met China, gehouden op 15 januari jl. in Den Haag. ...

Motie Haverkamp c.s. over een eensgezind en krachtig protest van de EU tegen de Iraanse regering (Dossier 31700-V)
Motie Haverkamp c.s. over een eensgezind en krachtig protest van de EU tegen de Iraanse regering Motie begroting europese zaken financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 112MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.Voorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Iraanse regering onverminderd doorgaat met repressieve activiteiten, journalisten de vrijheid van werken ontneemt en vreedzame demonstranten met bruut geweld bejegent;overwegende, dat deze gang van zaken om een krachtige diplomatieke reactie vraagt;overwegende, dat de Europese Unie tot dusver een voortrekkersrol heeft vervuld in het internationale protest tegen de Iraanse regering en Europese eensgezindheid cruciaal is voor de effectiviteit van dat protest;verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de EU en via de EU ook de bredere internationale gemeenschap een eensgezind en krachtig protest laat horen en maximale druk uitoefent op de Iraanse regering om universele vrijheden en fundamentele waarden te respecteren, het ambassadepersoneel onmiddellijk vrij te laten en intimidatie te beëindigen en dat in EU-verband scenario’s worden uitgewerkt, waarbij verdergaande sancties, bijvoorbeeld op het gebied van exportkredietverzekeringen, niet zijn uitgesloten,en gaat over tot de orde van de dag.HaverkampTen BroekeVoordewind ...

AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ (Dossier 31700-V)
AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 103BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009Graag bieden wij u hierbij, het AIV/CAVV-advies «Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties» aan1.Dit advies is eveneens aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief (Dossier 31700-V)
Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat VN Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid, beoogt dat vrouwenrechten beter geïntegreerd worden in beleid;constaterende dat de overheid zich hiervoor wil inspannen;verzoekt de regering om, wanneer hier aanleiding toe is, in elke «stand van zaken»-brief over een land een vrouwenparagraaf toe te voegen waarin de situatie van vrouwen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en rechten wordt besproken,en gaat over tot de orde van de dag.DiksPechtoldHaverkampVoordewindBoekestijnGill’ard ...

Het op orde brengen van het voorschottenbeheer (Dossier 31700-V)
Het op orde brengen van het voorschottenbeheer Brief regering begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Naar aanleiding van de toezegging in het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007 (Kamerstuk 31 444 V, nr. ...

IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie (Dossier 31700-V)
IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie Brief regering begroting defensie financiën internationaal onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 86BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2009Graag bieden wij u hierbij de evaluatie aan van de resultaten van de subsidieovereenkomst tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen «Clingendael» die de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) op ons verzoek heeft uitgevoerd1, alsmede de beleidsreactie daarop. ...

Verslag bezoek aan Marokko en Algerije 24-26 november 2008 (Dossier 31700-V)
Verslag bezoek aan Marokko en Algerije 24-26 november 2008 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 68BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2008Van 24 tot en met 26 november 2008 bezocht ik Marokko en Algerije. ...

Advies CAVV inzake de toepassing van Protocol nr. 14 bij het EVRM (Dossier 31700-V)
Advies CAVV inzake de toepassing van Protocol nr. 14 bij het EVRM Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 77BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Onder verwijzing naar artikel 24 van de Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen bindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges), heb ik de eer u te doen toekomen het advies dat de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) op 18 november 2008 op mijn verzoek heeft uitgebracht over de toepassing van Protocol nr. ...

Verslag over het verloop van de EU-China top van 20 mei 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag over het verloop van de EU-China top van 20 mei 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 124BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2009Graag zend ik u hierbij, conform mijn toezegging tijdens het AO China op 18 juni 2009, het verslag over het verloop van de EU-China top van 20 mei 2009.Top in teken van herstel van brede relatie EU-ChinaOp 20 mei 2009 vond in Praag de 11e EU-China top plaats. ...

Reactie op verzoek cie inzake draagvlakversterking buitenlands beleid (Dossier 31700-V)
Reactie op verzoek cie inzake draagvlakversterking buitenlands beleid Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 102BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 mei 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 5 december 2008 met kenmerk 08-BuZa-B-130 inzake draagvlakversterking buitenlands beleid.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Rapport Mensenrechtencommissaris Hammarberg (Raad van Europa) naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland d.d. september 2008. (Dossier 31700-V)
Rapport Mensenrechtencommissaris Hammarberg (Raad van Europa) naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland d.d. september 2008. ...

Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) (Dossier 31700-V)
Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) Motie (gewijzigd/nader) arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 60GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Mensenrechten China en situatie Tibet (Dossier 31700-V)
Mensenrechten China en situatie Tibet Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 21BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 november 2008Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 9 september 2008 (uw kenmerk 08-BuZa-B-109) inzake de mensenrechten in China en de situatie in Tibet. ...

Verslag bezoek aan Singapore, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland van 12 tot 22 januari 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag bezoek aan Singapore, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland van 12 tot 22 januari 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 82BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2009Hierbij doe ik u verslag van mijn bezoek aan Singapore, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland, dat plaatsvond van 12 tot en met 22 januari jl.SingaporeOp 12 en 13 januari bezocht ik Singapore. ...

Recente ontwikkelingen ten aanzien van de internationale oriëntatie van China (Dossier 31700-V)
Recente ontwikkelingen ten aanzien van de internationale oriëntatie van China Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 100BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 mei 2009Graag bied ik u hierbij aan de reactie op het verzoek van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van 19 februari 2009 met kenmerk 31 700-V-20/2009D07830 de Kamer te informeren over de recente ontwikkelingen ten aanzien van de internationale oriëntatie van China.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2008 (Dossier 31700-V)
Uitvoering Stabiliteitsfonds 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009Middels deze brief informeren wij u over de uitvoering van het Stabiliteitsfonds in het jaar 2008. ...