Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Publicatie documenten Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Wob-verzoek (Dossier 35570-VIII)
Publicatie documenten Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Wob-verzoek Brief regering begroting financiën Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2021 Een dezer dagen zal ik in reactie op een Wob-verzoek informatie openbaar maken die betrekking heeft op beraadslagingen en besluitvorming binnen OCW inzake het kabinetsbesluit van 17 februari, om 6 miljard euro vrij te maken voor basis- voortgezet en speciaal onderwijs (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Advies van de Onderwijsraad 'Tijd voor focus' n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 35300-VIII-149) (Dossier 35570-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Tijd voor focus' n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 35300-VIII-149) Advies van andere adviesorganen begroting financiën Nr. 254 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2021 Hierbij ontvangt u het advies Tijd voor focus1. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het dichten van de loonkloof (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het dichten van de loonkloof Motie begroting financiën Nr. 164 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Werkprogramma AWTI 2021 (Dossier 35570-VIII)
Werkprogramma AWTI 2021 Brief regering ...

Motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat jongerenorganisaties oproepen tot investeren in kennis en rekening houden met de kansen voor de volgende generaties; constaterende dat de modellen die het CPB gebruikt bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s geen rekening houden met de effecten van investeren in onderwijs en onderzoek op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; constaterende dat er veel onderzoeken zijn die een groot positief verband aangeven tussen investeringen in kennis en de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; van mening dat inzicht in de effecten van investeren in kennis belangrijk is voor het ontwikkelen van toekomstig beleid; roept de Kamer op, om op korte termijn het CPB te vragen de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel om het initiatief de effecten beter in de kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de kunstcollectie van de koninklijke familie privé-eigendom is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de kunstcollectie van de koninklijke familie privé-eigendom is Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Van den Berge over meer stages creëren in de publieke sector (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Berge over meer stages creëren in de publieke sector Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de stagetekorten het grootste zijn in publieke sectoren, zoals zorg en handhaving; overwegende dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor stagetekorten in de publieke sector; verzoekt de regering, alles op alles te zetten om meer stages te creëren in de publieke sector, inclusief stages bij decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo's), en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020 (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 133 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 8 september 2020 inzake et OESO-rapport Education at a Glance 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 224). ...

Amendement van de leden Van den Hul en Westerveld, over een solidariteitsfonds voor studenten in mbo, hbo en wo (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Westerveld, over een solidariteitsfonds voor studenten in mbo, hbo en wo Amendement begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: Aan de begrotingsstaat wordt een artikel toegevoegd, luidende:   verplichtingen uitgaven ontvangst 17 Solidariteitsfonds 100 000 100 000 0 Toelichting De coronacrisis heeft studenten in het mbo, hbo en wo hard getroffen. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over het curriculum van de pabo in lijn brengen met de curriculumherziening (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over het curriculum van de pabo in lijn brengen met de curriculumherziening Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment het proces loopt om het curriculum van het funderend onderwijs te actualiseren en dat de definitieve kerndoelen hiervan verwacht worden in het najaar van 2024; constaterende dat deze actualisatie ook gevolgen heeft voor het lesprogramma van de pabo, maar dat aanpassing pas gebeurt nadat de definitieve kerndoelen zijn vastgesteld; van mening dat het curriculum van de pabo sowieso een herziening nodig heeft om beter aan te sluiten bij de huidige maatschappij; van mening dat het belangrijk is dat na de vaststelling van de definitieve kerndoelen, leraren zo snel als mogelijk in staat moeten worden gesteld om vanuit deze kerndoelen les te geven; verzoekt de regering, om samen met de pabo's ervoor te zorgen dat het curriculum van de pabo tijdens de curriculumherziening van het funderend onderwijs wordt aangepast en herzien op basis van de tussentijdse uitkomsten, en dat het curriculum van de pabo meer in lijn loopt met het proces van de curriculumherziening; verzoekt de regering tevens, dit proces te monitoren, en periodiek de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok Motie begroting financiën Nr. 159 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd Motie begroting financiën Nr. 194 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over een minimumpercentage van de lumpsum per schoolsoort voor docenten en onderwijsondersteunend personeel (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over een minimumpercentage van de lumpsum per schoolsoort voor docenten en onderwijsondersteunend personeel Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 28 over middelen voor een tegemoetkoming voor collegegeld (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 28 over middelen voor een tegemoetkoming voor collegegeld Amendement begroting financiën Nr. 34 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 11 Studiefinanciering van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 365.000 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 142 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 142 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 143 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1421 Ontvangen 8 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over mogelijkheden verkennen om het stagetekort te verkleinen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over mogelijkheden verkennen om het stagetekort te verkleinen Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het tekort aan stageplekken van ruim 20.000 kan leiden tot studievertraging en een tekort aan goede vakmensen in de toekomst; overwegende dat er een groot aantal goede oplossingen worden bedacht op regionaal niveau; verzoekt de regering, in samenwerking met onderwijs, werkgevers en regionale actoren mogelijkheden te verkennen om het stagetekort te verkleinen, bijvoorbeeld door versnelde certificering van leerwerkbedrijven, duostages of kennisdeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Dossier 35570-VIII)
Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat Brief regering begroting financiën Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2021 In deze brief gaan wij in op de door uw Kamer aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling (Handelingen II 2020/21, nr. 15, items 5 en 11), het cultuurbegrotingsdebat (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 147), en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 149). ...

Amendement van de leden Van der Molen en Wiersma over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Wiersma over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 8 Internationaal beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...