Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Motie van het lid Kwint over het collegegeld volledig compenseren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over het collegegeld volledig compenseren Motie begroting financiën Nr. 261 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alle studenten in het jaar 2020/2021 de nadelen van de coronapandemie hebben gemerkt in de vorm van afstandsonderwijs, waardoor de kwaliteit van het onderwijs daalde, studenten vereenzaamden en mentale problemen op de loer lagen; verzoekt het kabinet, om het collegegeld volledig te compenseren, ook voor studenten die een wo-bachelordiploma hebben behaald en studenten die hun studie om wat voor reden dan ook niet hebben kunnen afmaken, en dit niet ten koste te laten gaan van onderwijsinstellingen of de OCW-begroting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen over een extra herkansingsmogelijkheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen over een extra herkansingsmogelijkheid Motie begroting financiën Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er voor de voorjaarsvakantie een herijkingsmoment komt over het besluit ten aanzien van de eindexamens van december jongstleden; tevens overwegende dat de situatie voor de leerlingen is veranderd nu de sluiting van de scholen langer duurt; verzoekt de Minister, bij het herijkingsmoment tevens duidelijk aan te geven waarom hij al dan niet heeft besloten een extra herkansingsmogelijkheid mogelijk te maken bovenop de aanvullende waartoe de Minister al had besloten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Westerveld c.s. over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Westerveld c.s. over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen Amendement begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Wiersma over scenario’s voor hervatting van activiteiten van studie- en studentenverenigingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Wiersma over scenario’s voor hervatting van activiteiten van studie- en studentenverenigingen Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis grote impact heeft op het welzijn van studenten; constaterende dat veel studenten op zoek zijn naar binding met andere studenten en hun studentenstad, en dat dit afgelopen jaar resulteerde in een recordaantal aanmeldingen bij studentenverenigingen; constaterende dat een studie- en studentenvereniging een belangrijk onderdeel is in het leven van een student en de sociale en persoonlijke ontwikkeling; overwegende dat het Nationaal Programma Onderwijs zich onder andere richt op de brede ontwikkeling van studenten, inclusief hun sociale ontwikkeling en mentaal welbevinden; verzoekt de regering, om in de uitwerking van de plannen rondom de brede ontwikkeling van studenten, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden, actief de samenwerking te zoeken met studie- en studentenverenigingen; verzoekt de regering, eveneens om samen met studie- en studentenverenigingen scenario's uit te werken om bij eventuele gedeeltelijke opening van het hoger onderwijs ook te kijken naar op welke manier activiteiten van studie- en studentenverenigingen weer mogelijk zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijssector in Nederland kampt met personeelstekorten; overwegende dat er op de korte termijn voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs na corona meer onderwijspersoneel nodig gaat zijn; overwegende dat veel studenten nu moeilijk aan een bijbaan komen en veel tijd alleen doorbrengen, terwijl er op de scholen die open zijn of gaan juist handen tekort gaan zijn; overwegende dat het inzetten van studenten – ook buiten de lerarenopleidingen en pabo's om – de mogelijkheid biedt voor studenten om in aanraking te komen met het werk als onderwijzer en dit op de lange termijn kan leiden tot meer leraren; verzoekt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om met Studenten helpen Scholieren, VSNU, VH, de universitaire lerarenopleidingen en de pabo's tot een plan te komen om studenten die naast hun studie in het onderwijs willen werken te bereiken en te begeleiden, ondersteunen en/of helpen naar een (bij)baan in het basis- en voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) (Dossier 35570-VIII)
Jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) Brief regering begroting financiën Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2021 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2020 van het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) aan1. ...

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ en 'Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’ (Dossier 35570-VIII)
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2019’ en 'Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen’ Brief regering begroting financiën Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2021 De financiële positie van onderwijsbesturen is in de regel goed. ...

Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de politieke verhoudingen omtrent het leenstelsel zijn verschoven; van mening dat het fundamenteel oneerlijk zou zijn indien een specifieke generatie studenten als enige is uitgesloten van de voordelen van een vorm van beurs; verzoekt de regering, te onderzoeken wat de technische en financiële mogelijkheden zijn voor compensatie, hiervoor een aantal scenario's te ontwikkelen en deze uiterlijk in april 2021 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 123 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Motie van het lid Beertema over onderwijsinterventies waarvan effectiviteit niet bewezen is uitsluiten van financiële toerusting (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over onderwijsinterventies waarvan effectiviteit niet bewezen is uitsluiten van financiële toerusting Motie begroting financiën Nr. 186 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de door de coronamaatregelen veroorzaakte onderwijscrisis in de eerste plaats een crisis is die gekenmerkt wordt door achterstanden in kennis en kunde; van mening dat het in de gegeven situatie van achterstanden in kennis en kunde van belang is dat het Nationaal Programma zich richt op herstel daarvan door bewezen effectieve didactieken; verzoekt de regering, om onderwijsinterventies waarvan de effectiviteit niet bewezen is of niet zeer aannemelijk is, uit te sluiten van financiële toerusting in het kader van het Nationaal Programma, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000). ...

Overzicht van lopende experimenten en pilots OCW (Dossier 35570-VIII)
Overzicht van lopende experimenten en pilots OCW Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2020 Tijdens het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag op 26 juni 2019 (Kamerstuk 35 200 VIII nr. 10) is toegezegd om jaarlijks, voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling, een overzicht van lopende experimenten en pilots, met looptijd en evaluatiemomenten naar uw Kamer te sturen. ...

Motie van het lid Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers terechtkomt (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers terechtkomt Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S. ...

Amendement van het lid Van Raan over middelen voor de Sociaal Creatieve Raad (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van Raan over middelen voor de Sociaal Creatieve Raad Amendement begroting financiën Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 23 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Van den Hul en Belhaj over een aanvullende routekaart voor de culturele sector (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Belhaj over een aanvullende routekaart voor de culturele sector Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN BELHAJ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de door het kabinet gepresenteerde routekaart bij afschalen van maatregelen nauwelijks perspectief biedt voor cultuurpodia; overwegende dat vanuit de cultuursector het initiatief is ontstaan om met een aanvullende routekaart te komen, waarin mogelijkheden komen om op een veilige manier meer publiek toe te laten bij concerten en voorstellingen; verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over hoe de voorstellen van deze aanvullende routekaart van de culturele sector aan kunnen sluiten op de huidige routekaart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over verkennen van een terugvalmogelijkheid voor de subsidie voor CODART (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet over verkennen van een terugvalmogelijkheid voor de subsidie voor CODART Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat CODART een wereldwijd brede netwerkorganisatie is voor conservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst, met 700 leden in 30 landen; overwegende dat CODART als zelfstandige stichting sinds 2009 subsidie van OCW ontvangt via RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis; overwegende dat onlangs is gebleken dat het RKD de samenwerking met CODART anders wenst vorm te geven; overwegende dat het beëindigen van de financiering die samenhangt met de samenwerking ingaat tegen de bedoeling van de afspraken tussen beide stichtingen uit 2007; overwegende dat beëindiging van de financiering het einde betekent van CODART; constaterende dat het Rijksmuseum bereid is de subsidie van OCW door te geven aan CODART en de onafhankelijkheid van CODART blijvend te respecteren; verzoekt de Minister, het gesprek aan te gaan met beide partijen om ze te bewegen er met elkaar uit te komen en als terugvalmogelijkheid te verkennen om de subsidie van circa € 205.000 voor CODART voortaan via een andere instelling in de Erfgoedwet, bijvoorbeeld het Rijksmuseum, te laten lopen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor beter benutten van de opbrengsten van het studentenreisproduct (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor beter benutten van de opbrengsten van het studentenreisproduct Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er bij de invoering van het leenstel werd uitgegaan van 200 miljoen extra voor onderwijsinstellingen, bekostigd uit opbrengsten van Beter Benutten in het kader van het studentenreisproduct, vanaf 2025; constaterende dat het ondanks herhaalde vragen uit de Kamer tot nu toe niet is gelukt met een voorstel te komen om hier invulling aan te geven, anders dan de verzuchting dat het ingewikkeld is; constaterende dat de Minister meerdere keren in haar ambtstermijn heeft aangegeven hoe onverantwoordelijk zij het vond dat voorgangers haar achterlieten met niet-gevulde begrotingsgaten; verzoekt de regering, nog voor de verkiezingen van 2021 te komen met een voorstel dat noch ten koste gaat van de financiële positie van studenten of van hun reisproduct, noch afdoet aan de toegezegde middelen vanaf 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verkenning Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP); Naar een duurzame versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. (Dossier 35570-VIII)
Verkenning Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP); Naar een duurzame versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. ...

Werkprogramma Rathenau Instituut 2021-2022 (Dossier 35570-VIII)
Werkprogramma Rathenau Instituut 2021-2022 Brief regering begroting financiën Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2021 Met deze brief zend ik uw Kamer het werkprogramma 2021–2022 van het Rathenau Instituut1. ...

Evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA) 2014 - 2020 (Dossier 35570-VIII)
Evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA) 2014 - 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2021 Hierbij bied ik u het evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (hierna: Wet SLOA) aan. ...