Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Motie van de leden Kuik en Van Meenen over het sociale aspect van de opleiding actief faciliteren (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kuik en Van Meenen over het sociale aspect van de opleiding actief faciliteren Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN VAN MEENEN Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat steeds meer studenten vanwege de coronacrisis meer depressieve klachten hebben en eenzaamheid ervaren; overwegende dat dit een zorgelijke ontwikkeling is; verzoekt de regering, om met de instellingen in gesprek te gaan hoe actief het sociale aspect van de opleiding gefaciliteerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 231 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN DE HOOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat leraren en schoolleiders het beste weten waar de gelden van het NPO tot hun recht komen; overwegende dat de werkdrukmiddelensystematiek zich in het verleden succesvol heeft bewezen; verzoekt de regering, bij de verdeling van de NPO-gelden de werkdrukmiddelensystematiek onverkort toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO Motie begroting financiën Nr. 169 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister al enige tijd in gesprek is met het Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) met als doel deze te erkennen; constaterende dat hier nog steeds geen gevolg aan is gegeven; verzoekt de regering, het LBVSO officieel te erkennen als onafhankelijke vereniging met eigen bestuur en hen structureel te betrekken bij besluitvorming, net als andere leerlingenvertegenwoordigingen als LAKS en JOB, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Woude en Peters over de onderbouwing door instellingen bij afwijking van de keuzelijst (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Woude en Peters over de onderbouwing door instellingen bij afwijking van de keuzelijst Motie begroting financiën Nr. 266 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WOUDE EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de oorzaken van studievertragingen in het mbo en hoger onderwijs uiteenlopen en kunnen verschillen per regio, instelling en opleiding; constaterende dat instellingen de komende tijd plannen uitwerken voor het komende studiejaar over de besteding van beschikbare middelen om studievertragingen van studenten tegen te gaan; constaterende dat instellingen zelf bepalen op welke acties ze willen inzetten, en dat ze hierbij gebruik kunnen maken van een keuzelijst met voorbeelden van acties die zich in de praktijk hebben bewezen, waarvan de effectiviteit zeer voor de hand ligt of die wetenschappelijk zijn onderbouwd; constaterende dat instellingen beargumenteerd kunnen afwijken van de keuzelijst in afstemming met de medezeggenschapsraad; van mening dat het van belang is dat alle ondernomen acties van instellingen om studievertragingen in te lopen acties zijn die zich in de praktijk hebben bewezen, waarvan de effectiviteit zeer voor de hand ligt of die wetenschappelijk zijn onderbouwd; verzoekt de regering, instellingen uitdrukkelijk mee te geven om binnen hun argumentatie om af te wijken van de keuzelijst te onderbouwen op welke manier de afwijkende actie zich in de praktijk heeft bewezen, de effectiviteit zeer voor de hand ligt of wetenschappelijk is onderbouwd en dit ter instemming voor te leggen aan de medezeggenschapsraad en de onderbouwing bij de afwijking vast te leggen in het jaarverslag, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken Amendement begroting financiën Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Reactie op verzoek commissie inzake een brief over de toekenning van extra maanden studentenreisproduct (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake een brief over de toekenning van extra maanden studentenreisproduct Brief regering begroting financiën Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2021 Hierbij stuur ik u de reactie op het verzoek van de commissie OCW naar aanleiding van de procedurevergadering van 22 april 2021 inzake een brief over de toekenning van extra maanden studentenreisproduct. ...

Tweede voortgangrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) over 2020 (Dossier 35570-VIII)
Tweede voortgangrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) over 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2021 Hierbij bieden wij u de tweede voortgangrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) aan, over 2020 (zie bijlage 1)1. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over een stabiele wifiverbinding en voldoende devices voor vluchtelingenkinderen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over een stabiele wifiverbinding en voldoende devices voor vluchtelingenkinderen Motie begroting financiën Nr. 171 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro Motie begroting financiën Nr. 190 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs lastiger is om digitaal onderwijs te volgen en achterstanden in te lopen; constaterende dat de verwachting is dat deze leerlingen langer onderwijs nodig hebben; constaterende dat het budget van de samenwerkingsverbanden tijdelijk wordt opgehoogd; overwegende dat er in het vso en pr.o. leeftijdsgrenzen zijn en een toelaatbaarheidsverklaring niet altijd wordt gegeven; verzoekt de regering, om de leeftijdsgrenzen te versoepelen zodat alle leerlingen in het vso en pr.o. ten minste een jaar langer mogen blijven ongeacht hun leeftijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Westerveld over extra geld voor het inschrijven van thuiszitters (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Westerveld over extra geld voor het inschrijven van thuiszitters Motie begroting financiën Nr. 226 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de coronacrisis al duizenden kinderen thuiszaten zonder passend onderwijsaanbod en deze kinderen nog altijd geen onderwijs krijgen; overwegende dat er het afgelopen jaar veel ervaring is opgedaan met onlineonderwijs en er extra geld is vrijgekomen om onderwijsachterstanden bij leerlingen weg te werken; van mening dat komend schooljaar juist het moment is om thuiszitters een nieuwe kans te geven in het onderwijs; verzoekt de regering, een regeling uit te werken waarbij scholen eenmalig extra geld krijgen wanneer zij een thuiszitter inschrijven en hem/haar onderwijs in de klas met extra begeleiding en/of online aanbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over niemand bij de publieke omroep meer betalen dan de WNT-norm (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over niemand bij de publieke omroep meer betalen dan de WNT-norm Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onwenselijk is dat mensen die werkzaam zijn voor de publieke omroep meer belastinggeld verdienen dan de premier; verzoekt de regering, via het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep of anderszins ervoor zorg te dragen dat niemand die voor de publieke omroep werkt, of dit nu in dienstverband of in opdracht is, meer geld betaald krijgt voor zijn werkzaamheden voor de publieke omroep dan de WNT-norm, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt Motie begroting financiën Nr. 224 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderzoek laat zien dat een groot deel van de studenten na een negatief BSA dezelfde studierichting volgt, maar dan aan een andere onderwijsinstelling; overwegende dat gemotiveerde studenten door het BSA gedwongen hun opleiding moeten verlaten die ze succesvol hadden kunnen halen; overwegende dat het BSA afbreuk doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de student en studenten belemmert om zich te ontwikkelen door bestuursactiviteiten, in de medezeggenschap en vrijwilligerswerk; constaterende dat er afspraken zijn gemaakt om tijdens de coronacrisis het BSA op te schorten; verzoekt de regering, om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan om het bindend studieadvies te vervangen door een advies dat enkel adviserend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 126 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 29 juni 2020 inzake de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 207). ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. om gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk te maken (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. om gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk te maken Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van de leden Kwint en El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor de sport- en cultuurbranche (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor de sport- en cultuurbranche Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN EL YASSINI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mede dankzij het initiatief Bewaar je ticket mensen niet allemaal onmiddellijk hun geld terug hebben gevraagd toen sport- en cultuurevenementen werden verplaatst wegens corona; constaterende dat naarmate deze crisis langer duurt de kans toeneemt dat mensen alsnog hun geld terugvragen, maar dat de sector momenteel die financiële schade niet kan hebben; verzoekt de regering, om met spoed in gesprek te gaan met de betrokken branches, zoals die zich verenigd hebben in de campagne Bewaar je ticket, om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen wat nut, noodzaak en geschatte kosten van een zogenaamde voucherbank, zoals ook ingericht voor de reisbranche, zouden kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over standaard toekennen van verlenging van de termijn als studenten niet binnen 10 jaar kunnen afstuderen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over standaard toekennen van verlenging van de termijn als studenten niet binnen 10 jaar kunnen afstuderen Motie begroting financiën Nr. 189 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld (Dossier 35570-VIII)
Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld Brief regering begroting financiën Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2021 Hierbij bieden wij u ter informatie de onderzoekskaders 2021 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) aan en de verslagen van het overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld, conform de Wet op het onderwijstoezicht, artikel 13, tweede lid. ...

Motie van de leden Paternotte en Westerveld over specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Westerveld over specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het middelbareschooldiploma voor sommige leerlingen hun slechtste vak het niveau van het diploma bepaalt, waardoor zij niet op het niveau van hun beste vakken naar de vervolgopleiding kunnen; overwegende dat we hierdoor veel talenten missen en jongeren kansen ontnemen; overwegende dat er bij de toelating in het mbo meer mogelijkheden voor maatwerk zijn; overwegende dat er verschillende mogelijkheden zijn om de groep jongeren met een specifiek talent meer kansen te geven bij de overgang naar het hoger onderwijs, zoals de invoering van het maatwerkdiploma of toegankelijk maken van het colloquium doctum, ook wel bekend als de 21-plustoets; verzoekt de regering, om proactief, in overleg met scholen, vervolgopleidingen en jongeren, concrete voorstellen op te stellen voor specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Kwint over een structurele salarisverhoging voor leraren in het PO en VO. (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint over een structurele salarisverhoging voor leraren in het PO en VO. Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 225.000 (x € 1.000). ...