Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van het lid Van Raan over een striktere aanpak van beïnvloeding door bedrijven (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over een striktere aanpak van beïnvloeding door bedrijven Motie begroting financiën Nr. 218 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals; verzoekt de regering om bij de evaluatie van het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» te bezien hoe beïnvloeding door bedrijven strikter kan worden aangepakt dan tot nu toe het geval is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ouderbetrokkenheid en reactie op evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Ouderbetrokkenheid en reactie op evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2019 Versterking van de samenwerking tussen school en ouders is voor het kabinet een belangrijk aandachtspunt. 1 In deze brief ga ik in op het thema ouderbetrokkenheid en reageer ik op de evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs, die ik uw Kamer op 9 februari 2018 heb aangeboden.2 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij verzocht om een reactie op de brief van de Balans en anderen met betrekking tot de evaluatie van Ouders & Onderwijs.3 Met deze brief voldoe ik tevens aan dat verzoek. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2018, over het OCW-begrotingsonderdeel Media (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2018, over het OCW-begrotingsonderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 december 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 VIII); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 16 november 2018 inzake Mediabegroting 2019 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 91); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 14 november 2018 inzake afschrift van de reactie op het Concessiebeleidsplan 2017–2025 van de Regionale Publieke Omroep (RPO) (Kamerstuk 32 827, nr. 146); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2018 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 15); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 30 oktober 2018 inzake jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 29); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 22 augustus 2018 inzake evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015–2018 (Kamerstuk 31 434, nr. 8); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs inzake nazending rapport validatie begroting pilot regionale vensterprogrammering (Kamerstukken 35 000 VIII en 32 827, nr. 140). ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-VIII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35000-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over OCW-begroting onderdeel Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over OCW-begroting onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 118 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2018 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 15); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 oktober 2018 inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (Kamerstuk 31 482, nr. 106); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 oktober 2018 inzake voortgang cultuur in een open samenleving (Kamerstuk 32 820, nr. 274); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 oktober 2018 inzake reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat historische kerk Amstelveen in de as is gelegd (Kamerstuk 32 820, nr. 273); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President d.d. 11 oktober 2018 inzake elke leerling naar het parlement (Kamerstuk 31 289, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 35000-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2018 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 oktober 2018, over Begrotingsonderzoek OCW 2019 (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 oktober 2018, over Begrotingsonderzoek OCW 2019 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 31 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 oktober 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2018 inzake reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, inzake ramingssystematiek en nauwkeurigheid van de Referentieraming en de raming van de studiefinanciering (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 142). ...

Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wetenschappelijk onderwijs is samengesteld uit de combinatie van twee pijlers, namelijk onderzoek en onderwijs; overwegende dat academische carrièremogelijkheden stoelen op de onderzoekspijler, die gestimuleerd wordt door beurzen en prijzen; overwegende dat ook de onderwijspijler een volwaardig element moet kunnen zijn van een academische carrière; overwegende dat voor uitmuntende onderwijskwaliteiten geen toonaangevende prijzen bestaan; verzoekt de regering, in samenwerking met de VSNU en de KNAW te onderzoeken of en hoe een onderwijsprijs voor academici de onderwijspijler kan stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bibliotheken van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen; overwegende dat het voortbestaan van bibliotheken in kleine gemeenten niet vanzelfsprekend is en onder druk staat; constaterende dat de regering voornemens is om 1 miljoen euro uit te trekken voor het helpen openhouden van bibliotheken in kleine gemeenten; overwegende dat er goede regionale voorbeelden zijn voor het in stand houden van bibliotheken, zoals in de provincie Drenthe; verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe goede voorbeelden uit de regionale praktijk breder toegepast kunnen worden om het voortbestaan van bibliotheken in verschillende kleine kernen zeker te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 Onlangs verscheen het jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Talpa inmiddels beschikking heeft over persoonsgegevens van 7,5 miljoen Nederlanders; constaterende dat de Autoriteit Persoonsgegevens hier reeds vraagtekens bij plaatste; van mening dat de macht van grote mediabedrijven zo steeds meer toeneemt en dat dit onwenselijke consequenties heeft; verzoekt dit kabinet, onderzoek te doen naar de toenemende clustering van mediamacht en de nadelige gevolgen hiervan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Mediabegroting 2019 (Dossier 35000-VIII)
Mediabegroting 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2018 Deze brief bevat de nadere uitwerking van en aanvulling op artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 1). ...

Motie van het lid Westerveld over minder rendementsdenken door een herziening van het onderwijsresultatenmodel (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld over minder rendementsdenken door een herziening van het onderwijsresultatenmodel Motie begroting financiën Nr. 221 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de beoordeling van scholen wordt gekeken naar leerresultaten; overwegende dat dit kan bijdragen aan een situatie waarin rendementen centraal staan en niet de leerling en dit leidt tot extra stress en werkdruk bij leerlingen; overwegende dat leerlingen het recht hebben om keuzes te maken die achteraf gezien anders uitpakken dan gedacht; overwegende dat in het onderwijs het belang van de leerling voorop moet staan en niet de cijfers; verzoekt de regering, in overleg met de onderwijsinspectie te treden om te bezien of een herziening van het onderwijsresultatenmodel kan leiden tot minder rendementsdenken bij scholen, en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over de NPO-ombudsman (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Öztürk over de NPO-ombudsman Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NPO een ombudsman heeft die door de NPO zelf wordt betaald; constaterende dat de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman politieke ambtsdragers zijn met een eigen budget; verzoekt de regering, te bezien of het mogelijk is de NPO-ombudsman op dezelfde manier vorm te geven en te financieren als de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen Motie begroting financiën Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeheer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (t.v.v. 35000-VIII-82) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (t.v.v. 35000-VIII-82) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 82 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • onderadvisering van leerlingen met een migrantenachtergrond een bekend en veelvoorkomend fenomeen is; • als het over leerlingen met een migrantenachtergrond gaat, soms de zorg valt te beluisteren dat de adviezen van deze groep lager liggen dan het competentieniveau zou doen verwachten en achterblijft bij adviezen van leerlingen zonder migratieachtergrond met een vergelijkbaar prestatieniveau; • schoolbesturen aan hebben gegeven dat er sprake is van goede bedoelingen bij advisering maar dat vooroordelen soms kunnen zorgen voor een onwenselijk resultaat, overwegende dat: • de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke schakel is in de schoolloopbaan en het advies van de basisschool daarbij een belangrijke rol speelt; • goede bedoelingen vermengd met vooroordelen over leerlingen met een migrantenachtergrond een rol kunnen spelen bij onderadvisering, verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland (Dossier 35000-VIII)
Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland Brief regering begroting financiën Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2019 Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn besluit om in plaats van de gemeenteraad van de gemeente Westland de beslissing te nemen over de stichting van een islamitische basisschool1. ...

Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. ...