Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

110 resultaten

Verdere uitwerking van de werkkostenregeling (WKR) (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Verdere uitwerking van de werkkostenregeling (WKR) Kamerstuk belasting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2014 Inleiding Tijdens het Algemeen Overleg van 27 maart 2013 heeft mijn ambtsvoorganger met u gesproken over de werkkostenregeling (WKR). ...

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het bericht "Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume” (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het bericht "Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume” Kamerstuk belasting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 24 juni 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 97, Regeling van Werkzaamheden) heeft uw Kamer mij gevraagd om een brief over het bericht «Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume» (Statline.cbs.nl, 24 juni 2014). ...

Afvalstoffenbelasting (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Afvalstoffenbelasting Kamerstuk belasting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2014 In de Begrotingsafspraken 2014 is afgesproken dat de afvalstoffenbelasting weer zou worden ingevoerd met een opbrengst van € 100 miljoen structureel. ...

Gewijzigde motie van het lid Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland Kamerstuk belasting financiën Nr. 107 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MERKIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 101 Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grenseffecten een direct gevolg hebben op de werkgelegenheid in de grensstreek, overwegende dat de grensstreek gebaat zou zijn bij geharmoniseerde accijnstarieven in de grensstreek, verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een beter harmonisatiebeleid met België, Duitsland en Luxemburg op het gebied van accijnzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland Kamerstuk belasting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grenseffecten een direct gevolg hebben voor de werkgelegenheid in de grensstreek; overwegende dat de grensstreek gebaat zou zijn bij geharmoniseerde accijnstarieven in de grensstreek; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland op het gebied van accijnzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tony van Dijck over per direct terugdraaien van de accijnsverhoging op lpg en diesel (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Tony van Dijck over per direct terugdraaien van de accijnsverhoging op lpg en diesel Kamerstuk belasting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, per direct de accijnsverhogingen op lpg en diesel terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tony van Dijck over compensatie aan pompstationhouders in de grensstreek voor geleden omzetderving (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Tony van Dijck over compensatie aan pompstationhouders in de grensstreek voor geleden omzetderving Kamerstuk belasting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, alle pompstationhouders in de grensstreek te compenseren voor de geleden omzetderving op diesel en lpg die is ontstaan als gevolg van de accijnsmaatregelen van dit kabinet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tony van Dijck over afzien van verdere accijnsverhoging op tabak (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Tony van Dijck over afzien van verdere accijnsverhoging op tabak Kamerstuk belasting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, af te zien van een verdere accijnsverhoging op tabak per 1 januari 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tony van Dijck over afzien van de automatische inflatiecorrectie voor benzine, lpg en diesel (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Tony van Dijck over afzien van de automatische inflatiecorrectie voor benzine, lpg en diesel Kamerstuk belasting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, af te zien van de automatische inflatiecorrectie per 1 januari 2015 op benzine, diesel en lpg om te voorkomen dat de accijnsverschillen met Duitsland en België nog verder oplopen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over openbaar maken van de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Omtzigt over openbaar maken van de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek Kamerstuk belasting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de cijfers (CBS, Voorjaarsnota, accijnsonderzoek) niet geheel met in elkaar in overeenstemming lijken te zijn; verzoekt de regering, de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek openbaar te maken; verzoekt de regering tevens, voor Prinsjesdag een onderzoek te doen naar de gevolgen van de accijnsverhoging op diesel en lpg en daar onafhankelijke statistici bij te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over een beslissing op Prinsjesdag over terugdraaien van de accijnsverhoging (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Omtzigt over een beslissing op Prinsjesdag over terugdraaien van de accijnsverhoging Kamerstuk belasting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de gevolgen van de accijnsverhoging voor de grensstreek nopen tot een tussentijdse evaluatie van de hoogte van de brandstofaccijnzen; verzoekt de regering, op Prinsjesdag op basis van de op dat moment beschikbare cijfers te beslissen of de accijnsverhoging van 1 januari 2014 moet worden teruggedraaid en of de automatische indexatie van 1 januari 2015 moet vervallen, en de Kamer hierover per brief apart te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Klaveren over verlagen van de accijnzen op lpg en diesel (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Van Klaveren over verlagen van de accijnzen op lpg en diesel Kamerstuk belasting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de accijnsverhoging op lpg en diesel de Nederlandse economie ernstig schaadt, pomphouders in de grensstreek in zware problemen brengt en de automobilist nog verder raakt in de portemonnee; verzoekt de regering, de accijnzen op lpg en diesel te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek Kamerstuk belasting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de accijns- en btw-verhogingen directe gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de grensstreek; verzoekt de regering, te onderzoeken wat de impact van de accijns- en btw-verhogingen is op de werkgelegenheid bij tankstations in de grensstreek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de brief van de gemeente Sluis inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014 (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Reactie op de brief van de gemeente Sluis inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014 Kamerstuk belasting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2014 In uw brief van 22 mei 2014 vraagt u om een reactie te geven op de brief van de gemeente Sluis d.d. 25 april 2014 inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014. ...

Verslag van een schriftelijk ooverleg over de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk ooverleg over de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG Kamerstuk belasting financiën Nr. 96 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 juni 2014 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 28 mei 2014 over de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG (Kamerstuk 33 752, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over Pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten Kamerstuk belasting financiën Nr. 94 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 6 december 2013 inzake Pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten (Kamerstuk 33 752, nr. 75). ...

Belasting op leidingwater (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Belasting op leidingwater Kamerstuk belasting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2014 In de Begrotingsafspraken 2014 is vastgelegd dat de belasting op leidingwater wordt verhoogd en dat het heffingsplafond van 300m3 vervalt. ...

Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG Kamerstuk belasting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2014 1. ...

Reactie op verzoek van het lid Merkies over de nieuwe cijfers rondom de accijnsontwikkelingen en de verschillen met de cijfers van het CBS (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Merkies over de nieuwe cijfers rondom de accijnsontwikkelingen en de verschillen met de cijfers van het CBS Kamerstuk belasting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 8 april 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 72, Regeling van Werkzaamheden) heeft uw Kamer mij gevraagd om een brief over de nieuwe cijfers rondom de accijnsontwikkelingen en de verschillen met de cijfers van het CBS.1 De leden van de fracties van de SP en 50PLUS hebben vragen gesteld over de nieuwe omzetcijfers van de pomphouders zoals gepresenteerd door BOVAG en NOVE. ...

Motie van het lid Merkies over het per direct terugdraaien van de accijnsverhogingen op lpg en diesel (Dossier 33752)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Merkies over het per direct terugdraaien van de accijnsverhogingen op lpg en diesel Kamerstuk belasting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 17 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de pomphouders aan de grens in grote problemen zijn gekomen als gevolg van de accijnsverhogingen die dit kabinet heeft doorgevoerd; verzoekt de regering, per direct de accijnsverhogingen op lpg en diesel terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. ...