Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

116 resultaten

Reactie op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Reactie op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de brief van 2 oktober 2013 mij verzocht om – met het oog op het wetgevingsoverleg Jeugdwet (Kamerstuk 33 684)/Gebruik BSN in de jeugdzorg (33 674) d.d. 9 oktober a.s. ...

Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Brief regering; Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 326 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2013 Op 27 september 2013 (Kamerstuk 33 684, nr. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 102) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 102) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 114 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 17 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is, met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen; constaterende dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat; verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 115 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 114 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet voornemens is met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen, constaterende, dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat, verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman over het schrappen van het woord "slechts" in de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1. (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van de leden Bergkamp en Voortman over het schrappen van het woord "slechts" in de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (33684, nr.87) over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (33684, nr.87) over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 113 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 110 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70 Ontvangen 17 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C het vijfde lid van artikel 12a. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 111 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 108 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 2.6 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 111 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 111 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 112 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Voordewind over een vangnet voor zwerfgezinnen (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Voordewind over een vangnet voor zwerfgezinnen Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 92 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 15 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland honderden zwerf- en multiprobleemgezinnen zijn waarvoor een woonplaatsbeginsel geldt; constaterende dat het regelmatig voorkomt dat vader en moeder ieder in een verschillende gemeente wonen en het kind niet bij de ouder die het gezag heeft woont; overwegende dat dit tevens gaat om ouders die vaak van gemeente naar gemeente verhuizen; van mening dat met de invoering van de Jeugdwet deze gezinnen wellicht tussen wal en schip vallen; verzoekt de regering, een vangnet te creëren waardoor deze honderden zwerfgezinnen wel de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ypma ter vervanging van nr. 48 over het principe dat bij uithuisplaatsing de plaatsing in een gezinsomgeving de voorkeur heeft boven plaatsing in een instelling. (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Ypma ter vervanging van nr. 48 over het principe dat bij uithuisplaatsing de plaatsing in een gezinsomgeving de voorkeur heeft boven plaatsing in een instelling. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 36 over het toelaten van jeugdhulpaanbieders volgens de Wtzi (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 36 over het toelaten van jeugdhulpaanbieders volgens de Wtzi Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 73 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1 komt de omschrijving van het begrip «jeugdhulpaanbieder» te luiden: – jeugdhulpaanbieder: 1°. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college; 2°. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college, aan wie een toelating is verleend als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 54 over de inrichting van een centraal register van ongeschikte pleegouders (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 54 over de inrichting van een centraal register van ongeschikte pleegouders Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 74 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 54 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: – pleegouderbestand: het bestand als bedoeld in artikel 5.5, eerste lid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman 33684 nr. 77 t.v.v. nr. 25 over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman 33684 nr. 77 t.v.v. nr. 25 over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 77 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.5, eerste lid, onderdeel g, wordt «de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts» vervangen door: de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts en de jeugdhulpverlener. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen niet wordt overgeheveld naar gemeenten (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen niet wordt overgeheveld naar gemeenten Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 79 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden vervalt telkens: en stoornissen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 8.1.1, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader Gewijzigd amendement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 82 dat het mogelijk maakt dat bepaalde gecertificeerde instellingen met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mogen aanbieden. (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Nader Gewijzigd amendement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 82 dat het mogelijk maakt dat bepaalde gecertificeerde instellingen met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mogen aanbieden. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over keuzevrijheid als uitgangspunt (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Keijzer c.s. over keuzevrijheid als uitgangspunt Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 89 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp over transparantie in het aanbod van jeugdhulpaanbieders (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Bergkamp over transparantie in het aanbod van jeugdhulpaanbieders Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 15 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de nieuwe Jeugdwet wordt voorzien in de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget; overwegende dat het pgb jeugdigen en hun ouders in staat stelt om eigen regie te voeren; overwegende dat het voor het maken van een gefundeerde keuze voor een pgb en een bepaalde hulpaanbieder voor jeugdigen en hun ouders essentieel is dat zij vooraf kunnen beschikken over voldoende informatie; verzoekt de regering, te bevorderen dat er transparantie is in het aanbod van jeugdhulpaanbieders in de gemeenten zodat ouders en jeugdigen verantwoorde keuzes kunnen maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...