Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

117 resultaten

Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 116 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2014 Hierbij bieden wij u aan het op 9 mei 2014 door ons vastgestelde rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening1. ...

Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Brief regering; Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 326 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2013 Op 27 september 2013 (Kamerstuk 33 684, nr. ...

Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel (Dossier 33684)
Jeugdzorg; Brief regering; Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 326 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2013 Op 27 september 2013 (Kamerstuk 33 684, nr. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 102) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 102) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 114 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 17 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is, met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen; constaterende dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat; verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 115 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 114 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet voornemens is met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen, constaterende, dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat, verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (33684, nr.87) over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (33684, nr.87) over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 113 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman over het schrappen van het woord "slechts" in de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1. (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van de leden Bergkamp en Voortman over het schrappen van het woord "slechts" in de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 111 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 111 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 111 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 112 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 110 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70 Ontvangen 17 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C het vijfde lid van artikel 12a. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 108 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 2.6 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Gewijzigd amdement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 59 over het mogelijk maken dat een bij ministeriele regeling aangewezen gecertificeerde instelling met landelijk bereik die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mag aanbieden (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amdement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 59 over het mogelijk maken dat een bij ministeriele regeling aangewezen gecertificeerde instelling met landelijk bereik die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mag aanbieden Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 82 GEWIJZIGD AMENDEMENT DE LEDEN VOORDEWIND EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.2, tweede lid, komt als volgt te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooijman ter vervanging van nr. 17 over het oormerken van het gedecentraliseerde budget voor jeugdzorg (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooijman ter vervanging van nr. 17 over het oormerken van het gedecentraliseerde budget voor jeugdzorg Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 91 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na paragraaf 8.3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 8.4 Oormerken budget gemeenten Artikel 8.3.3 1. ...

Amendement van het lid Ypma dat er o.a. toe strekt de kwaliteit van de verlening van jeugdhulp of het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te waarborgen (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van het lid Ypma dat er o.a. toe strekt de kwaliteit van de verlening van jeugdhulp of het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te waarborgen Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.9 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 2.9a 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 8.1.1, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overgaan tot het samenvoegen van budgetten (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overgaan tot het samenvoegen van budgetten Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN Voorgesteld 15 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de budgetten voor de decentralisatietaken – de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet-- samen wil voegen tot een sociaal deelfonds; van mening dat het op lokaal niveau wenselijk is om te zien welke middelen voor welke taken via het Gemeentefonds binnen komen; van mening dat het samenvoegen tevens het toezicht beperkt op de (financiële) uitvoering van deze drie wetten; verzoekt de regering, niet over te gaan tot samenvoegen van de budgetten die gemeenten krijgen voor gedecentraliseerde taken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader Gewijzigd amendement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 82 dat het mogelijk maakt dat bepaalde gecertificeerde instellingen met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mogen aanbieden. (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Nader Gewijzigd amendement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 82 dat het mogelijk maakt dat bepaalde gecertificeerde instellingen met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mogen aanbieden. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 65 over het laten vervallen van de in artikel 4.1.4, derde lid, opgenomen delegatiegrondslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 65 over het laten vervallen van de in artikel 4.1.4, derde lid, opgenomen delegatiegrondslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 106 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.1.4, derde lid, vervalt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 39 over wijziging van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 39 over wijziging van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 99 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39 Ontvangen 15 oktober 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 12.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.5a Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Kamerstukken 32 015), tot wet is of wordt verheven, vervalt onderdeel Ga (Afdeling 3B. ...

Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overhevelen van jeugdzorgtaken zonder toereikend preventiebeleid (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overhevelen van jeugdzorgtaken zonder toereikend preventiebeleid Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN Voorgesteld 15 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een van de gestelde doelen van de decentralisatie jeugdzorg is dat door middel van preventie zwaardere zorg voorkomen kan worden; constaterende dat veel gemeenten nu fors bezuinigen of onlangs fors hebben bezuinigd op preventieve taken; verzoekt de regering, de jeugdzorgtaken pas over te hevelen als alle gemeenten een toereikend preventiebeleid hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...