Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

204 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake Wsw/Wajong (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake Wsw/Wajong Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 105 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juli 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 juni 2012 over de financiële gevolgen voor gemeenten door het controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen (33 161, nr. ...

Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2015, over Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 204 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 december 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 oktober 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.) ...

Motie van het lid Karabulut over middelen voor een cao voor de sociale werkvoorziening (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Motie; Motie van het lid Karabulut over middelen voor een cao voor de sociale werkvoorziening Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 201 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er nog steeds geen overeenstemming is tussen de sociale partners over een nieuwe cao voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening; constaterende dat het noodzakelijk is dat de medewerkers van de sociale werkvoorziening op korte termijn weer een volwaardige cao hebben; verzoekt de regering, middelen beschikbaar te stellen zodat de sociale partners een cao voor de sociale werkvoorziening kunnen afsluiten waarbij ruimte is voor loonsverhoging en behoud van rechten, voor de korte en lange termijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over het oordeel van de gemeente bij het bepalen van de doelgroep (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Motie; Motie van het lid Koser Kaya c.s. over het oordeel van de gemeente bij het bepalen van de doelgroep Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 199 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Pieter Heerma over het toetsen van het verdeelmodel van 2017 (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Motie; Motie van de leden Koser Kaya en Pieter Heerma over het toetsen van het verdeelmodel van 2017 Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 200 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA EN PIETER HEERMA Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het verdeelmodel van bijstandsbudgetten is bedoeld om ervoor te zorgen dat goed beleid wordt beloond, maar het model nog dermate veel onvolkomenheden bevat dat het voor gemeenten onduidelijk en ontransparant is op basis waarvan zij meer of minder bijstandsbudget krijgen; overwegende dat deze problematiek inmiddels al enkele jaren voortduurt en dat de regering verbetering heeft beloofd voor het verdeelmodel van 2017; overwegende dat de onvolkomen wijze van invoering schade doet aan het draagvlak voor het nieuwe verdeelmodel onder gemeenten en gemeentelijke uitvoerders; verzoekt de regering om, het verdeelmodel van 2017 te toetsen aan de eisen van transparantie, voorspelbaarheid, verklaarbaarheid en het belonen van goed beleid; verzoekt de regering voorts, in de bestuurlijke routekaart voor de zomer van 2016 een moment te plannen waarop in overleg met de gemeenten en de Tweede Kamer wordt bekeken of het model van 2017 aan de bovenstaande eisen zal voldoen en of het doorgang kan vinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Motie; Motie van het lid Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 202 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle gemeenten beschutte werkplekken realiseren, dat zeer weinig mensen worden geïndiceerd voor een beschutte werkplek en dat arbeidsgehandicapten hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen; constaterende dat een vijfde van de gemeenten ervoor heeft gekozen om geen voorziening voor beschut werk te realiseren; verzoekt de regering, aanvullende maatregelen te treffen opdat realisatie van beschutte werkplekken in iedere gemeente wordt gegarandeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over extra middelen voor de vangnetregeling (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Motie; Motie van het lid Karabulut over extra middelen voor de vangnetregeling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 203 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het nieuwe verdeelmodel voor de bijstand in sommige gevallen leidt tot onverklaarbare kortingen op budgetten van gemeenten en daarmee tot risico's voor de uitvoering van gemeentelijke taken; overwegende dat het de Staatssecretaris van SZW niet is gelukt om afspraken met de VNG en Divosa te maken om de budgetverdeling voor 2016 te verbeteren; constaterende dat een ruimere vangnetregeling een belangrijke wens is van de gemeenten en dit een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van het financieel risico van gemeenten; verzoekt de regering, de vangnetregeling te financieren met extra middelen vanuit de rijksbegroting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 197 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Ik heb u vorig jaar – in het AO over WWB onderwerpen en Participatiewet d.d. 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 545, nr. ...

Toezeggingen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Toezeggingen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 198 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (hierna: Wet banenafspraak) is dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan de slag komen bij een reguliere werkgever. ...

Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 196 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In mijn brief van 10 april 2014 (Kamerstuk 33 161, nr. 190) heb ik toegezegd de Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de motie-Heerma (Kamerstuk 33 161, nr. 175). ...

Harmonisatie instrumenten Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Harmonisatie instrumenten Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Met deze brief informeer ik u over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt en de relatie met de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. ...

AMvB Werkbedrijven (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; AMvB Werkbedrijven Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Tijdens de behandeling van de Participatiewet op 18 februari jl. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 193 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 november 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 1 september 2014 over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon in een beschutte werkomgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (Kamerstuk 33 161, nr. 192). ...

Aanbieding van het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Aanbieding van het ontwerpbesluit advisering beschut werk Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 2 september 2014. ...

Uitbreiden van de tolk gebarentaal en meeneembare voorzieningen voor mensen met een beperking in het werkdomein van de Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Uitbreiden van de tolk gebarentaal en meeneembare voorzieningen voor mensen met een beperking in het werkdomein van de Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 191 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2014 Op 17 februari 2014 zond ik uw Kamer mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief over onder meer voorzieningen voor mensen met een auditieve handicap (Kamerstuk 33 161, nr. 137). ...

Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loondispensatie (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loondispensatie Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 190 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2014 Met deze brief geef ik een reactie op een tweetal moties die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de Participatiewet. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 124 over het samenwerken van colleges (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 124 over het samenwerken van colleges Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 149 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 124 Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel Cb, derde punt, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van de leden Sterk en Ortega-Martijn (t.v.v. 33161, nr. 71) over de interne jobcoach (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Sterk en Ortega-Martijn (t.v.v. 33161, nr. 71) over de interne jobcoach Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 187 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STERK EN ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 71 Voorgesteld 15 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inzet van een interne jobcoach een effectief middel is om een duurzaam regulier dienstverband te realiseren, in het bijzonder voor jongeren met een arbeidsbeperking; constaterende dat in de praktijk de vraag naar interne jobcoaching toeneemt; verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeenten het instrument interne jobcoach in kunnen zetten wanneer dit in het belang is van de arbeidsinschakeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Koser Kaya (t.v.v. 33161, nr. 60) over een participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Koser Kaya (t.v.v. 33161, nr. 60) over een participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 186 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60 Voorgesteld 15 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, er verschillende cliëntenraden bestaan binnen domeinen als de WWNV en de WMO; overwegende dat, er mogelijkheden zijn om te komen tot meer samenhang of het samenvoegen van deze cliëntenraden; van mening dat, het integreren van de verschillende cliëntenraden leidt tot een sterkere positie van cliënten; verzoekt de regering om, de Kamer te informeren over de mogelijkheden van een Participatiewet waarin de positie en de wettelijk bevoegdheden van de diverse participatieraden binnen het domein van sociale zekerheid integraal zijn geregeld; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152) (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2014 Tijdens de tweede termijn van de behandeling van de Participatiewet (Handelingen II 2013/14, nr. 56) heb ik het amendement met Kamerstuk 33 161, nr. 152 ontraden. ...