Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

260 resultaten

Achtergronden van de uitspraak in arbitrage over het conflict tussen Ecopower en WEB, de rol van het bestuurscollege en de totstandkoming van nieuwe prijzen voor elektriciteit (Dossier 29023)
Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Brief regering; Achtergronden van de uitspraak in arbitrage over het conflict tussen Ecopower en WEB, de rol van het bestuurscollege en de totstandkoming van nieuwe prijzen voor elektriciteit Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2012 Aanleiding Naar aanleiding van berichten in de media dat de stroomprijs op Bonaire mogelijk met 50% zouden stijgen, zijn drie Kamervragen gesteld door het lid Van Gent (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3443), de leden Bosman en Leegte (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3444) en het lid Hachchi (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3445). ...

Aanbieding “was-wordt” overzichten inzake de nieuwe begrotingsstructuur (Dossier 31865)
Verbetering verantwoording en begroting; Brief regering; Aanbieding “was-wordt” overzichten inzake de nieuwe begrotingsstructuur Kamerstuk begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2012 Hierbij ontvangt u de «was-wordt» overzichten inzake de nieuwe begrotingsstructuur. ...

Reactie op de motie van het lid Sap c.s. (33000 nr. 19) over zonnepanelen op daken van rijksgebouwen (Dossier 33041)
Duurzaamheidsagenda; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Sap c.s. (33000 nr. 19) over zonnepanelen op daken van rijksgebouwen Kamerstuk economie organisatie en beleid Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2011 Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de motie-Sap c.s. ...

Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het verhogen van de subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012; Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het verhogen van de subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het repareren van de bezuinigingen op de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012; Amendement; Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het repareren van de bezuinigingen op de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. ...

Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het bekostigen van niet-roken-programma's via de begroting. (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012; Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het bekostigen van niet-roken-programma's via de begroting. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over het terugdraaien van de bezuiniging op de Stichting Adoptievoorzieningen. (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over het terugdraaien van de bezuiniging op de Stichting Adoptievoorzieningen. ...

Amendement van het lid Leijten over het ongedaan maken van de voorgestelde bezuiniging op het boven regionaal vervoer (Valys) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012; Amendement; Amendement van het lid Leijten over het ongedaan maken van de voorgestelde bezuiniging op het boven regionaal vervoer (Valys) Kamerstuk begroting financiën Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000) Toelichting Dit amendement dient, samen met het amendement van indiener op de begroting van het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 47) ter dekking van het amendement van het lid Leijten op de begroting VWS (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 XVI, nr. 104). ...

Verslag 2e Freedom Online Conferentie in Nairobi, Kenia (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012; Brief regering; Verslag 2e Freedom Online Conferentie in Nairobi, Kenia Kamerstuk begroting financiën Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Met deze brief doe ik uw Kamer verslag van de uitkomsten van de tweede Freedom Online conferentie, die op 6 en 7 september j.l. in Nairobi werd georganiseerd. ...

Aanbieding meerjarenplan 2013 – 2014 en het jaarplan 2013 van de Inspectie SZW (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012; Brief regering; Aanbieding meerjarenplan 2013 – 2014 en het jaarplan 2013 van de Inspectie SZW Kamerstuk begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het meerjarenplan 2013 – 2014 en het jaarplan 2013 van de Inspectie SZW toekomen. 1) De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom 1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer ...

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Brief regering; Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling Kamerstuk begroting financiën Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 op 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) heb ik toegezegd u een grofmazig overzicht te sturen met daarin per onderwijsinstelling het aantal studenten en de verhouding onder-wijs- en onderzoeksdeel (T2529). ...

Reactie op verzoek commissie FIN inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie "Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research" (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012; Brief regering; Reactie op verzoek commissie FIN inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie "Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research" Kamerstuk begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2012 In de brief van de vaste commissie voor Financiën van juni 2012 wordt mij gevraagd om te bevorderen dat de aanvullende vragen over de CPB-notitie «Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research» alsnog door het CPB worden beantwoord. ...

Aanbieding werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Brief regering; Aanbieding werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad Kamerstuk begroting financiën Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2012 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad aan.1) Met het oog op de kabinetswisseling is in het werkprogramma nadrukkelijk ruimte gelaten voor adviesvragen die gaandeweg het jaar aan de raad gesteld kunnen worden. ...

Achtergronden van de uitspraak in arbitrage over het conflict tussen Ecopower en WEB, de rol van het bestuurscollege en de totstandkoming van nieuwe prijzen voor elektriciteit (Dossier 33000)
Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Brief regering; Achtergronden van de uitspraak in arbitrage over het conflict tussen Ecopower en WEB, de rol van het bestuurscollege en de totstandkoming van nieuwe prijzen voor elektriciteit Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2012 Aanleiding Naar aanleiding van berichten in de media dat de stroomprijs op Bonaire mogelijk met 50% zouden stijgen, zijn drie Kamervragen gesteld door het lid Van Gent (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3443), de leden Bosman en Leegte (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3444) en het lid Hachchi (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 3445). ...

Misbruik van fondsen in de onderwijssector in Kenia (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012; Brief regering; Misbruik van fondsen in de onderwijssector in Kenia Kamerstuk begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2012 In juni heb ik uw Kamer op de hoogte gesteld van fraude in de onderwijssector in Kenia (33 000-V-nr. 155, 18 juni 2012). ...

Invulling aan de gedane toezeggingen tijdens het AO inzake BES-aangelegenheden van 6 februari 2012 (nu met nagezonden bijlagen) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012; Brief regering; Invulling aan de gedane toezeggingen tijdens het AO inzake BES-aangelegenheden van 6 februari 2012 (nu met nagezonden bijlagen) Kamerstuk begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2012 Mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geef ik in deze brief, met referte aan uw schrijven van 13 februari jl. invulling aan de gedane toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg inzake BES-aangelegenheden, dat plaatsvond op 6 februari jl (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 63). 1. ...

Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Advies van andere adviesorganen; Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer Kamerstuk begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2012 U heeft de Onderwijsraad de adviesvraag voorgelegd (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. ...

Mededeling van de minister OCW dat vanwege de demissionaire status van het kabinet de kabinetsreactie op het advies ‘Over de drempel van postinitieel leren’ van de Onderwijsraad zal worden uitgebracht door de nieuwe bewindspersoon van OCW (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Brief regering; Mededeling van de minister OCW dat vanwege de demissionaire status van het kabinet de kabinetsreactie op het advies ‘Over de drempel van postinitieel leren’ van de Onderwijsraad zal worden uitgebracht door de nieuwe bewindspersoon van OCW Kamerstuk begroting financiën Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij per brief d.d. 5 juli 2012, kenmerk 2012D29494, gevraagd om een kabinetsreactie op het advies «Over de drempel van postinitieel leren»(Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 230 ), dat de Onderwijsraad op verzoek van de commissie heeft opgesteld. ...

Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012; Brief regering; Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) Kamerstuk begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2012 Tijdens het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling d.d. 18 mei 2011 heb ik toegezegd u te informeren over de NODO-procedure zodra deze gereed is. ...

Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2012 (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Brief regering; Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2012 Kamerstuk begroting financiën Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2012 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Education at a Glance 2012, de nieuwe editie van dit jaarlijkse rapport. ...