Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

108 resultaten

Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Kamerstuk 32 769, nr. 107) (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Mededeling; Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Kamerstuk 32 769, nr. 107) Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 108 MEDEDELING 29 oktober 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Wonen en Rijksdienst over de brief van de Algemene Rekenkamer van 15 september 2014 inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Kamerstuk 32 769, nr. ...

Aanbieding advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 107 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2014 Hierbij informeer ik u over onze brief van 11 april 2014 aan Minister Blok waarin wij in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 advies hebben uitgebracht over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting1. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Bochove (t.v.v. 32769, nr. 82 ) over het overleg tussen huurders en verhuurders (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Bochove (t.v.v. 32769, nr. 82 ) over het overleg tussen huurders en verhuurders Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 105 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BOCHOVE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 82 Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het overleg tussen huurders en woningcorporaties weliswaar formeel goed is geregeld in de «Wet op het overleg huurders verhuurder», maar in de praktijk nog vaak leidt tot wederzijds onbegrip en een afstandelijke houding, constaterende dat ook bij de herziening van de Woningwet rekening is gehouden met de positieve rol die betrokken huurders kunnen spelen bij het beter functioneren van de woningcorporaties zonder in de te onderscheiden verantwoordelijkheden van beide partijen te treden; overwegende dat overleg bijdraagt aan een breed draagvlak voor de investeringen en het functioneren van woningcorporaties in wijken en buurten; overwegende dat door de actieve rol van huurders richting interne toezichthouders het horizontale toezicht op het bestuur van woningcorporaties beter vorm en inhoud kan krijgen; overwegende dat het samenspel tussen bewoners- en huurdersorganisaties met gemeenteraden de verantwoording over de prestaties en werkvelden kan en moet verbeteren; verzoekt de regering om, na de eerste jaarverslagen die opgesteld zijn na inwerkingtreding van de herzieningswet betrokken partijen te bevragen of de vereisten uit beide wetten voldoende zijn om te borgen dat woningcorporaties voldoende legitimiteit binnen het werkgebied hebben voor hun beslissingen; verzoekt de regering tevens, bij de wettelijk voorgenomen evaluatie mee te nemen op welke wijze het element van voice zoals in het WRR rapport «Maatschappelijke dienstverlening» verwoord, nadrukkelijker gekoppeld kan worden aan het interne toezicht, zodat de woningcorporaties weer ingebed raken in de samenleving door brede vormen van participatie en betrokkenheid van huurders, potentiële huurders en andere lokale betrokkenen (stakeholders), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Monasch en Van Bochove (t.v.v. 32769, nr. 84) over de kerntaken van woningcorporaties (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Motie; Gewijzigde motie van de leden Monasch en Van Bochove (t.v.v. 32769, nr. 84) over de kerntaken van woningcorporaties Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 106 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN BOCHOVE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 84 Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij meerdere woningcorporaties de kerntaak van sociale huisvesting onder druk staat vanwege bijzondere activiteiten in het commerciële vastgoed; constaterende dat in onder andere krimp- en anticipeergebieden woningcorporaties vaak de enige overgebleven investeerder zijn op de woningmarkt; constaterende dat onduidelijk is wat naast investeringen in sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed precies onder commercieel vastgoed moet worden verstaan; overwegende dat duidelijk moet worden wat de precieze kerntaken van een corporatie zijn, waarbij bijzondere commerciële activiteiten geen kerntaak zijn; verzoekt de regering, bij de begrotingsbehandeling 2013 met een definitie te komen waarin het onderscheid tussen enerzijds sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed en anderzijds commerciële activiteiten duidelijk wordt gemaakt; verzoekt de regering tevens, om op basis van dat advies, tevens bandbreedtes op te stellen waarbinnen corporaties hun taken mogen ontplooien, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de desbetreffende regio’s, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Informatie over de voorhangprocedure die voorzien wordt in het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Brief regering; Informatie over de voorhangprocedure die voorzien wordt in het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2012 Tijdens de plenaire behandeling van de herziening van de regels over toegelaten instellingen in de Woningwet (wetsvoorstel 32 769) op 26 juni jl. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 96 dat ertoe strekt dat de wetsartikelen die voortkomen uit of relateren aan de EU beschikking over Diensten van Algemeen Economisch Belang op een bij afzonderlijk koninklijk besluit (dat wordt voorgehangen bij de Staten-Generaal) vast te stellen moment in werking treden (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 96 dat ertoe strekt dat de wetsartikelen die voortkomen uit of relateren aan de EU beschikking over Diensten van Algemeen Economisch Belang op een bij afzonderlijk koninklijk besluit (dat wordt voorgehangen bij de Staten-Generaal) vast te stellen moment in werking treden Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 104 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Brief regering; Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2012 Na afronding van de tweede termijn van de behandeling van de herziening van de regels over toegelaten instellingen in de Woningwet (Handelingen II 2011/12, nr. 100, behandeling Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) zijn door de leden Karabulut en Monasch nog nieuwe amendementen ingediend. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 63 over het beperken van het werkgebied van toegelaten instellingen tot lokale of regionale gebieden indachtig de lijnen van de huidige COROP gebieden (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 63 over het beperken van het werkgebied van toegelaten instellingen tot lokale of regionale gebieden indachtig de lijnen van de huidige COROP gebieden Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 99 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 63 Ontvangen 2 juli 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt artikel 40 te luiden: Artikel 40 De toegelaten instellingen zijn uitsluitend feitelijk werkzaam in: a. gemeenten in Nederland die alle gelegen zijn in hetzelfde gebied dat vanuit het oogpunt van het functioneren van de woningmarkt als een geheel kan worden beschouwd, welke gebieden bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen; b. gemeenten in de directe nabijheid van Nederland die alle gelegen zijn in hetzelfde gebied als bedoeld in onderdeel a als de aan die gemeenten grenzende gemeenten in Nederland, of c. de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Bochove en Berndsen ter vervanging van nr. 20 over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Bochove en Berndsen ter vervanging van nr. 20 over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 3 juli 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 31 na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Monasch dat ertoe strekt alle voorgestelde wetsartikelen die voortkomen uit of relateren aan de EU beschikking over Diensten van Algemeen Economisch Belang uit het wetsvoorstel te schrappen (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Monasch dat ertoe strekt alle voorgestelde wetsartikelen die voortkomen uit of relateren aan de EU beschikking over Diensten van Algemeen Economisch Belang uit het wetsvoorstel te schrappen Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH Ontvangen 2 juli 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 1, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Monasch dat ertoe strekt in de raad van toezicht van elke toegelaten instelling minstens één commissaris te benoemen door de gemeenteraad van de kerngemeente van het verzorgingsgebied van de toegelaten instelling (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Monasch dat ertoe strekt in de raad van toezicht van elke toegelaten instelling minstens één commissaris te benoemen door de gemeenteraad van de kerngemeente van het verzorgingsgebied van de toegelaten instelling Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH Ontvangen 2 juli 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 30 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 30a 1. ...

Nader gewijzigd subamendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 58 ter wijziging van het amendement onder nr. 100 (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Nader gewijzigd subamendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 58 ter wijziging van het amendement onder nr. 100 Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 103 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 58 Ontvangen 3 juli 2012 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Het amendement van de leden Van Bochove en Berndsen onder nr. 100 wordt als volgt gewijzigd: Na onderdeel I wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 61c na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Monasch dat regelt dat toegelaten instellingen elk kalenderjaar een jaarvergadering voor alle huurders organiseren, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Monasch dat regelt dat toegelaten instellingen elk kalenderjaar een jaarvergadering voor alle huurders organiseren, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH Ontvangen 2 juli 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 55b een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 55c De toegelaten instelling belegt ten minste een maal per kalenderjaar een vergadering met de huurders van haar woongelegenheden. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervaning van nr. 77 over het openbaar maken van nevenfuncties van bestuurders en commissarissen in het jaarverslag (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervaning van nr. 77 over het openbaar maken van nevenfuncties van bestuurders en commissarissen in het jaarverslag Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 92 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 89 over de autoriteit die toezicht houdt op volkshuisvestelijke, financiële- en rechtmatigheidsaspecten (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 89 over de autoriteit die toezicht houdt op volkshuisvestelijke, financiële- en rechtmatigheidsaspecten Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 95 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Bochove ter vervanging van nr. 62 over een onderzoeksmogelijk van de Algemene Rekenkamer bij toegelaten instellingen (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Bochove ter vervanging van nr. 62 over een onderzoeksmogelijk van de Algemene Rekenkamer bij toegelaten instellingen Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 90 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOCHOVE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat een krachtens hoofdstuk IV van de Woningwet vast te stellen algemene maatregel van bestuur die nadere regels en criteria vaststelt voor financieel beleid, beheer en toezicht op corporaties onderworpen is aan een zware voorhangprocedure (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat een krachtens hoofdstuk IV van de Woningwet vast te stellen algemene maatregel van bestuur die nadere regels en criteria vaststelt voor financieel beleid, beheer en toezicht op corporaties onderworpen is aan een zware voorhangprocedure Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 94 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 28 juni 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt artikel 61s te luiden: Artikel 61s Het ontwerp van een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 73 dat bewerkstelligt dat corporaties hun treasury activiteiten uit handen geven en hun financiering gaan regelen via specifiek aangewezen financiële instellingen (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 73 dat bewerkstelligt dat corporaties hun treasury activiteiten uit handen geven en hun financiering gaan regelen via specifiek aangewezen financiële instellingen Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Boer ter vervanging van nr. 21 over de beperking van de werkzaamheden van toegelaten instellingen tot DAEB-activiteiten (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid De Boer ter vervanging van nr. 21 over de beperking van de werkzaamheden van toegelaten instellingen tot DAEB-activiteiten Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 91 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE BOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 29 over een minimum rente dekkingsgraad van 2, dat een corporatie zou moeten hebben om te mogen investeren zonder toestemming (Dossier 32769)
Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 29 over een minimum rente dekkingsgraad van 2, dat een corporatie zou moeten hebben om te mogen investeren zonder toestemming Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...